SKI KOMMUNE MÅ HA MILJØVERNRÅDGIVER

Rådmannen sier han vurderer å droppe å ansette ny miljøvernrådgiver I Ski kommune. – Det å ikke ha en miljøvernrådgiver, er etter Ski Venstres syn uansvarlig, sier gruppeleder Svein Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I følge Østlandets Blad 9. desember 2011 har rådmannen sagt at bare store kommuner har en
egen miljøvernrådgiver. Ut i fra dette mener vel Rådmann at Ski kommune ikke er en stor kommune?

 Naturmangfoldloven pålegger kommunen vår et stort ansvar vi må ta på alvor, sier Kamfjord

Naturmangfoldloven pålegger kommunen vår et stort ansvar vi må ta på alvor, sier Kamfjord
Foto: Privat

Ski kommune skal vokse mye i årene som kommer, og er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo med ca. 28 000 innbyggere. Av 429 kommuner er det bare 49 kommuner som har mer enn 20 000 innbyggere.

– En stor utfordring for alle kommuner i Norge, er konsekvensene av den nye naturmangfoldloven (NML), og de kommende forskriftene av denne loven. Kommunene vil bli pålagt stort ansvar for forvaltningen av truede og sårbare arter, og utvalgte naturtyper, sier Kamfjord.

– Det vil komme krav om at slike verdier skal kartlegges i detalj i hver enkelt kommune, noe som krever god biologisk kompetanse, sier Kamfjord.

 Vi har 97 registrerte truede arter i Ski kommune, sier kamfjord

Vi har 97 registrerte truede arter i Ski kommune, sier kamfjord
Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

I Ski kommune er det allerede registrert 97 truede og sårbare arter, bl.a. åkerrikse, sanglerke
og solblom. NML krever ikke bare at disse artene sikres, men også at leveområdene deres
blir ivaretatt. Blant såkalte utvalgte naturtyper, områder det settes særdeles strenge krav til å bevare, har vi slåttemark og hule eiker — naturtyper som krever spesiell skjøtsel.

– Dette er arter og områder som vil begrense Ski kommunes arealforvaltning fremover, og som det kreves god kompetanse for å ivareta. Listen over prioriterte arter og utvalgte naturtyper
vil utvides betydelig i nær framtid —og vil ytterligere sette krav til kompetanse og dedikerte stillinger for å forvalte dette, sier Kamfjord.

 Betydelige naturverdier finnes i kulturlandskapet, sier Kamfjord

Betydelige naturverdier finnes i kulturlandskapet, sier Kamfjord
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

På et kurs om NML arrangert av Fylkesmannen iOslo og Akershus 5. desember, der flere personer fra Ski kommune deltok, ble det rapportert fra mange kommuner i Akershus at mangel på fagkompetanse knyttet til miljøvern var den største utfordringen for kommunene i forhold til oppfølging av NML. Det bør representantene fra Ski kommune ha fått med seg, og rapportert tilbake til rådmannen.

– Hvordan skal vi kunne opprettholde bærekraftig kommunal arealplanlegging, som ikke bryter lovverket uten å opprettholde spesialkompetanse på miljøvern, spør Kamfjord.

– Hvordan skal Ski kommune kunne ivareta sikring av prioriterte arter, deres leveområder samt utvalgte naturtyper, pålagt av NML, når rådmannen vurderer å legge ned den nødvendige
kompetansen? Denne kompetansen kan ikke ivaretas av en arealplanlegger fordi kravet til
økologisk og biologisk kompetanse er for stor, fortsetter Kamfjord.

– Det blir åpenbart ikke billigere at biologisk fagkompetanse må leies inn av dyre konsulentfirma,
noe kommunen blir nødt til dersom stillingen legges ned. Samtidig er det ønske
om økt kommunalt selvstyre, men hvordan skal dette oppnås dersom man ikke har kompetansen
til å ha det ansvaret, spør Kamfjord videre.

– At ordfører Eikebråten sier til ØB 9 des. at en krevende miljøvernstilling kan ivaretas av en skogbestyrer, viser bare hvor liten kunnskap man besitter med tanke på hva en oppfølging av NML innebærer, eller hvilke miljøutfordringer Ski kommune står overfor. I Ski har vi dessuten betydelige naturverdier som ikke finnes i kommuneskogene. De ovennevnte arter og naturtyper er for eksempel ikke knyttet til skog, men til jordbruks- og kulturlandskapet, avslutter Kamfjord.

Ski Venstre mener at det er selvsagt at miljøvernrådgiverstillingen i Ski kommune skal
opprettholdes, og at den må besettes umiddelbart etter at dagens miljøvernrådgiver fratrer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**