Venstre har vedtatt nytt partiprogram

Venstre-leder Guri Melby på landsmøtet i 2021., Venstre
Venstres landsmøte ble avholdt helgen 23. – 25. april med 211 delegater fra hele Norge. De vedtok hovedlinjene i vårt partiprogram for de fire neste årene. Vi går blant annet inn for borgerlønn, mot fraværsgrensa og mot nye letelisenser for olje på norsk sokkel.

Våre delegater på landsmøtet var Elisabeth Holter-Schøyen, Gro Buttingsrud og Njål Vikdal.De deltok med både taler og endringsforslag.

Etter nesten 30 timer på Zoom med gode diskusjoner, vedtok delegatene nytt program for Venstre etter at 1163 endringsforslag (!) ble behandlet av 211 delegater fra hele landet. Asker Venstre markerte seg med flere innsendte endringsforslag til programmet.

Dette er de viktigste forslagene som ble behandlet og vedtatt på landsmøtet.

Viktige bidrag fra Asker Venstre på Landsmøtet og fra lokallaget:
* For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Den enkeltes frihet må balanseres av et ansvar for felleskapet, og for hverandre. Vi tror samfunnet blir bedre av at ingen faller utenfor, derfor arbeider vi for en stadig forbedring og fornying av velferdsstaten.
* Vi vil øke antall togavganger ved å bygge flere dobbeltspor, flere kysningsspor, og ved å velge ruteplaner som gir mer kapasitet.
* Vi vil satse på sjøen som en transportåre i større grad også for kollektivtransport med utslippsfrie hurtigbåter.
* Vi vil innføre en nasjonal merkeordning for klimavennlig mat
* Vi vil utvide nullutslippskravet for cruisetrafikk i verdensarvfjordene til å gjelde langs hele kysten [inkl. i Oslofjorden].
* Biltrafikken kan ikke vokse i byene fordi det gir for mye støy og støv (uteglemt)
* Elver og bekker må tas vare på og restaureres ved behov for å opprettholde naturverdiene og sikre de naturlige flomveiene i et våtere og villere klima.
Venstres landsmøte har nå vedtatt hovedlinjene i partiprogrammet. De går blant annet inn for borgerlønn, mot fraværsgrensa og mot taxfreeordningen.

Det var innspill til hele vårt nye program gjennom helgen. De viktigste hovedlinjene som ble vedtatt presenteres alfabetisk nedenfor.

Barnehager

Partileder Guri Melby fikk gjennomslag for en av sine hjertesaker da landsmøtet gikk inn for å innføre garantert barnehageplass etter endt foreldrepermisjon.

Boligpolitikk

Landsmøtet gikk inn for en rekke tiltak som særlig vil hjelpe førstegangskjøpere. De vil fjerne dokumentavgift og egenkapital for alle som kjøper sin første bolig. De vil også avskaffe rentefradraget for boliglån.

Borgerlønn

Borgerlønn betyr at man får utbetalt penger av myndighetene uten at myndighetene stiller krav tilbake. Vanligvis er poenget at alle skal ha en inntekt som er stor nok til å leve av. Venstre vedtok at de er positive til forsøk med borgerlønn i noen kommuner, og at de vil se på ulike løsninger for borgerlønn eller minstelønn.

Fly og taxfree

Hvis Venstres landsmøte får det som de vil, skal taxfreeordningen legges ned og de ekstra avgiftsinntektene brukes for å opprettholde et godt tilbud på landets flyplasser. Vedtaket møtte særlig motstand fra Venstre i Nord-Norge, som fryktet for fremtiden til småflyplassene.
Et stort flertall av delegatene vil gjøre flypassasjeravgiften om til en miljøavgift, som baserer seg på utslipp. Unge Venstre fikk også flertall for sitt forslag om å øke flypassasjeravgiften for flyginger utenfor Europa.

Fraværsgrensa

Tross ønsket til partileder og kunnskapsminister Guri Melby, bestemte landsmøtet at Venstre nå skal være imot fraværsgrensa i videregående skole.

Oljenæringen og elektrifisering

Venstre ønsker ikke at det skal tilbys nye letelisenser på norsk sokkel, og skriver i programmet at tiden for å lete etter stadig nye fossile ressurser er forbi. De går til gjengjeld inn for å elektrifisere oljeproduksjonen på sokkelen.

Pensjon og sykelønn

Tross ønsker fra flere partilag, har Venstres landsmøte vedtatt at partiet skal opprettholde et ønske om å endre på sykelønnsordningen. Venstre vil se på mulighetene for en moderat egenandel i ordningen. I tillegg vil de redusere arbeidsgiverperioden, mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter at den er over, slik at de får et insentiv til å få langtidssyke tilbake i arbeid.
Venstre går fortsatt inn for å avvikle det statlige bidraget til AFP.

Regjeringssamarbeid

Landsmøtet vedtok en uttalelse der de går inn for å fortsette dagens regjeringssamarbeid – Høyre, Venstre og KrF i regjering, med Erna Solberg som statsminister.

Ruspolitikk

Det var særlig to punkter innen ruspolitikken det var knyttet stor spenning til foran landsmøtet; offentlig salg av cannabis og vin i butikk. Venstre gikk imidlertid ikke inn for salg av verken salg av vin i butikk eller cannabis på apotek. Partiet ønsker å tillate salg av sterkøl i butikk og holde Vinmonopolet åpent til klokka 20. I programmet ble det vedtatt å understreke følgende: Når det gjelder cannabis mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.

Samboerlov

Som første borgerlige parti vedtok Venstre at de vil gå inn for en lov som regulerer det økonomiske forholdet mellom samboere.

Vindkraft og krafteksport

Flertallet på landsmøtet gikk inn for at Venstre ønsker å satse på havvind, men også er positive til vindkraft på land innenfor visse rammer. Partiet ønsker også å bygge flere sjøkabler til Europa.