Idrett og friluftsliv gir glede og helse

Aktive syklister i Asker
Barn og ungdom i idrett i Asker. Foto: Ivar Knai

Idrett er lek, sosial aktivitet, dugnad, konkurranse og folkehelse. Det er et mål at flere deltar i både organisert og uorganisert aktivitet.

Alle som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet i Asker må få mulighet til det. Kommunen må ta ansvar for at det finnes gode kommunale idrettsanlegg som gir et bredt tilbud av idretter.

Asker Venstre anerkjenner idretten som en viktig aktør i folkehelsearbeidet i kommunen og vil arbeide for at alle som ønsker å drive idrett skal gis mulighet for det.

Asker Venstre vil:

 • Sikre gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for organisert barne- og ungdomsidrett.
 • Arbeide for at kommunens idrettsanlegg har åpningstider som sikrer at idrettsanleggene utnyttes optimalt.
 • Jobbe for at kommunale idrettsanlegg vedlikeholdes og at nødvendig oppgradering jevnlig vurderes.
 • Ha en satsing på mindre idrettsanlegg/nærmiljøanlegg i lokalmiljøene for å støtte opp under lokale idretts- og mosjonistgrupper.
 • Støtte idretts-SFO og alternative aktiviteter i samarbeid med idrettslagene.
 • Bygge et skianlegg på Solli tilpasset stedets kvaliteter og kulturminneverdier.
 • Bygge lysløype rundt Vardåsen og utvide skianlegget.
 • Etablere elvesti langs hele Askerelva fra Semsvannet til Blakstadbukta.
 • Innføre et aktivitetskort på kultur- og idrettsområdet for barn og unge i lavinntektsfamilier.
 • Samarbeide med lokale turlag og historielag om turløyper, informasjonstavler og kart/brosjyremateriell for å gjøre bygdas kulturminner og natur lettere tilgjengelig for folk flest.
 • Jobbe for at kommunen støtter idrettslag som arbeider for integrering av ungdom med innvandrerbakgrunn i sine idrettsaktiviteter.
 • Stimulere idrettslag til å legge til rette for integrering av ungdom med funksjonshemninger i sine idrettsaktiviteter.

 

Mer om Asker Venstres politikk for kultur, idrett og frivillighet:

 

Til hovedsiden med vårt politiske program

 

Fisking ved fjorden, Asker
Fisking ved fjorden, Asker. Foto: Ivar Knai
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**