Venstres 12 valgløfter for Follo

Her kan du se hva Venstre vil gjøre for deg som bor i Follo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Inger Johanne Bjørnstad, 4. kandidat for Akershus Venstre, kommer fra Oppegård.

Inger Johanne Bjørnstad, 4. kandidat for Akershus Venstre, kommer fra Oppegård.

1. Sikre at verdifulle naturområder nær tettbygde strøk ikke nedbygges.

2. Bevare marka, strandsonen og Oslofjorden. Vedvarende satsing på gjennomgående kyststier.

3. En milliard kroner mer pr år til kollektivtrafikk i byer og bynære områder, som Follo, de neste 10 årene.

 Ja til gang- og sykkelveier.

Ja til gang- og sykkelveier.

4. Belønningsordning (statlig drahjelp) til gjennomgående gang – og sykkelveier. Venstre setter av 100 mill kroner pr år.

5. Fremskynde bygging av Follobanen og starte å bygge høyhastighetsbane på strekningen Oslo — Gøteborg.

6. En forbedring av jernbanetilbudet i form av hyppigere og presise avganger og lavere billettpriser, blant annet ved å sette jernbanedrift på anbud.

7. Utvikle "parker og kjør" -tilbud som innebærer at bilpakering er inkludert i billetten på kollektivtransport.

 Venstre vi satse på etterutdanning for lærere.

Venstre vi satse på etterutdanning for lærere.

8. Kompetanseheving i skolen ved å gi lærerne videre- og etterutdanning, og å stoppe frafallet i videregående skole ved å bedre den praktiske opplæringen i yrkesrettet utdanning. Stor frihet for den enkelte skole.

9. Legge til rette for næringsutvikling i Follokommunene basert på miljøteknologi i samarbeid med Universitetet i Ås, blant annet gjennom økt innovasjonsstøtte til klima- og miljøvennlige produkter. Styrke Innovasjon Norges innsats i Akershus.

10. Redusere og på sikt fjerne formueskatten, som er en betydelig belastning for små nystartede bedrifter og fjerne arveavgiften, som er et stort problem for familieeide bedrifter ved generasjonsskifte.

11. Økt satsing på politiet, der satsing på aktiv utetjeneste og arbeidet mot organisert kriminalitet
blir prioritert. Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet og kommunene.

12. Fjerne dagens begrensninger på flybevegelser på Rygge flyplass — fremfor bygging av en tredje rullebane på Gardermoen.

Les mer om kollektivsatsingen til Akershus Venstre her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**