Innkalling til Oppegård Venstres årsmøte torsdag 3. januar 2013

Innkallingen ble sendt til alle medlemmer pr. e-post 30. november, brev ble sendt i posten til de som ikke har e-post.
Møtet avholdes i Oppegård rådhus torsdag 3. januar 2013, kl. 19:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Oppegård Venstre logo

Foto: NN

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Konstituering
A) Valg av møteleder
B) Valg av referent
C) Valg av tellekorps
D) Valg av redaksjonskomité for politiske uttalelser
E) Valg av to personer til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av styrets årsberetning for 2012

4. Godkjenning av regnskapet for 2012

5. Godkjenning av budsjett for 2013

6. Fastsetting av lokallagets kontingentsats for 2014

7. Innkomne forslag
A) Vedtektsendringer

8. Valg
A) Valg av leder for Oppegård Venstre (2 år)
B) Valg av nestleder (1 år)
C) Valg av kasserer (2 år)
D) Valg av sekretær (1 år)
E) Valg av styremedlem(mer) (1 eller 2 år)
F) Valg av varamedlem(mer) (1 eller 2 år)
G) Valg av revisor (1 år) NB !
H) Valg av delegater til Akershus Venstres Årsmøte 2013
I) Valg av valgkomité
1) Valg av leder for Oppegård Venstres valgkomité
2) Valg av 2 faste medlemmer
3) Valg av 2 varamedlemmer

Styrets forslag til årsmelding for 2012 (sak 3), sendes ut to uker før møtet.
Dokumentasjon for regnskap og budsjettforslag (sak 4 og 5) vil bli lagt fram på møtet.
Forslag til nye vedtekter for Oppegård Venstre (sak 7 A) følger vedlagt denne innkallingen.
Eventuelle politiske uttalelser som ønskes fremmet på årsmøtet eller andre forslag til årsmøtet, må være styret i hende innen 17. desember 2012. Eventuelt fremmer styret egne forslag på møtet.

Vel møtt !
30. november 2012
Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**