Kompetansen i barnevernet må styrkes

Denne uken debatterte Stortinget behovet for å øke kompetansen i barnevernet. – Det er på høy tid å sette inn flere tiltak for å øke kompetansen i barnevernet, barn har ikke god tid så det haster, sier Camilla Hille som har arbeidet med Venstres barnevernsforslag i stortingsgruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 barn kan ikke vente, barndommen kommer aldri tilbake, sier Hille.

barn kan ikke vente, barndommen kommer aldri tilbake, sier Hille.
Foto: Microsoft

For et år siden behandlet Stortinget et forslag fra Venstre om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten. Forslaget hadde som formål å styrke kompetansen i barnevernets førstelinjetjeneste.

– Jeg mener det er åpenbart at den høyeste kompetansen i barnevernet må ligge i førstelinjen, hos dem som har hovedkontakten med barnet og familien, de vet hvor “skoen” trykker, sier Hille. Hun har full støtte av stortingsvara Abid Raja, og Venstres leder Trine Skei Grande som frontet saken i salen.

– I dag er utviklingen at kompetansen øker med økt avstand til barnet, slik blir det når prestisjen øker med høyere stillinger i staten og slik kan vi ikke ha det, understreker Hille

Får ros, men blir nedstemt

 kompetansen må ligge hos dem som har hovedkontakten med barnet og familien, sier Hille

kompetansen må ligge hos dem som har hovedkontakten med barnet og familien, sier Hille
Foto: Privat

– En samlet komité er enig med Venstre om at det er behov for å øke kompetansen i barnevernet. Regjeringspartiene mener det er viktig å øke kompetansen, men avviser forslagene fordi regjeringen allerede jobber med å øke kompetansen. De viser til at det allerede er gjort mye og at regjeringen både har satt ned et barnvernspanel og flere utvalg.

– De har visst veldig god tid i regjeringen, men det har ikke vi Venstre, barn er sårbare og kan ikke vente. Barndommen kommer aldri tilbake, sier Hille.

Venstre er enig i at gjøres mye bra utredningsarbeid på barnevernsområdet, men vi merer det faktisk er mulig å gjøre noe konkret nå, slik Fellesorganisasjonen og flere høgskoler også mener. I Venstre er vi utålmodige.

Venstre mener at det ikke trengs flere offentlig evalueringer for å vite at den kommunale barneverntjenesten dreneres for fagkompetanse fordi de fleste ønsker å jobbe i det statlige barnevernet hvor de ansatte får bedre arbeidsbetingelser og både høyere lønn og prestisje. Det slås fast i FAFOs rapport 2009:41 at dette er et problem.

– Jeg er skuffet over at de rødgrønne partiene stemte ned forslaget, men vi skal fortsette å fronte dette til vi er i mål, avslutter Hille.

Dette er Venstres forslag:
1. Iverksette tiltak for å heve kvaliteten i sosionom- og barnvernspedagogutdanningen.

2. Innføre en kompetansepott for barnevernets førstelinjetjeneste som det kan søkes penger fra til kompetansehevende kurs og videreutdanning.

3. Stanse fagflukten fra kommunaltjenesten til statlig nivå gjennom å samordne lønnsnivået mellom statlig og kommunalt barnevern.

4. Lage incentiver for et mer lønnsdifferensiert system som også motiverer flere med høyere utdanning, som psykologer, jurister, spesialpedagoger og sosionomer og barnevernspedagoger med tilleggsutdanning, til å arbeide i barnevernet.

5. Tydeliggjøre og konkretisere overfor barnevernet hva en melding og undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-2 og § 4-3 skal inneholde.

Les hele debatten på Stortingets nettsted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**