Nominasjonskomitéens arbeid med stortingsvalglista

Nominasjonskomitéens innstilling til stortingsvalgliste ble offentliggjort 30. september. Nominasjonskomitéen redegjør her for deres arbeid.

Prosess, nominasjonsarbeidet

Komiteen har i sitt arbeid vektlagt innspill fra lokallag og medlemmer samt intervjuer med aktuelle kandidater. Det har vært viktig å sette sammen en liste som kan jobbe godt sammen, representerer bredden i fylkeslaget og kan vinne valg. Det har vært en krevende jobb med veldig mange gode kandidater.

Les mer om nominasjonskomiteens arbeid, fremdrift og komitéens medlemmer

Nominasjonskomiteen ble satt ned på Viken Venstres årsmøte 9. februar 2020. Det ble også vedtatt klare føringer for komiteens tidsplan og at det skulle stilles én liste i de tre valgkretsene som utgjorde fylket.

COVID-19 har påvirket alle aspekter av samfunnet, også Viken Venstres nominasjonskomite. Vi ble nødt til å gjennomføre så godt som alle møtene digitalt. Selv om vi selvsagt hadde vært bedre å arrangere møter fysisk har komiteens egne møter fungert godt , og har åpnet for en noe hyppigere møtefrekvens, men kortere møter.

Komiteen avholdt sitt første møte 26. februar og totalt ble det avholdt 11 møter. På første møte ble det gjennomført en grundig diskusjon rundt mandat og tidsplan. Årsmøtet hadde satt dato for nominasjonsmøtet senest 30. september. Begrunnet i et ønske om å komme tidlig i gang med valgkamp. Som følge av COVID-19 og påfølgende flytting av Venstres landsmøte viste det seg umulig å gjennomføre i slutten av september. Møte ble derfor utsatt med en måned.

Komiteen gjennomførte også en diskusjon om hva som var intensjonen med én liste og for å klargjøre at vi hadde forstått mandatet fra årsmøtet ble det sendt en henvendelse til styret om en tolkning. Det var en samstemt komite og styre som tolket det til å bety en felles liste, men hvor det kuttes i hver enkelt valgkrets etter hvor mange mandater det er.

I henhold til årsmøtets vedtak ble det sendt ut en formell henvendelse til innvalgte representanter og vararepresentanter på om de ønsket gjenvalg. Det ble også sendt ut e-post til alle som hadde ståtte på liste i Akershus, Buskerud og Østfold ved forrige valg på om de ønsket gjenvalg.

Det ble avholdt to innspillsrunder. Først en runde hvor det var mulig å spille inn navn man ønsket å ha på listen. Det ble spilt inn 93 ulike personer til å stå på liste. Av disse var det 73 som ønsket å stå på liste. Deretter ble det gjennomført en innspillsrunde med forslag til rangerte lister. Totalt var det 29 lokallag som sendte inn innspill. Komiteen er veldig takknemlig for at en så stor del av lokallagene tok seg tid til å sende inn innspill og det ble lagt stor vekt på disse innspillene.

29. april ble det arrangert et åpent presentasjonsmøte hvor alle som ønsket å stå høyt på lista kunne presentere seg. Som følge av COVID-19 ble det avholdt digitalt. Det var 29 personer som presenterte seg.

Det ble i juni gjennomført intervjuer med en rekke aktuelle kandidater. Både for at komiteen skulle få bedre kjennskap til kandidatene og for å samle innspill på hvordan organisasjonen ønsket at komiteen skulle prioritere.

Nå har vi lagt frem vårt forslag til liste og det er opp til nominasjonsmøte å gjøre eventuelle endringer.

For mer informasjon kontakt leder av nominasjonskomiteen: Tord Hustveit tlf 91843331 eller mail [email protected]

Les mer om nominasjonskomiteens arbeid, fremdrift og komitéens medlemmer