Utslipp fra transport må ned

Biler i Asker sentrum
Kø i Asker sentrum. Foto: Olav Heggø

Skal Asker ta sin del av jobben med å redusere klimautslipp, må vi kutte utslipp fra transport. Det betyr at bilparken må bli mindre forurensende og all vekst i persontrafikken må skje med kollektiv, sykkel og gange.

Venstres ambisjon er at bilparken i Asker skal være blant den minst forurensende i verden. Vi har også som mål at all kollektivtransport i Asker skal være utslippsfri innen 2020.

Asker har økende kø-problemer som rammer både biler og busser. Ny E18 er ikke en endelig løsning på køproblemene i Asker. Økt biltrafikk på E18 vil gi økte køer på Røykenveien, Slemmestadveien og Drammensveien, og det vil oppstå nye køer på villa-veiene. Askers store framtidsmulighet ligger i et godt togtilbud og økt bruk av buss og sykkel.

Kollektivtrafikken må bli mer effektiv, med gode knutepunkt for sømløse bytter, god fremkommelighet og høy frekvens. På sentrale innfartsveier til stasjonene bør det være kollektivfelt og raske sykkelveier. For å finansiere dette vil vi utrede en «Askerpakke», hvor kommunen søker om statlige bypakkemidler for å finansiere bedre framkommelighet for biler, busser og syklister på Røykenveien, Slemmestadveien og Drammensveien. Da kan vi få mindre kø i Asker og få ned klimautslippene.

Asker Venstre vil:

  • Prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport foran privatbilisme i all planlegging.
  • Arbeide for bedre framkommelighet for buss.
  • Arbeide for ny bussterminal i Asker.
  • Arbeide for større togkapasitet fra Asker og kortere reisetid for Spikkestadtoget.
  • Arbeide for mer innfartsparkering til tog, båt og buss der det er ledige arealer og der det ikke skaper mer kø for busstrafikken.
  • Arbeide for et styrket busstilbud i Asker med flere matebusser og flere tverrgående busslinjer på tvers i kommunen, eksempelvis direktebusser til Forskningsparken og Fornebu.
  • Arbeide for fortsatt hurtigbåt fra Vollen til Oslo og for etablering av en ny hurtigbåtrute fra Nesøya til Fornebu og Oslo sentrum.
  • Arbeide for at alle biler som brukes av Asker kommune skal være nullutslippsbiler innen 2020, med unntak av utrykningskjøretøy.

 

Mer politikk for et grønnere Asker

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**