Nei til skolenedleggelser!

Romerikes Blad (RB) har lansert en “valgomat”; Velgerhjelpen. Eidsvoll Venstre vil gi deg en veiledning til våre svar. I dag begrunner vi vårt ja til å beholde både Eidsvoll Verk og Bønsmoen skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

RBs Velgerhjelp består av 20 spørsmål. Halvparten av dem, er det partiene sentralt som har gitt svar på, og den andre halvparten er det partienes lokallag som har svart på. RBs Velgerhjelp dekker 14 kommuner på Romerike. Blant spørsmålene Eidsvoll Venstre har svart på, er dette “Bør Eidsvoll Verk og Bønsmoen bestå som egne skoler. Alternativene du kan velge mellom er “ja, “nei” eller “Ja, men eventuelt med felles administrasjon”

Nedenfor skal jeg begrunne Eidsvoll Venstres ja til å beholde både Eidsvoll Verk og Bønsmoen skole.

Bakgrunnen for spørsmålet og svaralternativene

For å forstå hvorfor spørsmålet i det hele tatt blir stilt, og hvorfor det er et tredje svaralternativ i tillegg til ja og nei, kan det være greit å kjenne til bakgrunnen for spørsmålet.

I rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for perioden 2015 -2018 ble det foreslått at Eidsvoll Verk skole skulle legges ned fra januar 2018, og at elevene skulle overføres en utvidet Bønsmoen skole. Kommunestyrets flertall Ap, Høyre og FrP vedtok dette i budsjettbehandlingen. De tre partiene ba om en prognose for elevtallet ved skolene i Sørbygda, fordi de var i tvil om hvordan elevtallet i området ville utvikle seg.

Våren 2015 foreslo Høyre at en kunne drive begge skolene videre, men for å spare penger og få større fagmiljøer kunne de to skolene ha felles administrasjon, og dele elevene etter alder slik at den yngste aldersgruppen gikk på den ene skolen og den eldste aldergruppen gikk på den andre skolen.

Slik spørsmålet i RBs Velgerhjelp er formulert gjelder spørsmålet om man ønsker å beholde begge skolene, og dersom svaret på dette er ja om man ønsker en felles administrasjon. Forutsetningen i Høyres forslag, om å fordele elevene mellom de to skolene etter alder er ikke en del av spørsmålet til RB.

Galt premiss for vedtaket om nedleggelse av Eidsvoll Verk skole

Eidsvoll Verk skole hadde for skoleåret noe over 230 elever og Bønsmoen skole hadde noe over 220 elever. Det var lagt til grunn for rådmannens forslag i budsjett/handlingsplan en befolkningsvekst på ca. 2,5% pr. år. I et møte med FAU ved Eidsvoll Verk skole ble politikerne informert om FAU sitt syn på forslaget om å legge ned Eidsvoll Verk skole. FAU pekte på at elevveksten i skolekretsene Eidsvoll Verk og Bønsmoen ville bli vesentlig høyere enn det som var lagt til grunn i rådmannens forslag. Likevel valgte Ap, Høyre og FrP å vedta å legge ned Eidsvoll Verk Skole.

Økt elevtall gjør skolenedleggelser unødvendig

Eidsvoll Venstre ønsker ikke å bidra til at Eidsvoll får for store skoler. En sammenslåing av Eidsvoll Verk og Bønsmoen skole vil gi en skole med ca. 450 elever. I tillegg vil elevtallet vokse med noe over 10 elever pr. år selv med en vekst på kun 2,5%. Venstre vil derfor si nei til en sammenslåing av de to skolene.

I tillegg er Eidsvoll i en situasjon hvor det er mangel på skoleplasser. Veksten i folketallet i kommunen gjør det rett og slett unødvendig å legge ned skoler. Venstre tok hensyn til både elevtallsprognosen for Sørbygda og den generelle befolkningsveksten i kommunen, og i vårt forslag til budsjett og handlingsplan beholdt vi Eidsvoll Verk skole.

Skoleledelsen må være tilstede

For leder og administrasjonen av en skole er det viktig å være daglig tilstede i det som skjer på skolen. Dette er viktig både i forhold til ledelse av skolens ansatte og i forhold til elevene.

På bakgrunn av utviklingen i elevtallet i Sørbygda, veksten i folketallet i kommunen, og viktigheten av at administrasjon og skoleledelse er tilstede i skolens hverdag vil Venstre si nei til å legge ned Eidsvoll Verk skole og Bønsmoen skole, og vi sier derfor også nei til felles administrasjon ved de to skolene.

Denne artikkelen er lagt ut på Lesernes EUB 03.august

Svar på tidligere spørsmål fra Velgerhjelpen på RB:

Nei til eiendomsskatt

Kommunesammenslåing: Eidsvoll – best alene?

Ja til bosetting av flere flyktninger i Eidsvoll

Eidsvoll kan vokse, men skal fortsatt være grønt!

Ja til etter- og videreutdanning for lærere

Nei til søndagsåpne butikker

Ja til fritt brukervalg i helse- og omsorgssektoren

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**