Ja til kommunesammenslåing!

Kommunesammenslåing må dreie seg om arbeidsoppgaver og innhold i tjenestene – ikke geografi. Det var budskapet Svein Kamfjord hadde i et redaksjonelt oppslag og et leserbrev i ØB forrige uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker kommunesammenslåing

Ski Venstre ser positivt på at kommunesammenslåing igjen er tema. Venstre ber imidlertid om at diskusjonen i første rekke må dreie seg om innhold og ikke geografi, slik høyreordførerne i Ski og Frogn har tendert til. Geografisk inndeling må snarere følge av hensiktsmessig og fornuftig oppgavedeling innenfor et område, og så vil de mer nøyaktige geografiske linjene komme etter. Kanskje bør også noen deler av Østfolds kommuner slås sammen med enkelte kommuner i Follo, dersom arbeidsoppgavene tilsier det.

Venstreleder Lars Sponheim har pekt på at vi har hatt 200 milliarder kroner i økte inntekter siden valget i 2005, men at utgiftene har steget like raskt. Oppgavene må derfor utføres på en måte som sørger for at vi får mer for pengene. I en slik strategi må flere offentlige oppgaver legges til kommunene. Et av kjerneområdene i forslaget til nytt program for Venstre, er å flytte viktige spesialisthelsetjenester til kommunale sykehjem, for å gi eldre et bredere og bedre helsetilbud nær hjemmet. Det vil sikre verdighet for eldre og kronisk syke.

Etterkrigsgenerasjonen er i ferd med å pensjonere seg. Bare i teknisk sektor vil om lag 20 000 personer gå ut av arbeidslivet om kun få år. Dette skjer samtidig med at arbeidslivet generelt etterspør ingeniører og teknisk kompetanse. Stillinger står ubesatte i kommunene. Landets største velferdsprodusent, kommunene, skal konkurrere om kompetanse i arbeidsmarkedet. Nyutdannede fra våre tekniske høyskoler har pekt på faglig utvikling som viktigste kriterium for valg av arbeidsplass, og da kommer gjerne kommuner dårlig ut – med for små miljøer til å være spennende nok. Ubesatte stillinger bevitner akkurat det, selv om den pågående finanskrisen kan bøte på noe av dette i et kortere perspektiv.

Dernest er samarbeid om bosetting, næringsutvikling og infrastruktur utfordrende og nødvendig, og da særlig i pressområder som Follo. Venstre ønsker debatt om dette. Som medlem av det faste utvalg for plansaker her i Ski, ser jeg at dagens utvikling skaper konflikt mellom politiske partier og mellom kommuner.

Skis ordfører sier det ligger mange muligheter til utvikling innenfor en radius av 800 meter fra Ski sentrum. Tenk dere om: Hvilke typer arealer er det som i hovedsak er ledig? Svaret er dyrket mark. Venstre ønsker å verne om lokal matproduksjon i en stadig mer usikker verdenssituasjon. Med den nye markaloven, vil også halvparten av Ski kommune bli underlagt Miljøverndepartementets administrasjon. Skal Ski kommune opprettholde sin vekst, som flertallet ønsker, så har vi to muligheter: 1) Bygge ned dyrket mark, for det er bare en kortere periode vi kan bygge "smartere", eller 2) slå oss sammen med kommuner som har ledige arealer. Vi kan og bør gjøre begge deler (bygge smart og slå sammen kommuner).

Venstre mener derfor tiden er mer enn moden for en debatt om kommunestruktur, og om arbeidsoppgaver og innhold. Vi må tørre å tenke nytt om hvordan vi organiserer velferdssamfunnet. Lokaldemokratiet må stå sterkt. Spørsmålet er da om vi har folkevalgte i Follo som evner å utvide sin tidshorisont til å gjelde 40-50 år fram i tid, snarere enn til neste valg om 3 år. Skal vi ruste oss for en ny hverdag med nye krav til god service, tjenester og arbeidsplasser? JA, sier Venstre, og kommunesammenslåing er et middel på veien.

Svein Kamfjord, medlem av det faste utvalg for plansaker for Ski Venstre

Redaksjonelt oppslag kan leses HER.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**