Lex Breivik bryter liberale prinsipper

Lex Breivik», er et angrep på demokratiet og rettssikkerheten, og bør stoppes og forkastes umiddelbart, sier Camilla Hille i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det er domstolene som skal fatte vedtak om å holde folk innesperret når det ikke er medisinske grunner til det, mener Camilla Hille

Det er domstolene som skal fatte vedtak om å holde folk innesperret når det ikke er medisinske grunner til det, mener Camilla Hille
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Helseministeren har lagt frem et forslag om endringer i psykisk helsevernlov som bryter med flere av rettstatens grunnleggende prinsipper, sier Camilla Hille

Saken var oppe i Stortinget11. juni

– Noe av det mest graverende som foreslås er en hjemmel som gir den faglige ansvarlige, dvs. en lege eller psykolog, rett til å holde en person innesperret dersom det for eksempel foreligger en "særlig risiko for angrep mot pasienten selv",sier Hille.

Lovforslaget er sterkt preget av å være et hasteforslag, hvor Helseministeren ga kortere høringsfrist så loven kan vedtas før dommen mot Anders Behring Breivik faller.

– Dette er i praksis å gi loven tilbakevirkende kraft, og et klart brudd på de liberale rettsprinsipper. Her setter faktisk regjeringen grunnleggende rettsikkerhetshensyn til side. For et liberalt parti som Venstre er dette fullstendig uakseptabelt. Det er uakseptabelt å gjennomføre en så inngripende lovendring uten debatt og med så kort høringsfrist, mener Hille.

– Jeg trodde vi bare skulle ha én dømmende makt i Norge. I realiteten åpner lovendringene for at en person uten juridisk kompetanse kan fatte vedtak om å holde en person innelåst i seks måneder av gangen, med ubegrensede muligheter til å forlenge vedtaket. Det er uakseptabelt, og i strid med prinsippene for en liberal rettsstat, sier Hille.

Venstre er prinsipielle motstandere av at psykiske helsevern driver med samfunnsvern eller enda verre; Vern mot angrep på pasienten selv. De foreslåtte endringene kan innebære grove overgrep mot allerede svake og syke mennesker.

– Det er svært betenkelig, for å si det forsiktig, at en svært spesiell enkeltsak skal styre utformingen av et sett regler som er ment å være generelle. Lovforslagene vil nemlig også gjelde personer som aldri har brutt loven, avslutter Hille.

Innlegget sto på trykk i ØB 11. juni 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**