Nordre Follo skal være en foregangskommune som hensyntar natur, miljø og klima

Klima- og naturkrisen henger tett sammen og krever felles løsninger. Dette er ikke bare globale problemer og krever derfor også lokal handling. Venstre vil videreutvikle, forsterke og følge opp kommunens klimaplan med sektorvise mål for klimautslipp, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger til å redusere CO2-utslippene. Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, og bli en klimanøytral kommune innen 2030. Arealbruk og bit-for-bit-nedbygging av naturområder er den desidert viktigste årsaken til naturkrisen og en trussel også mot livsgrunnlaget vårt. Intakt natur tilbyr mange naturgoder og er selve livsgrunnlaget vårt. Intakt natur er også en viktig buffer mot effekter av klimaendringene. Fremmede arter er en trussel mot stedegent biologisk mangfold og skal ikke få etablere seg eller spre seg i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo Venstre vil sikre naturverdier ved å:

 • stanse tap av områder med høyt naturmangfold og sårbare arter
 • sørge for at kommunen videreutvikler arbeidet med  arealregnskap og gjøre arealnøytralitet gjeldende for all arealplanlegging
 • følge opp  kommunedelplan for naturmangfold, som må være førende ved utarbeidelse av kommuneplanen
 • kartlegge naturområder som ikke er kartlagt og oppdatere eldre kartlegginger
 • kartlegge og lage en plan for naturtyper som kan restaureres
 • bevare og oppgradere tettstedsnære naturområder for å ivareta folks rekreasjonsmuligheter og leveområder for biologisk mangfold
 • sikre at naturområder av nasjonal, regional og lokal verdi ivaretas
 • jobbe for å stanse spredningen av fremmede arter i kommunen og opplyse innbyggerne om hvordan slik spredning kan hindres  
 • jobbe for å sikre naturkvalitetene i Slorene våtmarksområde og at skjøtselsplanen gjennomføres
 • fortsette arbeidet med å opprette Østmarka Nasjonalpark
 • sikre at markagrensen skal ligge fast
 • vektlegge jordvern, kulturminner og biologisk mangfold i reguleringssaker 
 • styrke insektenes leveområder, ved å utarbeide skjøtselsplaner
 • påse at blågrønne strukturer – åpne bekkeløp og grønne tak – skal prioriteres i byutviklingen
 • fortsette arbeidet med å bedre miljøtilstanden til Kolbotnvannet og Fosstjern.
 • hindre forurensning og sikre trygg vannforsyning gjennom å videreføre den høye utbyttingstakten av  kommunens vann- og avløpsanlegg
 • intensivere arbeidet mot marin forsøpling i kommunen og støtte opp om lokale initiativ for innsamling og resirkulering
 • jobbe for en permanent løsning for alunskiferdeponiet
 • opprettholde frøbiblioteket i samarbeid med biblioteket og hagelagene
 • støtte opp om handlingsplanen for Oslofjorden, herunder Bunnefjorden
 • sikre gode snødeponier og hindre at forurensning og avrenning ikke spres i naturen
 • sikre gode kontaktflater mellom jordbruk, skogbruk, friluftsliv, miljøorganisasjoner og kommunen
 • sikre at Landbrukskontoret gir god informasjon om bærekraftig skogbruk og jordbruk og støtteordninger for miljøtiltak, samt promotere tiltak som fremmer biologisk mangfold
 • sikre meldeplikt for hogst i kommunen  
 • kartlegge og sikre skogområder som kan bidra til det nasjonale målet om 10 prosent representativt skogvern
 • jobbe for at hogst i hekke- og yngletida for fugler og pattedyr ikke skjer i kommuneskogene

Nordre Follo Venstre vil redusere klimafotavtrykket og miljøbelastningen ved å:

 • videreføre og utvikle arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap
 • jobbe for ytterligere reduksjoner i kommunens CO2-utslipp og mer effektiv energibruk
 • stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser, og styrke kommunens kompetanse om klima- og miljøkrav og sosialt ansvar i anbudsprosesser
 • påse at kommunen plasserer sine investeringer i fond og hos fondstilbydere som ivaretar hensynet til miljø og mennesker. Dette sikres ved å stille krav til åpenhet, ESG-rangeringer og porteføljer i tråd med Parisavtalen
 • sikre at våtmarksområder og myr bevares som karbonlager og flomdempingsareal
 • unngå markberedning i kommuneskogen som skaper klimagassutslipp
 • melde kommunen inn i klimanettverk for kommuner, som f.eks. Race to Zero   
 • stimulere til økt bruk av klimavennlige byggematerialer i kommunen og stille strenge miljøkrav til utbyggere
 • stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre, og bruke handlingsrommet vi har til å stille strenge krav til private utbygginger
 • jobbe for at alle nye offentlige bygg skal være energinøytrale eller –positive 
 • jobbe for at kommunen søker sammen med andre kommuner å etablere anlegg for gjenbruk av byggematerialer 
 • påse at gjenbruk alltid skal vurderes ved nyanskaffelser, oppussing og vedlikehold
 • jobbe for at takflater på offentlige bygg så langt som mulig skal benyttes til energiproduksjon eller være grønne tak
 • stimulere til at flere bedrifter blir Miljøfyrtårn
 • sikre at all trafikkvekst skal skje i form av gange, sykkel og kollektivreiser
 • påse at sykkelstrategien for Nordre Follo ferdigstilles i tråd med Temaplan for mobilitet
 • legge til rette for økt bruk av sykkel og kollektivtransport
 • jobbe for et godt kollektivtilbud i alle deler av kommunen
 • arbeide for et mer sammenhengende sykkelveinett 
 • legge til rette for etablering av sykkelhoteller og gode parkeringsmuligheter for små elektriske fremkomstmidler.
 • legge til rette for etablering av ordninger med bildeling
 • fremme etablering av flere ladestasjoner for elbil og elsykler 
 • innføre sykkelgodtgjørelse for kommunalt ansatte 
 • jobbe for at Nordre Follo kommune skal bli en gratiskommune i Sykle-til-jobben aksjonen
 • være pådriver for utprøving av nye miljøvennlige transportløsninger
 • jobbe for å redusere tungtrafikk gjennom kommunen
 • sikre at alle nye kommunale kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy der det er mulig
 • arbeide for flere innfartsparkeringsplasser
 • redusere trafikken i kommunens bysentra, Kolbotn og Ski 
 • være positive til byvekstavtaler
 • arbeide for at kommunen øker bruken av Fairtradeprodukter og økologiske varer i egnevirksomheter
 • øke graden av kildesortering i kommunen, blant annet ved å gjøre det lettere for både private og næringsdrivende å kildesortere avfall og gjenbruke ressurser
 • stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk
 • stimulere til å redusere matsvinnet i kommunal virksomhet og kommunen skal samarbeide med befolkningen, næringsliv og frivilligheten om å redusere matsvinn og sørge for god bruk av overskuddsmat 
 • påse at kommunen tilbyr sunn, lokalprodusert og miljøvennlig mat i sine virksomheter. Kommunen skal også tilby kjøttfrie alternativer.
 • støtte opp om tiltak som Reko-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger
 • stimulere til at innbyggerne kan kompostere eget matavfall for å lage karbonrik matjord 
 • utfase bruken av veisalt og erstatte det med et mer miljøvennlig alternativ
 • jobbe for å finne gode alternativer til gummigranulat på kunstgressbaner og lekeplasser 
 • sikre at alle elever skal få kunnskap om sirkulærøkonomi, økosystemtjenester og bærekraftig utvikling