Eidsvoll kan vokse, men skal fortsatt være grønt!

Romerikes blad (RB) har lansert en «valgomat»; Velgerhjelpen. Eidsvoll Venstre vil gi deg en veiledning til våre svar. I dag begrunner vi vårt nei til å bremse befolkningsveksten i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

RBs Velgerhjelpen består av 20 spørsmål. Halvparten av dem er det partiene sentralt som har gitt svaret på, og den andre halvparten er det partienes lokallag som har svart på. Velgerhjelpen dekker 14 kommuner på Romerike.

Blant spørsmålene Eidsvoll Venstre har gitt svar på, er dette: «Bør befolkningsveksten i Eidsvoll bremses?». Alternativene du kan velge mellom er «ja» og «nei».

Venstres svar er nei.

Nedenfor skal jeg begrunne Eidsvoll Venstres nei til å begrense befolkningsveksten i Eidsvoll.

Eidsvoll har pr i dag et innbyggertall på ca. 23 500 personer. Dette tallet forventes å stige til 30 000 mot 2030. Fellesskapet har gjennom store investeringer på vei og jernbane bidratt til å gjøre Eidsvoll til et attraktivt sted å bosette seg. Samtidig har Eidsvoll fortsatt igjen store arealer hvor det er mulig å bygge boliger. Eidsvoll har derfor gode forutsetninger for å klare den forventede befolkningsøkningen i årene fremover. Venstre mener dette ikke må gå på bekostning av Eidsvolls grønne preg.

Premisser: Bygg rundt kollektivknutepunkter og bevar landbruksjord

Nasjonale myndigheter har vedtatt to viktige premisser, som kommunestyret må følge: hovedtyngden av befolkningsveksten skal skje rundt kollektivknutepunkter, og landbruksjord skal i størst mulig grad skjermes mot nedbygging. I tillegg vil fylkestinget høsten 2015 vedta en regional areal og transport plan der det er pekt ut vekstsentra i hver kommune i tråd med knutepunktstrategien. I Eidsvoll er det lagt opp til at fremtidig utbygging i hovedsak skal skje rundt Eidsvoll stasjon, og rundt Eidsvoll Verk stasjon.

Venstre mener at utgangspunktet for knutepunktstrategien er bra: Ved å bygge boliger rundt f.eks togstasjoner vil behovet for privatbilisme bli mindre. Dermed reduseres også forurensende utslipp fra trafikken.

Flertallet i kommunestyret bygger ned landbruksjord

En svært liten del av Norges areal kan brukes til å produsere mat. Derfor er det viktig å bevare dyrket mark. Da arealplanen for Eidsvoll ble vedtatt i kommunestyret stemte Venstre sammen med SP og SV for å bevare landbruksjord. De andre partiene stemte for si ja å bygge på landbruksjord. Det samme skjedde da kommunestyret skulle velge plassering for den nye barneskolen som skal erstatte Vilberg barneskole. Når landbruksjord er bygget ned, er det mulig å få den tilbake. Derfor er det viktig at de folkevalgte i Eidsvoll klarer å bevare landbruksjorden og de grønne arealene i kommunen.

Utbygging kan også skje ved Minnesund/Langset

Eidsvoll Venstre mener knutepunktstrategien for Eidsvolls del er for ensidig. I området rundt Minnesund og Langset er forholdene lagt godt til rette for utbygging av boliger og næringsvirksomhet, uten at mer landbruksjord går tapt. En utbygging i dette området gir innbyggere og næringsliv gode kommunikasjonsmuligheter både nordover mot Hamar, og sydover mot resten av kommunen, til Gardermoen og mot Oslo. For å få det til må togstasjonen gjenåpnes og ruter etableres. Venstre vil jobbe for få dette til, ved at Eidsvoll kommune har dialog med NSB, Ruter og andre transportselskaper.

Denne artikkelen er også lagt ut på Lesernes EUB 11.juli.

Svar på tidligere spørsmål fra Velgerhjelpen på RB:

Nei til eiendomsskatt

Kommunesammenslåing: Eidsvoll – best alene?

Ja til bosetting av flere flyktninger i Eidsvoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**