Asker som klimapolitisk foregangskommune

Asker stasjon
Asker stasjon. Foto: Ivar Knai

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi i Asker kan bidra med bedre bygninger og klimavennlig transport.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene og Asker må ta sin del av disse kuttene. Å ta vare på miljøet handler både om å ta vår del av ansvaret for globale miljøproblemer, og om ågjøre Asker til et bedre sted å bo.

Å la vekst av boliger skje slik at man kan klare seg uten bil til daglig gir gode liv, lave utslipp og mindre energibruk. Samtidig må vi verne om Askers grønne kvaliteter – marka, fjorden, jordbruksarealene og kulturlandskapet.

Asker Venstre vil:

  • Prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport foran privatbilisme i all planlegging.
  • Asker skal bli en bedre kommune å sykle i. Alle som ønsker det, skal ha mulighet til åsykle.
  • Arbeide for bedre framkommelighet for buss
  • Arbeide for større togkapasitet fra Asker og kortere reisetid for Spikkestadtoget
  • Arbeide imot bilbaserte utbyggingsområder som vil gi mer kø og klimautslipp
  • Satse på fortetting og transformering av allerede utbygde arealer rundt kollektivknutepunkter, særlig ved jernbanestasjonene og langs høyfrekvente bussveier.
  • Bygge alle nye kommunale bygg med passiv- eller plusshus-standard.
  • Utfasing av oljefyringskjeler som bruker fossilt brennstoff.
  • Stimulere til privat bygging av lavenergi-eller plusshus.
  • Utvide Askers klima- og energiplan til å omfatte hele Asker-samfunnet, inklusive transport, ikke bare Asker kommunes virksomhet. Målene som styrer denne planen skal minimum være de nasjonale klimamålene for 2020, 2030 og 2050.

 

Mer politikk for et grønnere Asker

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**