Nominasjon: Votering

Hvordan foregår egentlig voteringene på nominasjonsmøtet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i komiteen, legges flertallets forslag til grunn. Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.

Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen, eller hvis en av de stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering.

Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.

Ved votering gjelder følgende:
1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer.

2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg.
Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver
valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to
eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme
valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut.

3. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer.

4. Dersom bare to kandidater gjenstår og det er stemmelikhet etter omvalg, skal det
foretas loddtrekning, dog likevel slik at en kandidat som er innstilt i slike tilfeller går
foran en kandidat som ikke er innstilt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**