Politisk uttalelse fra Akershus Venstre: Vekst og vern

Akershus står overfor en sterk befolkningsvekst i åra som kommer. Samtidig rommer Akershus noen av Norges viktigste landbruksarealer. Avveiinger mellom vekst og vern vil være avgjørende for at det skal være godt å bo bygder og byer i Akershus også i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For at veksten ikke skal gå på bekostning av naturvern, matproduksjon, klima og miljø. Reguleringsplaner må sammen med landbrukspolitikk også bidra til å sikre at norsk matproduksjon er lokal, trygg, miljøvennlig og langsiktig.

Det trengs en helhetlig tilnærming, hvor det både handler om god samfunnsplanlegging, en effektiv og attraktiv kollektivtransport, begrensning av bilbruk og overgang til nullutslippskjøretøy.
En helhetlig plan for utbygging vil sikre at viktige overordnede behov som infrastruktur til samferdsel, arealer- og driftsbudsjetter til skole, helsetilbud og landbruks- og friluftsområder utarbeides før utbyggere slippes til på enkeltområder. Det bør også vurderes å etablere lokale markagrenser for å bevare friområder mot stykkvis utbygging der regionale bysentra vokser, som for eksempel i Ullensaker i området rundt Jessheim. I Ski ønsker Akershus Venstre at det i Østmarka etableres en nasjonalpark, som vil fremme naturnært friluftsliv og skape helt nye muligheter for turister og turistnæringer i regionen.

Et effektivt jordvern er viktig for å ta vare på produksjonsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får et større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Akershus Venstre innser at i enkelte tilfelle vil det være umulig å ikke tillate nedbygging av jord. Det er derfor helt nødvendig å styrke arbeidet med nydyrking av jord, minst i takt med nedbyggingen.

Hvor og hvordan disse menneskene skal bo, jobbe og reise i hverdagen vil ha stor betydning for klimagassutslippene i regionen. Målet om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange vil ikke være tilstrekkelig for å få utslippene ned, det vil bare forhindre en ytterligere utslippsvekst.

Det må være enkelt å ta grønne valg; å reise kollektivt må være et attraktivt alternativ. Fra 2007 til 2012 økte kollektivtrafikken i Akershus med 38% og i Oslo med 25%. I samme periode økte innbyggertallet i regionen med 10%, og veksten i biltrafikken var 5% i Akershus og 1% i Oslo. Det betyr at vi beveger oss i riktig retning. De grepene som er gjort med etablering av Ruter, omlegging av takst- og sonesystemet og stor økning i overføringene fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt både økt frekvens og billigere og enklere reiser.

Akershus Venstre vil
At arealplanlegging i kommunene og i regionalt perspektiv må legge opp til utvikling av tette bo- og arbeidsområder i kollektivknutepunktene som begrenser transportbehovet og legger til rette for at flest mulig kan gå og sykle til daglige gjøremål.
At rekkefølgen i planprosessene endres, slik at det først avgjøres hvilke områder som skal bevares. Dette er jordbruksarealer, friområder og andre arealer det samfunnsmessig på lang sikt er viktigere å bevare enn å benytte til boligbygging.
At arbeidet med samordnet areal- og transportplan må gi en mer konsentrert utvikling av boliger og arbeidsplasser i kollektivknutepunkter, og større forutsigbarhet for at investeringene i og utviklingen av kollektiv-tilbudet skal komme der befolkningsveksten er størst.
At kollektivtilbudet må styrkes og gjøres enda mer attraktivt og konkurransedyktig, ved bedre samordning mellom tog og buss. Ruter bør derfor overta driften av lokaltogtrafikken i Oslo-området.
At det etableres en nasjonalpark i Østmarka.
Styrke arbeidet med nydyrking av jord, minst i takt med nedbyggingen.
Tilrettelegge for at det skal være enkelt å velge et null-utslippskjøretøy ved å bygge flere ladepunkter, bygge infrastruktur for hydrogen-kjøretøy og forsette satsing på hydrogen, biogass og andre lav- og nullutslipps-løsninger for busser.
At de få gjenværende, verdifulle naturområdene utenfor markagrensene i fylket må forvaltes bedre og i større grad sikres. Svartskog i Oppegård og Jessheimmarka i Ullensaker er aktuelle eksempler på slike områder som trues av utbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**