Politisk regnskap 2004-2007

Venstre har denne perioden vært representert ved Geir Hammer som fast medlem av formannskap og kommunestyre, Lisbeth Bøhler som leder av Brukerutvalget og kommunestyremedlem, samt Lars Glad som fast medlem av Driftsutvalget og Gina Sekkelsten som første vara til Brukerutvalget. Jo Andre Aakvik har vært fast medlem av Kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har funnet opp dugnadsfondet og sammen med samarbeidspartiene fått fylt det opp hvert år med kr. 250.000,-. Pengene anvendes til gode formål for barn og unge, lag og foreninger. Venstre bidro også til etablering av et ungdomsfond på kr. 200.000,- inneværende budsjettår som står til disposisjon for Ungdomsrådet.

Venstre har sammen med samarbeidspartiene etablert flertall for en økonomisk påplusning på ca. kr. 2 millioner til Kulturskolen.

Venstres Geir Hammer bidro til sponsormidler på kr. 3.5 mill. til idrettsparken i Ski. Derfor har vi tribune, kunstgressbaner og en opprustet hinderløype, for å nevne noe.

Sammen med samarbeidspartiene bidrar vi til forebyggende tiltak for eldre, som dagsenter, servicesenter og kafedrift på Langhus bo- og servicesenter. I likhet med samtlige politiske partier sørger vi for etablering og kjøp av sykehjemsplasser. Vi erkjenner at vi ikke har klart å bevilge nok penger til hjemmetjenesten.

Venstre har bidratt til å tilbakeføre rådmannens økonomiske kuttforslag i skolesektoren. Vi har vært med å disponere deler av årets regnskapsoverskudd til etterutdanning av ansatte, herunder også lærere. Vi har vært opptatt av å plusse på budsjettene innen barnevern.
Lisbeth Bøhler tok initiativet til en høring om utviklingshemmedes situasjon, samt en høring om kulturlivet i Ski.

Venstre har stått for en moderat utbygging av Ski, med krav om byggehøyder og byggeskikk. Venstres representanter har stemt for næringsetablering i nærheten av E6 mot å etablere nye næringsområder midt i Ski. Vi har påpekt nødvendigheten av en infrastruktur som tar høyde for videre utbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**