Statsbudsjett: En del lyspunkter for Akershus

– Å gi alle barn en god skole som gir dem muligheter til å lykkes i livet er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for fremtiden., sier Abid Q. Raja, Foto: Baard Salvesen

Regjeringen har lagt fram et greit forslag til statsbudsjett, her er flere lyspunkter for Akershus, men også ting som må rettes oss sier Abid Raja, Akershus Venstres stortingsrepresentant. Lyspunkter for Akershus er blant annet midler til ombygging av Sørumsand stasjon, nye tog på Gjøvikbanen og 50 millioner til opprydning av atomavfallet på Kjeller – det er ikke nok, men en start sier Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Den store satsningen på jernbanen er videreført i budsjettet, med dobbeltspor, nye baner, plattformforbedringer og hyppigere avganger. Dette vil merkes i Akershus. Les mer om dette lenger ned i saken.

Restaurering av myr

I 2015 startet regjeringen restaurering av myr og annen våtmark som et kombinert klima- og naturmangfoldtiltak. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen i 2018, spesielt for Akershus og resten av østlandsområdet. Til sammen for hele landet foreslår regjeringen å bruke 23,6 millioner kroner i 2018.

– Jeg er glad for at tiltaket for restaurering av ødelagte myrer er videreført. Akershus Venstre har jobbet mye med å få opp bevisstheten om myras fantastiske egenskaper og har fått Stortinget med på flere tiltak for å verne og restaurere myrene, sier Abid Raja.

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus

Samferdselsdepartementet inngikk i juni 2017 en bymiljøavtale med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Avtalen skal legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdet tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2017 til 2023.

Regjeringen foreslår å bevilge 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo og Akershus som en del av bymiljøavtalen i 2018. De foreslår også å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveier i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale. Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.

I bymiljøavtalen har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for Fornebubanen i Oslo og Akershus. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen.

– Bymiljøavtalen videreføres som forventet, med satsing på blant annet gang- og sykkelveier og kollektivtransport. Vi har hatt en god vekst i antallet som velger miljøvennlig transport i hverdagen. Med dette budsjettet forventer vi at enda flere vil velge dette, sier Abid Raja, som satt i transportkomiteen på Stortinget i forrige periode.

 

Nå starter jobben med forhandlinger i stortinget. Venstre vil prioritere klima og miljø, skole og nye arbeidsplasser sier Raja.

Jernbanesatsing

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018, herunder 3,8 milliarder til videre utbygging og planlegging av InterCity-prosjekter på Østlandet. Blant prosjektene som er viktig for Akershus er:

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Langset-Kleverud, Eidsvoll og Stange kommuner.

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset, Eidsvoll kommune. Prosjektet omfatter utvidelse fra ett til to spor på Gardermobanen mellom Venjar og Eidsvoll, jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon og nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Langset. Strekningen er på totalt 13 km og knytter dobbeltsporet Langset-Kleverud sammen med Gardermobanen. Dette gjør at det det blir sammenhengende dobbeltspor fra Oslo-S til Kleverud, og videre til Sørli og Åkersvika etter at prosjektene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika på Dovrebanen blir bygd.

Nye tog på Gjøvikbanen, Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Vestre Toten, og Gjøvik kommuner. I 2018 skal i alt 14 nye togsett av typen Flirt settes i trafikk på Gjøvikbanen og Vossebanen. Utskiftingen av de gamle togsettene på Gjøvikbanen startet høsten 2017 og skal fullføres i 2018.

Planlegging av plattformforhøyelser og forhøyelser på Gjøvikbanen, Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Vestre Toten, og Gjøvik kommuner. For å legge til rette for innfasing av nye og lengre Flirt-tog, foreslås det å planlegge tiltak for plattformforlengelser og –forhøyelser. Det er varierende planstatus for de enkelte stasjoner på Gjøvikbanen som skal utbedres.

Kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området, Asker, Sandvika og Skedsmo kommuner. For å legge til rette for en mer robust infrastruktur og trafikkavvikling i Oslo-området, foreslår regjeringen å videreføre tiltak på strekningen Asker-Lysaker og på Lillestrøm stasjon.

Kongsvingerbanen – kapasitetsøkende tiltak, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog kommuner.

Ombygging av Sørumsand stasjon på Kongsvingerbanen, Sørum kommune.

Les mer:

Dette betyr statsbudsjettet for Follo, ØB
Dette betyr statsbudsjettet for Romerike, RB
Et greit budsjett, Venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**