Asylbarna, de Castbergske barnelover, og Venstre!

Ski Venstre mener at utsendelse av asylbarna med sterk tilknytning til Norge er brudd på Barnekonvensjonen og norsk lov.
– En ting kan ikke sies ofte nok, og det er at barn ikke skal lastes for voksnes feil, sier Camilla Hille i dette innlegget som sto på trykk i ØB 23.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stolt Venstrearv
Innføringen av de Castbergske barnelovene tidlig på 1900-tallet er Venstre spesielt stolt av, sammen med liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen, fellesskolen, folketrygdmodellen og allmenn stemmerett. Alle reformene er utledet av sosialliberale prinsipper som frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

 Camilla Hille mener asylbarn med sterk tilknytning på få opphold.

Camilla Hille mener asylbarn med sterk tilknytning på få opphold.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Venstres Katti Anker Møller og Johan Castberg, er ingeniørene bak barnelovene, som var en revolusjon da de kom, og kan i korte trekk oppsummeres med at, BARN IKKE KAN LASTES FOR FORELDRES FEILTRINN, sier Camilla Hille. Noe som er et helt grunnleggende prinsipp for Venstre. Datidens lover fritok privilegerte menn for ansvar og kvinner og barn betalte prisen. Barn utenfor ekteskap hadde ingen rettigheter og kvinner med barn utenfor ekteskap hadde svært vanskelige kår. I loven ble barnets rettigheter kraftig styrket ved at barnet fikk rett til farens navn og arv. Barn som var født utenfor ekteskap fikk de samme rettighetene som barn født innenfor ekteskap. Kampen for lovene førte til et ramaskrik fra høyresiden hvor prominente representanter sto på Stortingets talerstolen og i fulle alvor hevdet at loven ville føre til at enhver tjenestepike ville legge seg etter husbonden for å få barn med ham. Lovene ble innført, barn kunne ikke lenger dømmes etter foreldrenes synder.

 Barn skal ikke lastes for voksnes feil, mener Camilla Hille bestemt.

Barn skal ikke lastes for voksnes feil, mener Camilla Hille bestemt.
Foto: Microsoft

Barn er alltid uskyldige
– Heldigvis utvikler samfunnet seg, og i dag kan vi le av datidens kamp. Eller kan vi det?
Er det ikke slik i Norge i dag at NOEN barn lastes for foreldres og andre voksnes feiltrinn? Er det ikke nettopp det vi gjør i disse dager mot noen få hundre asylbarn som er født og oppvokst i Norge? Ville du akseptert å bli straffet uten å ha gjort noe galt?, undres Hille.

– Det er ikke barnas skyld at det norske systemet er slik at de kan vokse opp i Norge før foreldrenes asylsøknad er avklart. Det er heller ikke barns feil at det ikke har vært mulig å returnere familier, til eksempelvis Etiopia, fordi Norge ikke har hatt noen returavtale, sier Hille. Etiopia som for øvrig er et diktatur, ansvarlig for omfattende menneskerettighetsbrudd, som ingen andre europeiske land vi kan sammenligne oss med returnere flyktninger til.

Brudd på FNs Barnekonvensjon
Venstre mener at utsendelse av asylbarna med sterk tilknytning til Norge er brudd på Barnekonvensjonen og norsk lov. Det står helt klart i loven at barns tilknytning til riket skal tillegges vekt, og at innvandringsregulerende hensyn kan tillegges vekt. Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov og skal ha forrang der det er motstrid med annet regelverk. Da er det uforståelig for Venstre at den rød-grønne regjeringen kan snu dette helt rundt og la innvandringspolitiske hensyn ha forrang.

-Barna betaler en umenneskelig høy pris for voksnes feil! Hva om det var du som ble utsatt for dette?, spør Hille.

Ski Venstre er helt klare på at vi ikke skal laste barn for foreldres feiltrinn. Jens Stoltenberg har uttalt at noen må stå opp for systemet når det utfordres av enkeltmennesker. I Venstre mener vi motsatt, at det er stor grunn til å se på de utslag systemet får for enkeltmennesket. Venstre setter folk foran systemer, det gjelder også asylbarna!

– Venstre nekter å akseptere en slik inhuman og lovstridig politikk, og mener vi må tilbake til Castbergs ånd. Barn skal ikke lastes for foreldre feil, punktum, avslutter Hille!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**