Barnetrygden er ikke en ytelse for alle

Ski Venstre vil satse mye for å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.
– Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår skal være rause. Havner man i fattigdomsfellen er det vanskelig å komme seg ut uten gode offentlige og frivillige tiltak, sier Camilla Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I ØB 2. januar kan vi lese om Venstres nasjonale politikk for å bekjempe barnefattigdom. Det er veldig bra, men det holder ikke med nasjonale føringer alene. Det må lokal handlekraft til. Ved årets budsjettbehandling i kommunestyret, viste dessverre posisjonene liten vilje til å hjelpe de aller svakeste i samfunnet -de fattige barna.

 Kommunens praksis er uverdig,mener Hille

Kommunens praksis er uverdig,mener Hille
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Til tross for at Krf. sitter i posisjon i kommunen og 23. november 2011 hadde et leserbrev på trykk i ØB hvor Ski Krf. fremhevet som et viktig lokalt fattigdomsforebyggende tiltak for barn å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp, var det ikke èn krone til dette i budsjettet som ble vedtatt, sier Camilla Hille.

– Denne praksisen til kommunen er uverdig, vil bli dyr på lang sikt,og må stanses. Her mener Ski Venstre at Ski Krf. har et særlig ansvar, sier Hille.

Fattigdom rammer enkeltmennesker — ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av. De skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Dette er spesielt viktig for barnefamilier.

– Havner man i fattigdomsfellen er det vanskelig å komme seg ut uten gode offentlige og frivillige tiltak. Nav selv mener at sosialhjelpen er så lav at mottakeren ikke har krefter til annet enn å overleve, og har derfor bedt regjeringen øke satsene. I tillegg trekker Ski kommune barnetrygden fra i utregningen sosialhjelp, Det straffer uskyldige barn! Jeg trodde barnetrygden var ment for nødvendige innkjøp til barn, så inndras den for de som har minst fra før, sier en oppgitt Hille

Økende barnefattigdom

 Å gi barn like muligheter innebærer å behandle dem ulikt, mener Hille

Å gi barn like muligheter innebærer å behandle dem ulikt, mener Hille
Foto: Sandal

– Barn velger ikke sin egen barndom. Det er grunn til stor bekymring når antall fattige barn stiger hvert eneste år, sier Hille.

Mer enn 74000 barn lever nå i familier med vedvarende lavinntekt, av disse bor 6868 barn i Akershus. Ski kommune har sin andel av disse barna som mange har foreldre som lever på sosialhjelp.

– Når barnetrygden regnes inn i sosialhjelpssatsene rammer dette uskyldige barn. Å la barn vokse opp i «utenforskap» er ingen god og langsiktig økonomisk tenkning, og det er uverdig å tillate at en stor gruppe barn vokser opp som annenrangs borgere i kommunen vår. Vi vet at mange av disse barna ikke deltar i idrett, kulturaktiviteter eller i mange andre sosiale sammenhenger, fordi det er for dyrt, sier Hille.

Like muligheter

– Å gi mennesker like muligheter, betyr å behandle mennesker ulikt. Vi trenger derfor flere målrettede tiltak og lavterskeltilbud i kommunen vår, sier Hille.

Ski Venstre vil derfor holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp og prioriterte dette i vårt alternative budsjett. I tillegg foreslo Ski Venstre å innføre reduserte satser ved kulturskolen for lavinntektsfamilier, økt satsing på helsestasjon for ungdom og økt satsing på familievernet.

– Krf. er på samme linje som Venstre i mange av disse sakene, så vi håper på mer satsing på disse områdene fra posisjonen og støtte for forslagene som vil komme fra Ski Venstre, avslutter Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**