Næringslivspolitikk

Venstre vil:

 • ha en næringslivspolitikk som gjør det enklere å utvikle og drive små og mellomstore bedrifter i Telemark
 • rullere Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022–2030 i tillegg til at det utarbeides årlige handlingsplaner. Planen utarbeides i et samarbeid mellom universitet, næring og fylkeskommune
 • støtte og skape forutsigbare rammebetingelser for sosiale entreprenører
 • bruke partnerskapsmodellen til å bidra til bedre integrering
 • Sirkulærøkonomi skal være et bærende prinsipp for næringsvirksomhet, som betyr å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk, og øke gjenbruk og resirkulering
 • stimulere til samarbeid med og mellom kommunene i Telemark for å være en framoverlent og attraktiv region for næringsetableringer
 • samarbeide tett med Universitet i Sørøst-Norge og næringslivet for å bidra til å dekke regionens kompetansebehov
 • øke utnyttelsen av fylkets bioenergi-ressurser som bidrar til økt energiproduksjon, verdiskaping og arbeidsplasser
 • at Telemark fremdeles skal være tilknyttet Oslofjordfondet og bidra til styrking av dette
 • styrke og legge til rette for næringsklynger i Telemark. Vi vil ha fokus på næringer hvor fylket har typiske fortrinn, i samarbeid mellom universitet, forskningsfond, næringen og det offentlige.
 • ha en åpen holdning til gruvedrift for utnyttelse av sjeldne jordarter på Fens-feltet, forutsatt at de nødvendige hensyn med tanke på forurensing blir ivaretatt
 • støtte opp om felles kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv, frivillige og folk som jobber digitalt med tilknytning til et hovedkontor et annet sted, for å oppfordre til deling av ideer og kunnskap og bygge nettverk
 • gå gjennom fylkeskommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter og bedre konkurranse
 • vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene
 • aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling
 • støtte programmer for innovasjon og entreprenørskap som gir gründere bistand i etableringsfasen
 • støtte opp om etablering av kontorfellesskap for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap
 • utvikle nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)