Rask og god service i primærhelsetjenesten

Velferd
Foto: Francisco Martin Gonzalez

En styrking av primærhelsetjenesten og bedre samhandling mellom sykehus, sykehjem og kommunehelsetjenesten er viktig. Det vil kunne gi færre re-innleggelser i sykehus, bedre rehabilitering og økt verdighet.

Syke eldre skal slippe å bli sendt frem og tilbake mellom sykehus og sykehjem. Dette krever en faglig forsterking av sykehjem og hjemmetjeneste.

Tydelig medisinsk faglig ledelse i kommunen er nødvendig for å utvikle gode allmennlegetjenester, sykehjemstjenester og faglig forsvarlige tjenester til syke hjemmeboende.

Asker Venstre vil:

  • Ha tilstrekkelig tilgang til rehabiliteringsplasser ved behov for opptrening, sosialt fellesskap og aktivitet ved utskriving fra sykehus.
  • At alle brukere som har sammensatte tjenester skal få IP (individuell plan) for å samordne behov og tiltak.
  • Innføre en forsøksordning med lengre åpningstid ved kommunenes helsesentra for å øke tilgjengeligheten for pasientene.
  • Utvikle en helsepilot i Asker for å prøve ut tverrfaglig helsearbeid der pasienten møtes av et tverrfaglig og bredt sammensatt team før behandling iverksettes.
  • Prøve ut en ordning der spesialister får bruke fastlegekontor på kveldstid, for å kunne møte brukernes behov i nærmiljøet og på flere av døgnets timer.
  • Legge til rette for tverrfaglige helsesentra, for å kunne ivareta brukernes sammensatte behov for tjenester og behandling.
  • Ha flere funksjonelle og hyggelige gangveier for personer med rullator eller motorisert stol.
  • Styrke ordningen med trygghetsalarm ved bruk av DGP og sikre med lav egenbetaling.
  • Arbeid for en videreutvikling av prosjektet ”Aktiv på dagtid” i samarbeid NAV, NaKuHel og det ordinære arbeidsliv.
  • Arbeide for kommunale forebyggende rehabiliteringsteam.

 

Mer om Asker Venstres helsepolitikk

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**