Junihelg på Hamar med landsstyret

Fylkesleder Ragnhild Helseth og nestleder Kari Grindvik, Møre og Romsdal Venstre, MR Venstre

Hamar var sted for Venstres landsstyremøte 11. og 12.juni. En rekke saker sto på programmet, der våre to representanter var aktive med i ordskiftet. Også de politiske uttalelsene som ble vedtatt hadde farge av engasjement fra fylkesleder Ragnhild Helseth og nestleder Kari Grindvik. Det gjaldt innspill i forkant i sak om fastlegeordningen, og tilleggsforslag i uttalelsen om lælingeplasser og yrkesutdanning. Pressemelding sendt ut søndag ettermiddag kan leses her.

Pressemelding fra Møre og Romsdal Venstre

Dato: 12.06.22
Tema: Landsstyremøte i Venstre vedtatt uttalelser om fastlegeordningen,
fleksibelt arbeidsliv og fullføringsreforma med vekt på lærlinger og yrkesfag

Kontaktpersoner: Ragnhild Helseth, fylkesleder, 95804889
Kari Grindvik, nestleder, 99705856

Landsstyremøte i Venstre ble avholdt i Hamar 11. og 12.juni 2022. Fra Møre og Romsdal Venstre møtte fylkesleder Ragnhild Helseth og nestleder Kari Grindvik.

Det ble vedtatt tre politiske uttalelser. Våre representanter var særlig engasjert i de to uttalelsene som gjaldt fastlegeordningen og fullføringsreformen.

-Det haster å redde fastlegeordningen
Fastlegeordningen er på agendaen både i kommunestyrer og nasjonalt. Det er en utfordring å sørge for at vi har nok fastleger, og organisering av deres arbeid. Venstre er sterkt engasjert i saken. Ragnhild Helseth har tatt opp saken etter behandling av sak i bystyret i Kristiansund mars om fastlegeordningen i Kristiansund. Etter det ble det meldt inn til Venstre sentralt, og vår stortingsrepresentant Andre Skjelstad stilte skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkhol, der han etterspurte hva regjeringen gjør for å øke basistilskuddet for fastlegene. Venstre er spent på hva regjeringen nå legger frem i revidert nasjonalbudsjett. Venstre sier i sin uttalelse fra landsstyremøtet at vi er ser med stor bekymring på at regjeringen somler med å iverksette tiltak for å stabilisere fastlegeordningen. Venstre mener at det haster med å sikre grunnmuren i det norske helsevesenet.

-Fullføringsreforma skal løfte lærlingane og yrkesfaga
Eit nært samarbeid mellom fagopplæringa og næringslivet er både smart og naudsynt. Næringslivet har behov for å rekruttere faglært arbeidskraft. Dette er også eit godt distriktstiltak – tilgang på interessante jobbmoglegheiter er med på auke bulyst.

Landsstyremøtet i Venstre vedtok i helga ein uttale nettopp for å rette fokuset mot yrkesfag og lærlingeordninga.

Ved besøk til næringslivet i regionen vår generelt, men også lærebedriftene våre får vi gode tilbakemeldingar på ei ordning som både lærlingar og bedrifter ser behovet for. Men det vert også peika på at fleire ønsker å ta inn fleire lærlingar, men det er eit stort løft for bedriftene, både økonomisk og ressursmessig. Venstre fryktar at dette kan føre til mangel på lærlingeplassar.

Difor fremma Kari Grindvik på vegne av Møre og Romsdal Venstre følgjande tilleggsframlegg, som vart samrøystes vedtatt:
” Opplæringskontora må vere godt fagleg organisert og yte tett oppfølging til lærlinger og lærebedrifter.

Kostnader som bedrifter har knytt til lærlingar kan føre til mangel på læreplasser. God oppfølging frå lærebedrifter er avgjerande for lærlingen og dette er kostnader som i for liten grad vert dekt av lærlingetilskott bedriftene mottek. Den økonomiske støtta til lærebedrifter må difor aukast. ”

Lenke til uttalelsene:

Det haster å redde fastlegeordninga

Fullføringsreforma skal løfte lærlingane og yrkesfaga

Eit meir fleksibelt arbeidsliv, morgondagens arbeidskvardag etter korona