Landbruk og matproduksjon

Vern og forvaltning av sjø- og landareal er nødvendig for egen forsyningssikkerhet i Norge. Behov for beredskap i krisesituasjoner kombinert med befolkningsvekst gjør at det er et økende behov for å verne arealer for matproduksjon. Kun 3 % av landarealene i Norge er dyrkbar mark, annen produksjon av landbasert næring er basert på dyrehold. Aktivt vern og forvaltning av næringsproduktive arealer på land og sjø må styrkes i tiden som kommer.

Vi vil i nær framtid trenge mer areal for å produsere nok mat til egen befolkning, og Stortinget har vedtatt at innenlandsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsøkningen.

Norge importerer i dag over 50 % av maten vi spiser. Dette har vi mulighet til fordi Norge er et av verdens rikeste land, og fordi noen er villige til å selge mat til oss.

Befolkningsutvikling, regionale ulikheter og utfordringer, samt klima- og miljøvennlig arealbruk er blant de store utfordringene for byer og distrikter i dag og i tida som kommer. Arealbruken må være bærekraftig, og vi har behov for et godt kunnskapsgrunnlag i planprosesser. Bruk av arealregnskap kan være nyttig.

Lokal matproduksjon er viktig, og økt forbrukerorientering kan gi landbruket flere bein å stå på.

Venstre vil:

  • forenkle regelverket for foredling av mat fra egen gård.
  • sette krav til lokalprodusert mat ved fylkeskommunale innkjøp, for å øke andelen økologisk landbruk og tilgang til lokalt produsert mat. Venstre vil derfor støtte opp om gründere og småskalaprodusenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på spesialiteter
  • stimulere til økt skjøtsel og istandsetting av kulturlandskap
  • kreve at dyrkbar mark vernes og aktivt forvaltes med formål om matproduksjon
  • at flere og større landarealer fredes slik at flora og fauna og naturverdier skjermes mot nærings- og energiutbygging
  • etablere ordninger som fremmer aktiv innhenting av «eierløst» avfall på land og i skjærgården for å hindre dette i å komme inn i næringskjeden
  • legge til rette for utvikling av lokalmatprodukter og styrke mangfoldet av norske matvarer.
  • etablere forutsigbare rammevilkår slik at bønder i større grad får mulighet til å foredle og omsette egen lokalmatproduksjon

( start / forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel )