Akershus Venstres nye hovedstyre

Akershus Venstre vedtok å innføre en hovedstyremødell på årsmøtet 18. februar 2012. Her er litt informasjon om den nye hovedstyremodellen. Det første hovedstyremøte blir tirsdag 10. april på Venstres Hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Velkommen til det første hovedstyremøtet!

Velkommen til det første hovedstyremøtet!
Foto: Christoffer Biong

Innkalling til hovedstyremøte
Til: Fylkesstyret, direktevalgte, lokallagsledere, gruppelederen i fylkestingsgruppa, Akershus Unge Venstre

Velkommen til det første hovedstyremøtet i Akershus Venstre!
Det første møtet blir tirsdag 10.april kl 19.00 til ca kl 20.30 på Venstres hus.

Agenda for kvelden er:

– Arbeidsform i hovedstyret: hvordan spiller vi hverandre gode?
– Saker fra lokallagene som bør følges opp regionalt
– Orientering om aktuelle saker i fylkespolitikernenominasjonsprosessen
– Landsmøtet: politiske uttalelser, lokale mediestrategi mm
– Informasjon fra styret om planlagte aktiviteter i året som kommer: venstreskolen, politiske verksteder, debattmøter

mvh
for styret i Akershus Venstre
Solveig Schytz

Direktevalgte (valgt på årsmøtet 18. februar 2012):
1. Abid Raja, for 2 år
2. Runar Bålsrud, Hurdal, for 2 år
3. Jorunn Nakken, Ås, for 2 år
1.varamedlem: Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård, for 1 år
2.varamedlem: Jonas Vevatne, Asker, for 1 år
3.varamedlem: Roger Axelsson, Ullensaker, for 1 år

Akershus Venstres nye vedtekter (vedtatt 2012) om hovedstyremodellen:
§ 4. HOVEDSTYRET

a)Kompetanse
Hovedstyret er fylkeslagets øverste myndighet mellom årsmøtene

b) Sammensetning

– Fylkesstyrets faste årsmøtevalgte medlemmer (varamedlemmer har møterett)
– Tre direkte valgte medlemmer med varamedlemmer
– Lokallagslederne (med vara valgt av lokallaget)
– Gruppelederen i fylkestingsgruppa
– To representanter (med vararepresentanter) fra Akershus Unge Venstre
– En representant (med vararepresentant) fra Akershus Venstrekvinnelag

Varamedlemmene innkalles og har forslags- og stemmerett når det fastemedlemmet uteblir.

Hovedstyret er vedtaksdyktig når 15 av medlemmene er tilstede.

Hovedstyret er ikke vedtaksdyktig med mindre lokallagenes representanter utgjør minst 50% av de tilstedeværende.

Hovedstyret skal innkalles når styrets leder, tre av fylkesstyrets faste medlemmer eller fem av hovedstyrets lokallagsledere krever det.

Hovedstyret innkalles av styrets leder med minst åtte dagers varsel. I særskilte tilfeller kan hovedstyret innkalles med kortere varsel.

c) Arbeidsoppgaver

I.Ta stilling til partiets holdning i prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i perioden mellom årsmøtene, samt avgjøre tvistemål. Hovedstyrets beslutninger kan ankes inn for årsmøtet.

II. Innstille overfor årsmøtet på program ved fylkestingsvalg.

III. Ta stilling til og fremme dokumenter uttalelser til Landsstyret.

IV. Etter forslag fra fylkesstyret oppnevne og vedta programkomiteens sammensetning, mandat og funksjonstid, samt velge komitèenes leder og nestleder.

V. Sette ned redaksjonskomite for årsmøtene

d) Avstemningsregler

Hovedstyret følger de samme avstemningsregler som årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**