For alle og hele Hemsedal

Venstre vil:

 • gjøre Hemsedal til en miljø– og klimavinner
 • gi støtte til nystartede og mindre bedrifter
 • legge til rette for sterk sterk utvikling av nye sommeraktiviteter
 • ha et nært samarbeid med aktører innen vinteraktiviteter, spesielt alpint
 • bredde satsingen på vinteraktiviteter for å gi et bedre totalprodukt, særlig langrenn
 • kreve at tunnel utenom bygdesentrene skal bygges før oppgradering av RV52
 • legge forholdene til rette for lokal videreforedling av råvarer fra landbruket
 • etablere fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter for alle

 

Miljø og klima

Venstre vil gjøre Hemsedal til en miljø– og klimavinner. Som reiselivs- og landbrukskommune er vi avhengige av naturen. Et sterkt fokus på miljø, klima, og tradisjonelt naturvern er av største betydning for Hemsedal.

Mulig klima og miljøpåvirkning skal derfor vurderes i enhver sammenheng.

Vi arbeider for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig.

Hemsedal Venstre vil:

 • Kreve at ”Tottetunnelen” bygges før andre store utbedringer på RV52.
 • Tilrettelegge for resirkulering av husholdningsavfall. Også på hytter og utleiesenger.
 • Etablere resirk-stasjoner i alle tre bygdesentrene.
 • Kommunens biler skal være miljøvennlige (el/hybrid)
 • Nye kommunale bygg må tilpasses fremtidens miljøkrav, og eksisterende bygningsmasse må bli mer miljøvennlig.
 • Bedre arealutnyttelse av tomter

Venstre om klima og energi

Landbruk

Landbruket har stor betydning for bygda og er en viktig næring. Den holder kulturlandskapet i hevd, gir bosetting i hele bygda, sikrer biologisk mangfold, og matproduksjon. Landbruket og reiselivet er avhengig av hverandre. Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig.

Hemsedal Venstre vil:

 • Stimulere til økt seterdrift og beiting i utmark.
 • Sørge for et sterkt jordvern.
 • Legge forholdene til rette for økt videreforedling av råvarene lokalt.
 • Jobbe for etablering av bioenergianlegg basert på husdyrgjødsel. (Venstre om bioenergi i landbruket.)

Venstre om landbruk

Reiseliv, sommer

En utvikling av reiselivsproduktet for sommerhalvåret er vesentlig for å skape helårsarbeidsplasser. Det gir fortsatt befolkningsvekst og bedrer skattegrunnlaget for kommunen. Et viktig tilskudd vil være en gondol til fjells og de aktivitetene som kan etableres rundt den. Målet er en stor familiebasert turisme i, og i samspill med, naturen. Minst halvparten av turistveksten skal komme fra aktiv sommerturisme.

Hemsedal Venstre vil:

 • Styrke dagens reiselivssatsing om sommeren.
 • Regulere arealer forbeholdt sommeraktiviteter.
 • Sykling, fisking, klatring og ridning er prioriterte aktiviteter.
 • Løyper og stier må få økt tilskudd til vedlikehold/ etablering.
 • Arbeide med å få Hemsedal på kartet for øko-turisme.
 • Skape et aktivt og pulserende Trøym for alle.

Reiseliv, vinter

Som alpindestinasjon står Hemsedal sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Alpint vil fortsatt være en hovednæring. Videreutvikling av alpinproduktet må prioriteres. Vi må følge utviklingen, turistenes/hyttehemsedølenes ønsker og behov.

Hemsedal Venstre vil:

 • Tilrettelegge for en sterkere satsning på langrenn.
 • Styrke de mindre aktørene.
 • Skape et aktivt og pulserende Hemsedal og Trøym for alle.
 • Legge til rette for gode utviklingsmuligheter for alpin- satsingen i Hemsedal.

Venstre om reiseliv.

Næringsliv

Hemsedal er avhengig av flere faste arbeidsplasser. Dagens teknologi gjør at tjenester kan utøves like godt langt fra byer og sentra. Samtidig gjør vårt reiselivsprodukt oss attraktive for alle bedrifter.

Hemsedal Venstre vil:

 • Legge til rette for et mer mangfoldig næringsliv.
 • Gi gode vilkår for bedrifter som ønsker etablere seg her.
 • Arbeide for å styrke bedriftene som utvider reiselivsproduktet.
 • Prioritere lokale innkjøp.

Venstre om innovasjon og nye bedrifter og verdiskaping

Samferdsel

Det er et krav at RV52 legges utenom bygdsentrene om bygda skal ta på seg belastningen med økt gjennomgangstrafikk. En vei utenom vil stimulere næringslivet og være miljøvennlig.

Hemsedal Venstre vil:

 • Kreve at «Tottentunnelen» prioriteres på RV52.
 • Etablere trygg gang- og sykkelvei til Tuv/Venås.
 • Etablere kollektivtransport innad i bygda, og sørge for at buss/tog korresponderer.
 • Jobbe for at mest mulig gods kommer over på jernbane.
 • Etablere ladestasjoner for elbil og tankstasjon for hydrogen.

Venstre om veibygging, jernbane, sykkel og fotgjengere

Åpenhet

De folkevalgte er ombud for bygdas befolkning og skal se til hele bygdas og alle innbyggeres beste. Økt åpenhet vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Hemsedal Venstre vil:

 • Jobbe for en stor åpenhet i alle kommunale og politiske prosesser.
 • Informere, invitere og involvere bygda i beslutninger.
 • Ha stor takhøyde for kritikk av kommunens arbeid og prosesser. Kritiske stemmer vil bli godt ivaretatt.

Venstre om åpenhet og lokaldemokrati

Skole / Barnehage / SFO

Barnas læringsutbytte må komme først ved vurdering av skolestrukturen. Det viktigste for en god skole og barnehage er gode lærere, satsing på kunnskap og like muligheter til alle barn.

Videre er foreldresamarbeid, arbeidsmiljø for barn og voksne, trygg skolevei, økonomi, gjenbruk av eventuelle skolebygg og hensynet til de tre bygdesenterne viktige faktorer som spiller inn i debatten om ny skolestruktur.

Hemsedal Venstre vil:

 • Primært beholde dagens skolestruktur, alternativt støtte en sentralskole i Trøym.
 • At det etableres barnehager i alle tre bygdesentrene, ønske private barnehager og skoler velkommen.
 • Fremme en plan for gjenbruk/ alternativ aktivitet på Tuv og Ulsåk for styrking av bygdesentrene om sentralskole velges.
 • Garantere heltids barnehageplass til alle søkere, uavhengig av adresse på søketidspunkt.

Venstre om skole, barnehage

Seniorpolitikk

Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i større grad ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

Hemsedal Venstre vil:

 • Sørge for alternative boformer.
 • Gi eldre mulighet til å bo hjemme om de ønsker det.
 • Gi de eldre gode mulighet til deltagelse i ulike aktiviteter.
 • Tilrettelegge for at de eldre skal kunne bidra med sine kunnskaper og erfaring.

Venstre om seniorpolitikk

Kultur og aktiviteter

Hemsedals befolkning er blant Norges friskeste. Et variert idretts- og fritidstilbud til innbyggerne er en viktig forutsetning for god livskvalitet i hverdagen.

Hemsedal Venstre vil:

 • Støtte eksisterende og nye kulturaktiviteter så de kan etableres som faste tilbud.
 • Legge forholdene til rette for utstrakt bruk av kultursalen
 • Kulturaktiviteter for barn skal gis prioritet.
 • Legge tilrette for ett idretts- og fritidstilbud for alle.

Venstre om kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**