Buskerud Venstres fylkesvalgprogram 2011 – 2015

Her kan du lese programmet Buskerud Venstre for perioden 2011 – 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Buskerud Venstre.

Foto: Venstre

Venstre har et overordnet mål for perioden 2011-2015 om å prioritere åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid med kommunene, næringslivet, de frivillge organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

Venstre er opptatt av et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen skal tas av folkevalgte organer eller organer med et direkte ansvar overfor det folkevalgte nivå.

Fylkeskommunen skal opptre som en god samarbeidspartner overfor kommunene og regionene i fylket. Det må være et mål at fylkeskommunen og kommunene finner gode løsninger til beste for innbyggerne.

Fylkeskommunen må prioritere tiltak som tar sikte på å øke borgernes interesse for – og identitet til – den virksomheten fylkeskommunen driver. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal oppfattes som en serviceinstans for innbyggerne.

Venstre vil arbeide for god økonomistyring. Det vil sikre nødvendig handlefrihet innenfor fylkeskommunens ansvarsområder:
Utdanning (videregående skole), samferdsel (fylkesveier, kollektivtrafikk), tannhelse, kultur, idrett og folkehelse og regional utvikling (næringsliv, arealforvaltning og miljø)

For å gjøre programmet lettere lesbart på nett, har vi delt det inn etter kapitler.

Samferdsel – behov for nytenking og handling!

Skole for kunnskap og like muligheter

Kultur, idrett og folkehelse

Klima og miljø

Lokalt og regionalt demokrati

Regional utvikling

Last ned hele programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**