Valgprogram 2015

INTRODUKSJON

Kjære velger

Når du leser dette har du kanskje allerede lest mange partiprogram. Der vil du sikkert finne mye du er enig i, de fleste partier har valgløfter og verdiformuleringer man lett kan slutte seg til. Med dette partiprogrammet ønsker vi i Oppegård Venstre å skille oss litt ut. Vi ønsker å være mest mulig konkrete og legge inn noen ambisjoner for det vi vil skal skje, ikke bare de neste fire årene, men over flere år. Vi må imidlertid ta et forbeholdt: det kan være den kommunen vi planlegger for slett ikke eksisterer like lenge.

Oppegård har mange innbyggere, men et begrenset areal, og befinner seg noe inneklemt mellom stornaboen i nord, og landbrukslandskapet i sør. Med kommunereformen kan Oppegård komme til å inngå i en storkommune. Kanskje vil alle kommunene i Follo ha slått seg sammen. Det vil helt sikkert ikke skje uten debatt og betydelig motstand, både i Oppegård og andre kommuner.

Oppegård Venstre er i utgangspunktet positive til reformen, kommunegrenser er ikke hellige og størrelsen må tilpasses oppgavene og de utfordringer som følger med samfunnsutviklingen.

Ett argument for sammenslåing er mulighetene for en mer helhetlig arealutnyttelse og en bedre samferdselspolitikk i regionen sør for Oslo. Hvorvidt vi ender opp med Follo kommune er det likevel for tidlig å si. Vi vil gå inn i prosessen, kanskje også reelle forhandlinger, med et åpent sinn. En viktig forutsetning etter vårt syn er at Oppegårds innbyggere får en kommune med et bedre tjenestetilbud, et solid økonomisk grunnlag og et styringssystem som ansvarliggjør politikerne. Venstre vil ha mer demokrati og mer åpenhet i lokalpolitikken.

 

OPPEGÅRD VENSTRES FREMSTE POLITISKE MÅL ER:

 • Naturområder bevares og gjøres mer tilgjengelig. Aller viktigst er Svartskog, men også Sør- og Follomarka må sikres for kommende generasjoner. Områdene rundt Kolbotnvannet og Kantoråsen må gjøres mer tilgjengelig og sammen­hengende rekreasjonsområder mer attraktive for folk i alle aldre.
 • Jernbanen befester sin plass som kommunens hovedpulsåre, ved at lokaltog­tilbudet styrkes og at utbyggingen kommer i stasjonsnære områder. Økt godstransport på bane er bra, men godstransporten må gå i Follotunnelen.
 • Langt flere kan velge sykkel til jobb, skole og i fritiden. Det kan skje ved at det blir enklere og tryggere å bruke sykkel, ved at man bygger sykkelveier, får bedre skilting og flere parkeringsplasser for syklister.
 • Helsetilbud tilpasses behovene til de som trenger dem, enten det er syke og eldre som ønsker hjelp i hjemmet, unge som trenger et lavterskeltilbud med helsesøstre på skolen eller familier som trenger legevakt utenom ordinær åpningstid.
 • Oppegård kommune sikres en solid kommuneøkonomi i årene som kommer, der realgjelden ikke øker, der byggesaksskandaler unngås og godt vedlikehold prioriteres på bekostning av nyinvesteringer.
 • Man får en åpen og konstruktiv diskusjon om fremtidens kommune, og at en eventuell bygging av en stor ny kommune baseres på tilføring av flere oppgaver, bedre tjenester til innbyggerne, mer miljøvennlige areal- og transportløsninger i hovedstads-regionen, større demokratisk kontroll med interkommunale selskap og større innflytelse i forhandlinger med Oslo og statlige etater
 • Skolene i Oppegård får større frihet til å velge sitt pedagogiske opplegg. Venstre har tillit til lærerne og arbeider for å øke ressursene til skolen, større vektlegging av praktiske fag og ferdigheter og mer fysisk aktivitet, helst i friluft. Miljøteamet skal styrkes, og alle skal kunne føle seg trygge på skolen.

 

KLIMA, NATUR, FRITID OG LIVSUTFOLDELSE

Fremtidens klima er nåtidens store politiske utfordring. Derfor foreslår Venstre flere konkrete tiltak som bidrar til lavere energiforbruk og belastning på miljøet. Til tross for at Oppegård er en av de tettest befolkede kommunene i landet, sørger store naturområdene for at kommunen fremstår som grønn. Det må vi bevare. Svartskog med sitt store biologiske mangfold er vårt viktigste natur- og rekreasjonsområde. Dette området er i dag planlagt utbygget. Utbygging av Svartskog må ut av kommuneplanen for at Svartskog skal bevares for fremtidige generasjoner. Vi vil fortsatt stå på for at Taraldrud og Asurdalen ikke nedbygges og for at nabokommuner ikke bygger ned friluftsområder nær oss.

Kommunen har en lang og lite bebygd strandlinje mot Bunnefjorden. Den må sikres som rekreasjonsområde, ikke bare for egne innbyggere, men også for våre mange naboer som bor i hovedstadsregionen. Gjersjøen må sikres som kommunens drikkevannskilde, og Kolbotn­vannet må på sikt igjen bli badevann.

Venstre vil:

 • ta utbyggingen av Svartskog ut av kommuneplanen
 • bedre tilgjengeligheten til Svartskog og strandsonen for syklister
 • ruste opp Sofiemyrhallen
 • bygge ut flere parkeringsplasser med elektriske ladestasjoner
 • bygge sykkelvei og –parkering, for at flere velger sykkel til jobb og i fritid
 • ruste opp ordningen med søppelsortering både i hushold og på miljøstasjoner
 • sikre mot avrenning fra alunskiferdeponiet
 • tilrettelegge for ballsport som for eksempel basketballkurver, sandvolleyball bane i sentrumsområdet
 • utvide lysløypenettet og turveinettet
 • etablere et 50-meters svømmebasseng i samarbeid med andre kommuner
 • ta vare på sammenhengende rekreasjonsområder
 • tilrettelegge for flere passivhus og varmepumper og mer fjernvarme

 

HELSE OG TRYGGHET

Vi blir stadig flere eldre i kommunen. Pensjonister er en resurssterk gruppe med store kunnskaper, lang livs-erfaring og fortsatt mye å gi. Venstre vil at denne gruppen skal gis muligheter til å delta aktivt i styre og stell og trekkes inn i frivillig organisasjonsliv.

Lavterskeltilbud og tilrettelegging for fysisk aktivitet er godt for folkehelsa. Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, og bør få hjelp til det. Likevel vil det være behov for flere plasser på syke- og daghjem, og ikke minst omsorgsboliger. Vi vil også trenge flere plasser for korttidsopphold. Vi bør derfor samarbeide om å finne gode løsninger også utenfor dagens kommunegrenser.

Gjennom forebyggende tiltak, som lavterskeltilbud i skolen, vil Venstre arbeide for at barn og unge som sliter med problemer hjemme, med rus, ensomhet eller psykiske problemer, skal få hjelp så tidlig som mulig.

I en særstilling står flyktninger som bosetter seg i kommunen. De trenger ikke bare å lære seg norsk og integreres i arbeidslivet, de mangler ofte det sosiale nettverket og tilknytningen til stedet som gjør kommunen til en god plass å bo i. Venstre ønsker derfor å styrke innsatsen for integrering av flyktninger.

Venstre vil:

 • arbeide for at flest mulig får bo i egen bolig så lenge det er mulig og de selv ønsker det
 • øke bruken av dagsentre og aktivitetstilbud for å hindre isolasjon og avlaste pårørende til hjemmeboende syke,
 • at sykehjemmene skal gjøre det mulig for par å bo sammen
 • styrke kompetansen i sykehjemsmedisin
 • ha et palliativt tilbud til innbyggerne i Follo
 • på sikt etablere en demenslandsby i Follo i form av et avskjermet område, der demente kan bevege seg trygt, også utendørs og være mest mulig selvhjulpne.
 • flere helsesøstre og mer forebyggende arbeid i skolene
 • tidligere innsats mot rusproblemer og psykiske lidelser
 • døgnåpen legevakt på Lokalmedisinsk senter ved Ski sykehus

 

SLIK VIL VI BO OG FERDES

Oppegård er en kommune i endring. Villastrøk endres eller forsvinner og urbane «lommer» etableres. Folk er forskjellige, men likevel bygges det nytt som om alle var velstående familier eller pensjonister. Venstre vil at regulering til bolig formål tar høyde for at det også skal bo unge folk i kommunen, folk med funksjonshemming og flyktninger.

Derfor er politisk styring med arealplanlegging og utbygging viktig. Her er kommuneplanen sentral, men også regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi må ta inn over oss det som skjer i nabokommunene. Utbyggingen må være fremtidsrettet og bærekraftig. Vi må legge til rette for og bidra til utviklingen av moderne og miljøvennlig transportsystem. Etablering av offentlige tjenester, nye bedrifter og transportløsninger må virke sammen.

Det er ingen mening i at Oppegård med minst areal i Follo, skal ha like høy veksttakt som de andre kommunene, som er store i utstrekning og har færre innbyggere. De mulighetene som Follobanen utenom Kolbotn gir, må utnyttes til å øke veksttakten i de andre, større kommunene.

Det vil likevel bli bygget nytt, også i Oppegård. Det skal fortrinnsvis skje i nærheten av stoppesteder for jernbanen. Godstrafikken skal bruke Follobanen.

Venstre vil at flere skal kunne sykle til jobben og til skolen. Venstre vil også at folk skal kunne sykle trygt til Svartskog og strendene langs Bunnefjorden.

Venstre vil:

 • ha Oslo-takster på kollektivtrafikk i Oppegård
 • at boligveksten begrenses i gjennomsnitt til 150 nye boliger i året, og at boligbygging i første rekke skjer ved gjenbruk av bebygde arealer som Sætre-tomten, Trelasttomten på Myrvoll og rundt Oppegård stasjon.
 • gjøre det enkelt å benytte kollektivtransport, eks snarveier, samt universell utforming
 • at fartsgrensene tilpasses lokale forhold og myke trafikanter
 • at boligbygging og etablering av arbeidsintensiv næring skjer nær kollektivknutepunkter, i første rekke nær holdeplassene på jernbanen
 • at det gjøres en innsats for å få til en undergang ved Oppegård stasjon
 • at innfartsparkeringen på Rosenholm utvides i Oppegård og forbedres
 • gjøre Gamle Mossevei mer sykkelvennlig og forbedre eksisterende sykkelveier til Svartskog
 • arbeide for bedre kollektivforbindelser til andre deler hovedstadsområdet enn Oslo sentrum
 • Etablere et vendespor for jernbanen sør i kommunen, slik at det kan gå flere tog også når vi får ny Kolbotn stasjon
 • Utvide innfartsparkering på Myrvollstasjon

 

SKOLE OG OPPVEKST

Gode oppvekstsvilkår er en utfordring i en tettbygd kommune nær storbyen Oslo. Det er gjennom skolen at samfunnet gjør den viktigste innsatsen for enkeltmennesket. Dette er en ansvarsfull oppgave.

Kultur og frihetstilbud skal være uavhengig av foreldres inntekt.

Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi må rekruttere og beholde gode, motiverte og engasjerte lærere, og gi disse mulighet for utvikling av faglig og pedagogisk kompetanse. Det er viktig at lærerne får være lærere.

Skolen har også en viktig oppgave i å hindre frafall og sosial utestengning. Den bør være rustet til å fange opp problemer med rus, psykiske lidelser, mobbing etc tidlig.

De frivillige organisasjonene er sentrale i barne- og ungdomsarbeidet. Fritidsklubbene er viktige arenaer og må utbygges mer og utnyttes bedre. Idretten og kulturlivet må gis gode rammebetingelser.

Barnevernet skal være et sikkerhetsnett. Det må gis flere ressurser og gis bedre muligheter til forebyggende tiltak.

Venstre vil:

 • gi skolene og lærerne større pedagogisk frihet
 • fortsette innsatsen for å tilby lærere videreutdanning
 • tilrettelegge for to barnehageopptak i året
 • økt lærertetthet
 • Legge til rette for en time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen
 • ha tidlig innsats for de som har særlige utfordringer i skolen
 • praktiske skolefag må bli til et reelt tilbud i ungdomskolen, og kommunen må påvirke for å styrke yrkesfagenes plass i videregående skole
 • gi større plass til tema som ”klima og energi” og ”søppel og gjenbruk”
 • ha en helsearbeider ved hver ungdomsskole minst tre dager i uken
 • utvide miljøteamene og styrke utetjenesten
 • sikre kulturskolens tilbud til barn og unge, uavhengig av familiens økonomi

 

NÆRINGSUTVIKLING,

For næringslivet er Oppegårds nærhet til Oslo et pluss. Kolbotn har også prioritet som tettsted i det såkalte bybåndet mellom Ås og Oslo. Kommunen har en befolkning med mye ressurser og et relativt godt utbygget tjenestetilbud.

Venstre ønsker næringslivet velkommen og vil:

 • tilby næringslivet forutsigbarhet, åpenhet og raske tilbakemeldinger
 • tilrettelegge for videre utvikling av eksisterende næringsarealer – og gjenbruk av eldre mindre hensiktsmessige bygg
 • videreutvikle og bygge kompetanseområder f eks i forbindelse med Rosenholm næringsområde.
 • fokusere på virksomhet som krever mange hoder og hender – og lite areal.
 • fokusere på ungdomsbedrifter og ungt entreprenørskap i skolen for å øke de unges gründerkraft. Her skal kommunen bidra mer på servicedelen de første årene,
 • at kommunen skal legge til rette for bedriftsetablering og gründervirksomhet, bl.a. arbeide for etablering av gründerhotell/ for eksempel i Kolbotn

 

KOMMUNAL ØKONOMI

Mye av det vi foreslår krever streng budsjettdisiplin og en solid kommuneøkonomi. Med Oppegårds beliggenhet og befolkning burde alt ligget til rette for at Oppegård forblir en av de mer velstående norske kommunene. Det er dessverre ikke tilfelle. I dag ligger gjelda (med pensjons-forpliktelser for kommuneansatte) på mer enn 3 milliarder kroner. Det betyr mer enn 100 000 kroner i kommunegjeld per innbygger. Det går nå årlig med 140 millioner kroner til å betjene kommunens gjeld. Lærdommen fra og resultatet av overskridelsene i Kolbotn sentrum viser at kommunes planlegging og byggesaksrutiner må bedres.

Kommunen har de siste årene trappet opp vedlikehold av eiendommer, for å ta igjen det store og kostbare etterslepet. Forsømt vedlikehold gir dårlige økonomi. Kommunen må bli bedre til å drifte eiendom og å iverksette vedtatt eiendomsstrategi.

Kommunen skal være nøysom i forvaltningen av fellesskapets penger. Tjenester rettet mot svake grupper må prioriteres. Offentlige midler bør prioriteres der de utløser frivillig innsats. Venstre vil sikre at kommunen leveres i god stand til neste generasjon.

Venstre vil:

 • unngå å investere i nye prestisjeanlegg, men søke innovative løsninger i samarbeid med andre kommuner og ta bedre vare på de anleggene som er.
 • prioritere drift og vedlikehold foran økte renteutgifter som følge av nye, lånefinansierte investeringer.
 • synliggjøre kommunens gjeld, blant annet ved en samlet forvaltning av eiendomsmassen
 • sikre en profesjonell planlegging og styring av bygge- og anleggsprosjekter
 • Hvis det blir opp til Oppegård kommune er Venstre kritisk til søndagsåpne butikker

 

DEMOKRATI OG ÅPENHET

Norge har i dag en kommunestruktur fra 60-tallet. Fremveksten av velferdsstaten og stadig flere kommunale oppgaver tilsier at noe må gjøres. Oppegård er en kommune med relativt mange innbyggere, men vi har et lite areal og en mektig nabokommune, Oslo i nord.

Oppegård Venstre mener det tilsier at vi bør gå i reelle forhandlinger for å skape en ny og større kommune. Vi tror at vi som bor i Oppegård er tjent med at kommunene blir større og får mer makt og ansvar enn de har i dag. Vi mener at en Follo kommune kan være et alternativ. Det vil kunne gi oss innflytelse over areal- og samferdselsutviklingen ikke bare i vårt nærområde, men også over hele den regionen som omfatter Oslo, Akershus og Østfold. Det vil også redusere risikoen for inhabilitet. I en liten kommune der alle kjenner alle er det vanskelig å unngå at naboskap og vennskap får innflytelse på beslutninger.

Vi vil fortsatt ha et levende lokaldemokrati der politiske vedtak speiler innbyggernes ønsker og behov, ikke utbyggernes eller andre pressgrupper. Dersom Oppegård skulle bli en del av Follo kommune vil det kanskje bety at vi bør få en ny styringsstruktur. Kanskje er det noe å lære av Oslo som har byråd og flere politikere på heltid. Venstre tror det kan være med på å styrke demokratiet, fordi vi får folkevalgte som har tid og mulighet til å styre, og som får et tydeligere ansvar for beslutningene de fatter.

Venstre vil:

 • at kommuneplanprosessen endres slik at neste kommuneplan kan debatteres i valgkampen og besluttes av det nye kommunestyret
 • at mer av de politiske drøftingene skal foregå åpent i kommunestyret
 • at store, viktige saker legges frem som ferdige saksfremlegg minst tre uker før de skal opp til vedtak i kommunestyret, eller behandles to ganger før endelig vedtak
 • at politiske saker behandles i åpne politiske fora, også der vi samarbeider med andre kommuner gjennom interkommunale foretak
 • utrede innføring av parlamentarisk styresett. Målet er å finne en arbeids/ vedtaksform som gir innbyggerne større innflytelse på viktige beslutninger

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**