By- og stedsutvikling med mennesket i sentrum

Venstre vil utvide lokaldemokratiet gjennom åpne by- og stedsutviklingsprosesser. Bredt folkelig engasjement er en forutsetning for å skape gode steder som fremmer livskvalitet, inkludering, nyskapende næringsmangfold og en mer miljøvennlig hverdag. Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstres årsmøte 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre vil ha åpne by- og stedsutviklingsprosesser.

Venstre vil ha åpne by- og stedsutviklingsprosesser.

Utviklingen av våre byer og steder er av stor betydning for vår tilhørighet og livskvalitet. Derfor må vi i større grad invitere til plansmier og andre former for åpen deltakelse. Erfaringer fra dette er entydig positive. Folk ønsker å delta og bidra med synspunkter, diskutere og påvirke hvilke rammer som skal legges for lokalsamfunnets fremtid. Dette vil myndiggjøre lokalbefolkningen og legge forholdene bedre til rette for en mer mangfoldig næringsutvikling, økt lokal verdiskaping, kulturaktiviteter og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger

Gjennom åpne by- og stedsutviklingsprosesser vil Venstre:

•Bygge levende lokalsamfunn basert på åpne demokratiske prosesser
•Fremme identitetsbygging og stolthet til eget lokalsamfunn gjennom bred lokal medvirkning i de lokale plan- og utviklingsprosessene
•La lokalsamfunnets unike kvaliteter være premissgivende for miljøvennlig arealbruk, god byggeskikk og verdsettelse av estetikk i stedsutformingen
•Ha en sentrumsutvikling som skaper levende og trivelige møtesteder for mennesker, kultur, næringsliv og handel — flere grønne lunger
•Skape attraktive og menneskevennlige steder som inviterer til mer dynamisk næringsutvikling, mer nyskaping og mangfold, samt flere kortreiste og kunnskapsbaserte arbeidsplasser
•Fremme økt bruk av mer miljøvennlige oppvarmings- og energiformer
og systemer for moderne avfallshåndtering
•Fremme gode kollektivtransport-løsninger
•Sikre helhetlige grøntområder, og bevare overgangssonene mellom vann og grøntområder.

Venstre ønsker å samarbeide med alle gode krefter for å gjøre by- og stedsutvikling til en sterkere drivkraft for å skape mer nyskapende, inkluderende og miljøvennlige lokalsamfunn.

Les mer om Akershus Venstres årsmøte 2011 her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**