Veisaltingen skal begrenses til et minimum

Akershus fylkesting vedtok i dag at fylkeskommunen skal ha som mål å redusere veisaltingen til et minimum på veiene i fylket og øke innsatsen for andre tiltak som kan bedre fremkommelighet og gi økt trafikksikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Akershus fylkeskommune skal holde saltbruken minimal.

Akershus fylkeskommune skal holde saltbruken minimal.
Foto: Tore Rykkel

Venstre gruppeleder, Solveig Schytz, er fornøyd med vedtaket: – Vi ønsket primært å fremme et forslag om et generelt forbud mot veisalt ,men med unntak ved værforhold som krever saltbruk, men da det lyktes å finne en omforent løsning som kraftig begrenser dagens omfattende saltbruk og som vil være gjeldende allerede for neste vinters avtaler er vi nå svært fornøyd med resultatet, og vi er glade for at vi fikk til et enstemmig vedtak i denne saken; dette stiller hele fylkestinget seg bak.

 Venstres fylkestingsgruppe - Inge Solli, Solveig Schytz og Siri Engesæth.

Venstres fylkestingsgruppe – Inge Solli, Solveig Schytz og Siri Engesæth.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Det er flott at fylkestinget har vedtatt å redusere bruk av veisalt til et minimum. Veisaltet er en stor forurensningskilde, og det er viktig at politikerne sier klart i fra om at vi vil ha en endring. Det er et innbyggerinitiativ som er bakgrunnen for at saken nå kommer opp i fylkestinget. Venstre har tatt opp denne saken i Stortinget, og vi er selvfølgelig glad for at veisaltingen i Akershus skal reduseres kraftig, sier Inge Solli, medlem i hovedutvalg for samferdsel. Solli vil nå følge opp vedtaket om at det årlige forbruket av veisalt skal rapporteres til hovedutvalget.

Dette ble vedtatt i dagens fylkesting:
Akershus fylkeskommune ser at forbruket av veisalt har økt betydelig i Norge og Akershus de siste årene og at denne utviklingen er uheldig. Fylkeskommune skal derfor ha som mål å redusere veisaltingen til et minimum på veiene i fylket og øke innsatsen for andre tiltak som kan bedre fremkommelighet og gi økt trafikksikkerhet. Når fjerning av is /snø i veibanen er påkrevd, bør det mest miljøvennlige middelet benyttes, innenfor budsjettrammen.

Akershus fylkeskommune ber Statens vegvesen dokumentere utviklingen i saltbruken på hhv riks- og fylkesveier. Nye kontrakter må inneholde klare krav til å holde saltbruken minimal.

Akershus fylkeskommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres til hovedutvalg for samferdsel.

Det fremmes en sak for fylkestinget som belyser i hvilken grad fylkeskommunen kan unngå salting. Saken må redegjøre for de eventuelle merutgifter ved valg av andre løsninger enn salting. Prinsippene for beslutningstaking nevnt i naturmangfoldsloven ivaretas i dette arbeidet, og vurderingene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget.

Kontaktinformasjon:
Solveig Schytz
Tlf: 416 26 822
Epost: [email protected]
Twitter: @sschytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**