Nordre Follo som en attraktiv næringskommune

«Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til. Norges fremtid er avhengig av at vi skaper nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere.» Abid Raja

Det skal lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskaping.

Småbedriftene skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser i landet vårt. De er en viktig kilde til mangfold og gir økonomien flere ben å stå på. Vi vil gi flere friheten til å starte for seg selv.

Et bærekraftig næringsliv gir positive ringvirkninger ved at flere vil bosette seg, og arbeide i kommunen. Nye næringsområder må etableres i tilknytning til hovedvei eller bane, slik at lokalmiljøene i kommunen ikke blir belastet med ytterligere støy, forurensning og tungtransport. 

Det å legge riktig næringsliv på riktig sted står sterkt.

Ny, grønn verdiskapning er viktig for Nordre Follo, og Norge. Stat og kommune må sammen legge til rette for lokale initiativet.

Nordre Follo Venstre vil:

Områdestruktur

 • etablere/utvikle funksjonelle næringsområder langs støyutsatte områder (tog og hovedvei)
 • skille bolig- og næringsområder for å hindre tungtransport og støy i tilknytning til boområder
 • tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næringsarealer og gjenbruk av eldre, mindre hensiktsmessige bygg

Nyskaping

 • tilrettelegge for småbedrifter og kreativ virksomhet, ved å blant annet jobbe for å:
  • Opprette en inkubator, delfinansiert av det offentlige, men drevet privat.. inkubatoren bør ligge sentralt, og ha tett tilknytning til NMBU. støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap
   • at kommunen skal legge til rette for bedriftsetablering og gründervirksomhet,
    blant annet arbeide for etablering av gründerhotell og støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap
   • Utforme støtte prosjekter og -midler for gründerbedrifter lokalt.
 • Legge tilrette for kompetanseklusters (som Rosenholm Campus) i Kommunen der det naturlig passer, og hvor det naturlig oppstår. Venstre vil være en aktivt forkjemper for alle som ønsker å samle kunnskap i kommunen. 
 • fokusere på ungdomsbedrifter og ungt entreprenørskap i skolen for å øke de unges gründerkraft
 • påvirke og legge til rette for en bærekraftig, grønn næringsvirksomhet i kommunen
 • aktivt støtte alle bedrifter, men med et ekstra fokus på små- og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling
 • gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner 
 • vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene
 • ha et tett samarbeid med NAV og bedrifter for at flere skal få delta i arbeidslivet 
 • Jobbe for et tettere samarbeid mellom NAV, kommunen og lokale bedrifter slik at flere kan delta i arbeidslivet. Her ønsker vi å se på både tradisjonelle ansettelser, og muligheten for trainee- og praksisplasser.

Kunnskapsdeling

 • ta initiativ til tettere samarbeid med NMBU som kunnskapsstøtte
 • stimulere til innovasjon og gründerskap i egne kommunale virksomheter 
 • sikre flere lærlingplasser i kommunens virksomheter og i samarbeid med næringslivet
 • eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning
 • bidra til at lokale bedrifter bruker eksisterende finansieringsordninger som SkatteFunn, for eksempel gjennom næringshager 
 • etablere egne strategier for digitalisering i kommunene og fylkene i samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og delta i prosjekter for tilgjengeliggjøring av data i format som kan brukes til å utvikle lokalt næringsliv og forbedre det offentlige tjenestetilbudet
 • stimulere til etablering av lokale kontorlandskap for satelittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med ferie når de ønsker det

Type næringsliv 

 • ha en offensiv næringspolitikk med mål om å få flere arbeidsintensive næringer, og service- og kunnskapsarbeidsplasser til Nordre Follo 
 • skape markeder for lokalprodusert og kortreist mat, som for eksempel Bondens Marked
 • bruke kommunens innkjøpsmakt til å fremme et seriøst arbeidsliv og forebygge sosial dumping

Annet

 • samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser med resten av lokalsamfunnet
 • ta bort unødvendige regler og skjema for småbedrifter
 • Jobbe for at Nordre Follo skal være en attraktiv arbeidsplass
 • bruke kommunens innkjøpsmakt til å fremme et seriøst arbeidsliv og forebygge sosial dumping
 • gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner 
 • bidra til at lokale bedrifter bruker eksisterende finansieringsordninger som SkatteFunn, for eksempel gjennom næringshager 
 • samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser med resten av lokalsamfunnet