Barns fortid må ikke få avgjøre deres fremtid

Ingelin Winters, Christian Pedersen
Ingelin Winters
Ingelin Winters, 4. kandidat ved kommunestyrevalget, Ski Venstre. Foto: Christian Pedersen

Grunnlaget for et godt voksenliv legges i barndommen og derfor er oppvekstpolitikken det viktigste satsningsområdet for Ski Venstre, sier Ingelin Winthers.

Tidlig innsats er viktig for at alle barn skal få utvikle sine evner og få en trygg og god oppvekst, men er særlig viktig for å fange opp og følge opp barn som trenger ekstra hjelp og støtte.

– Lykkes vi med å gi flest mulig en trygg, helsefremmende og utviklende barndom, vil flere voksne kunne leve et liv med høy livskvalitet og fravær av mye sykdom og lidelse, sier Winthers, som mener det må satses langt mer offensivt på forebygging og tidlig innsats.

 

Store utfordringer som må løses

450 000 barn i Norge lever med én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. 5 % av alle barn utsettes for grov og alvorlig vold. Mange barn utsettes også for seksuelle overgrep. 74 300 barn lever i familier med lav inntekt og defineres som fattige.

Spørsmålet er ikke om vi har råd til å satse offensivt på tidlig innsats, men om vi har råd til å la være. Ski Venstres svar er et klart nei! Psykiske lidelser alene koster samfunnet 184 mrd. årlig (Helsedir.), vold mot barn er anslått å utgjøre kostnader mellom 4,5 og 6 mrd. Dette er veldig dyrt! I tillegg kommer de store menneskelige omkostningene.

 

Barn er bedre enn bank og børs

Ski venstre mener vi er nødt til å ha en offensiv satsing på skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Vi må heve kvaliteten i barnehagene ved å ansette flere med barnefaglig kompetanse og gjennom å innføre en bemanningsnorm. Vi må også jobbe aktiv med å gi familier tett oppfølging så tidlig som mulig gjennom å sikre gode ressurser til Hjelper’n, frivillige organisasjoner ol. Terskelen for å få hjelp skal være lav, veldig lav!

Barn er verdens viktigste verdi. Enhver krone investert vil komme samfunnet til gode.

 

Innlegget har også vært på trykk i Østlandets Blad som leserbrev.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**