Å skyte spurv med kanoner

Stockphoto © shironosov, Stock photo © shironosov"

Tone Lind Jørgensen (V) vil bygge to fastlandsforbindelser, til prisen av en. Dette harmoniserer godt, både med Nasjonal transportplan og Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Målsettingen om nullvekst i biltrafikken ligger både i Nasjonal transportplan og i Venstres program. Veksten skal tas med kollektivtrafikk, samt bedre tilrettelegging for syklister og gående i bynære strøk. Med fire felt for privatbiler over den nye fastlandsforbindelsen, vil det sannsynligvis bli vekst.

En regionforstørrende snarvei vestover

Tone Lind Jørgensen, 5.-kandidat på listen til Færder Venstre, skriver i dette innlegget, som sto å lese i Tønsbergs Blad 1. september, om hvordan øybefolkningens klare førstevalg kan realiseres. Samtidig som vi slipper overdimensjonerte motorveier gjennom natur- og boområder, kan vi følge opp målsettingen om nullvekst i biltrafikken. Noe som både er lagt til grunn i Nasjonal transportplan og i Venstres program.

En ny firefeltsvei til mellom øyene og Tønsberg vil føre til trafikkøkning.
Det er den logiske konklusjonen Venstres Carl-Erik Grimstad trekker, og som er utgangspunktet for at Venstre er skeptisk til firefeltsveier i og rundt Tønsberg.
Venstre har imidlertid tro på en informert og opplyst debatt, og tar den når utredningen med en anbefalt løsning for fastlandsforbindelsen kommer på bordet senere i høst.
I mellomtiden er Venstre mest opptatt av at fastlandsforbindelsen vestover må utredes som alternativ 8. Gjerne til erstatning for et av de 7 andre alternativene.

Utbyggingen langs kanalen øker presset.

Økende press på Kanalbrua
Det oppleves som en ren forakt for folkeopinionen å nekte en utredning av det som gjennom mange år har vært øybefolkningens klare valg. Og som jeg opplever får stadig bredere oppslutning. Samtidig har det for mange blitt viktig å få på plass en fastlandsforbindelse fortest mulig fordi presset på Kanalbrua øker.

Presset skyldes ikke minst Tønsberg kommunes utbygging langs kanalen på Nøtterøy siden, noe som pådrar befolkningen på øyene stadig økende trafikkbelastning, i tillegg til at de stenges inne bak en massiv vegg som stjeler all sjøutsikt.

Her skapes behov for ny vei
Tønsbergs planlagte nye bydel med tusenvis av innbyggere på Kaldnes, samt 250 leiligheter i Obos blokker på Teie hovedgård, kommer i tillegg.
Tønsberg kommune pådrar dermed seg selv, og oss på øyene, et behov for avlastende alternativ nordover. Trolig kommer vi derfor ikke unna en ny fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Tønsberg på sikt.
To mindre fastlandsforbindelser er derfor et kolumbi egg etter generasjoners strid om ny fastlandsforbindelse. Det er en løsning som svarer på ønskene fra både den politiske ledelse og innbyggerne, mener jeg.

Løsningene kan koplettere hverandre
De to løsningene skal ikke utelukke, men komplettere hverandre. Og de kan til gjengjeld være enklere, rimeligere og bedre tilpasset kultur og natur.

Natur- og kulturlandskap kan spares ved å nedskalere veiprosjekter.

Den planlagte tunnelen under Teieskogen kan trolig kuttes. Det bør vi ikke gråte over. Den planlagte tunnelinngangen med fire felt pluss to rundkjøringer ved Grindløkken, er så brutal at fagfolk selv har sagt det er som å «skyte spurv med kanoner».

Kuttes tunnelen, kommer store besparelser både økonomisk og for miljøet. Det er neppe noe mål for noen å få trafikkmaskiner dimensjonert for storbyer og et gammeldags, industrielt samfunn i Færder kommune. Færderøyene er ikke, og vil ikke bli, en drabantby for Tønsberg eller Oslo. Andre grep må tas fordi natur og kultur er vår viktigste ressurs inn i en ny tid. Det er den grønne grenen vi sitter på i Færder kommune.

Kulturlandskap og miljø må sikres
Veiutbygging må ta bedre hensyn til kulturlandskap og miljø. Den må skaleres så det ikke fører til verken økt privatbilisme, unødvendig nedbygging av dyrkbar jord eller rasering av småhusbebyggelse.
Det er verdt å minne om at verken veier, bruer eller jernbanespor er et mål i seg selv, men kun et middel for å frakte folk og varer.
Vi er i et paradigmeskifte når det gjelder kommunikasjonsmidler for fremtiden. Færder Venstre har derfor programfestet å arbeide for en prøveordning med elektriske shuttlebusser på øyene nå.

Risikerer å kun bli et trafikknutepunkt

Om vi ikke setter natur og kultur først blir vi kun en soveby og et trafikk knutepunkt for å serve hovedstaden, og det gjelder både Tønsberg og Færder kommune.

By- og øykommunene kan også fremover ha store synergieffekter, men det forutsetter at de utvikler seg til robuste samfunn med vekt på egne særpreg og fortrinn.
For Færder-øyene er det derfor viktig å få en fastlandsforbindelse vestover som frakter folk til et større arbeidsmarked, samt avlaster den trafikken som allikevel ikke skal til Tønsberg. Ikke minst gjelder det sommerturistene som ofte bare vil korteste vei til E18.
For Tønsberg bør det være åpenbart at å legge opp til unødvendig transport med bil og tog gjennom Norges eldste by er hinsides enhver fornuft.

Nå må vi ta valg på riktig side av historien, for oss og våre etterkommere.

TONE LIND JØRGENSEN
5.-kandidat på listen til Færder Venstre og styremedlem i Teie Vel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**