Jordvern – et spørsmål om samfunnssikkerhet og klima

Lars Magnus Günther og Camilla Hille, Foto: Christian Pedersen

Nordre Follo Venstre setter jordvern og bevaring av kulturlandskapet høyt på agendaen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

 

Christian Pedersen
Christian Pedersen, 5. kandidat Ski Venstre. Foto: Camilla Hille

– Nedbygging av jordbruksareal er en direkte trussel mot beredskapen, matsikkerhet, klima og biologisk mangfold. Bare 3 prosent av Norges landareal er dyrkamark. Vi har mye indrefilet av jord i Nordre Follo kommune. Bøndene våre forvalter og sikrer den, sier Christian Pedersen, 5. kandidat Nordre Follo Venstre.

– Dersom vi tror at vi kan bygge ned matjord i Norge og satse på import tar vi grundig feil og er farlig naive. Vi bygger årlig ned ca. 15 kvadratkilometer matjord i Norge men i Europa skjer dette daglig. Dette til tross for at det ropes om at nedbyggingen av matjord må stanses, sier Pedersen

– Situasjonen er ikke bedre i de landene der mange tror vi kan importere maten vår fra. Den matjorden som årlig bygges ned i EU kunne brødfødd tusenvis av mennesker. Presset på verdens mattilgang øker, og vil medføre dyrere mat eller mangel på enkelte matvarer. I Norge blir vi ekstra sårbare fordi vi i økende grad gjør oss avhengige av import pga. nedbygging av dyrkamark. Derfor er det viktig å bevare det vi har av matjord i Nordre Follo og i Norge, fortsetter Christian.

– Å erstatte tapt matjord er ikke mulig fordi vi allerede dyrker det beste arealet. Nydyrking må da skje på mindre egnet areal, med lavere produksjon eller i myr, som det heldigvis nå blir forbudt å nydyrke. For å drenere og/eller å dyrke myr er en klimabombe. Store mengder metan og CO2 som ligger lagret i myra vil frigjøres og er derfor klimamessig uakseptabelt, sier en tydelig engasjert Christian Pedersen.

– Derfor vil vi fortsette med samme mål om jordvern i Nordre Follo, nemlig at vi skal ha en nullvisjon for tap av matjord og forbud mot dyrking og/eller drenering av våre myrer. Det er de siste årene praktisert et strengt jordvern med Venstre ved rattet i Ski kommune, som til og med har gitt kommunen en jordvernpris. Et strengt jordvern kommer vi til å garantere også fremover om vi vinner valget. sier Pedersen.

– Alternativet til nydyrking er intensivering av jordbruket. Men da må vi benytte store mengder kunstgjødsel, plantevernmidler og giftstoffer. Stoffer som ikke bør slippes ut i store mengder. Samtidig vil dette forringe kulturlandskapet. Et landskap vi alle setter pris på fordi det er vakkert, men som også inneholder viktig biologisk mangfold og mange trua arter. Det er nemlig slik at mange av de trua og sårbare artene våre har sitt levested i kulturlandskapet. De er avhengig av aktiv skjøtsel på en mest mulig variert og bærekraftig måte. Slik som humler og bier på beite- og slåttemark, fortsetter han.

Bevaring av jordbrukslandskapet i Nordre Follo er derfor en etisk problemstilling som strekker seg langt utenfor våre egne grenser. Skal Nordre Follo bli fremtidens miljøkommune må vi ta jordvern på alvor. Det gjør Nordre Follo Venstre! avslutter Christian

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**