Politisk avtale med opposisjonen i Ski

Politisk avtale ble ferdig forhandlet 16. oktober, og underskrevet 31. oktober. Innholdet er gjengitt nedenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


POLITISK AVTALE OM SAMARBEID MELLOM AP, SV, V, SP, PP OG RØDT, KOMMUNESTYREPERIODEN 2007-2011

Vi har som siktemål å fremlegge et felles budsjettforslag.
Vi holder felles gruppemøter før utvalgs- og kommunestyremøter når dette er nødvendig.
Vi respekterer hverandres egenart, men søker å oppnå enighet i viktige saker.
Vi går imot privatisering av offentlige tjenester.


Vi har følgende felles saker:

Pleie og omsorg
Alle mennesker har krav på respekt og verdighet i alle livets faser. Vi vil derfor arbeide for at alle som ønsker det, skal ha sykehjemsplasser i nærområdet. Vi vil gi ombygging og utvidelse av Finstadtunet høy prioritet.
Pleie og omsorg er også forebygging og rehabilitering. Vi vil beholde servicesentrene i kommunen og om mulig styrke tilbudet. Stillingen som seniorkontakt søkes utvidet fra halv til hel stilling. Vi vil arbeide for at dagsentertilbudet utvides.

Helse
I påvente av Follo sykehus, vil vi arbeide for en utvidelse og videreutvikling av Ski sykehus.

Sosial boligbygging
Vi vil ha flere kommunale utleieboliger. Nye utbyggere bør pålegges å bygge en andel rimelige boliger for ungdom.

Oppvekst

Vi vil ha høy kvalitet i skole og barnehage.
Barnevernet må styrkes.
Barn og ungdom skal ha gode lekemuligheter og fritidstilbud.

Miljø
Vi må ha kontroll med utviklingen i pressområdet Ski, slik at naturressurser og gode nærmiljøkvaliteter ivaretas. Vi mener derfor at lokal handlingsplan for klimatiltak må inneholde bruk av fornybare energikilder og fjernvarme i bygg. Tiltak som fremmer bruk av sykkel og kollektivtransport og som reduserer utslippet av klimagasser iverksettes.
Rekkefølgebestemmelsene må ligge til grunn for all boligbygging.
Vi vil øve press på overkommunale myndigheter for ombygging av Ski stasjon og bygging av nytt dobbeltspor Oslo — Ski, slik at dette blir iverksatt så fort som mulig.
Vi vil ha bedre avfalls- og kildesortering i Ski.
Marka og friluftsområdene våre, må vernes. Vi vil ikke ha ny E18 gjennom Marka.
Kommunen må håndheve en streng jordvernpraksis.
Vi vil som kommune inngå i en "rettferdig handel"-ordning.

Kultur og idrett

Kultur er samfunnslimet som gir identitet og skaper tilhørighet. Derfor vil vi videreføre satsingen på kulturskolen, Rådhusteateret og lokale kulturarenaer. Vi vil ha en tilfredsstillende idrettshall på Langhus i løpet av kommunestyreperioden.

Næringspolitikk
Vi ønsker næringsutvikling i alle deler av kommunen. Ny næringsvirksomhet må etableres i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Vi vil sikre næringslivet gode vilkår. Et driftig næringsliv gir positive ringvirkninger, bl.a. i form av økte inntekter og mindre behov for pendling til Oslo.
Ski kommune må gå foran når det gjelder ansettelse av funksjonshemmede.

Ski, 31.10.07

Amund Kjernli Bård Hogstad Geir Hammer
Gruppeleder AP Gruppeleder SV Gruppeleder V

Tor Anders Østby Ola Øygard Odd Klunderud
Gruppeleder SP Gruppeleder PP Gruppeleder Rødt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**