Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier

 

 

Venstre vil:

  • videreføre utviklingen av sykkelbyer i fylket og legge til rette for økt sykkelbruk. Det må utvikles effektive og atskilte sykkelveier på strekninger der mange bruker sykkel.
  • fortsette byggingen av nye gang- og sykkelveier gjennom spleiselag med kommunene. Venstre vil legge særlig vekt på sammenhengende gang- og sykkelstier.
  • prioritere G/S-vei mellom Notodden og Hjuksebø
  • følge opp fylkets trafikksikkerhetsplan i tråd med nullvisjonen. Telemark må bli sertifisert som «trafikksikker fylkeskommune».
  • støtte opp rundt trafikksikkerhetstiltakene for barn og unge, som ligger i kampanjen «Hjertesone» for å gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen, med mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner for elever.
  • at alle fylkets veier skal rassikres

(start / forrige kapittel /forrige side / neste side / neste kapittel)