Nordre Follo Venstre jobber for et godt idretts- og kulturtilbud

Lokalt kulturliv, idrettslag og organisasjoner skaper glede og nytte for både samfunnet og den enkelte. De står for viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Vi skal utvikle politikk i nær dialog med lokale lag og foreninger og bidra til god dialog med kommunen.

Nordre Follo Venstre vil:

 • legge til rette for møteplasser for ikke-organisert aktivitet i kommunen for innbyggere i alle aldre
 • styrke kulturskolen ved å forbedre tilbudet og inkludere dens aktiviteter i andre sektorer i kommunen
 • redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier 
 • styrke kommunens korps og kor
 • sikre god drift av kommunens biblioteker 
 • ivareta kulturbehov ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg
 • at musikklivet får tilgang på gode lokaler til øvelser og konserter
 • arbeide for at Magasinleiren kan utvikles som et kraftsentrum for lokale kunstnere
 • gjenopprette Dugnadsfondet for støtte til frivillige
 • sørge for at kommunen etablerer minnelunder i kommunen
 • sikre et godt ungdomsklubbtilbud godt spredt i hele kommunen
 • stimulere idrettslag til å tilrettelegge for e-sport 
 • videreutvikle Rådhusteatret og Kolben som kommunens kulturhus
 • sikre og øke aktiviteten ved Frivilligsentralene
 • sørge for god drift av frisklivssentralen, med tilhørende tilbud som “aktiv på dagtid” og “60 pluss” 
 • sikre Waldemarhøy som arena for kultur og frivillighet 
 • etablere flere kunstisflater i Nordre Follo
 • fortsette utvidelsen av lysløypetilbudet i kommunen og koble det opp mot øvrige løypenett
 • arbeide for at flere av kommunens innbyggere benytter de gode mulighetene for rimelig, helsebringende og naturnært friluftsliv
 • sikre god informasjon om mulighetene for friluftsliv, gjennom hjemmesider, apper og skilting av turveier
 • Jobbe for flere gode og sammenhengende turstier, f.eks rundt Tussetjern og Kolbotnvannet
 • sikre arealer til idrett og friluftsliv, og jobbe for økt framkommelighet for friluftslivet
 • styrke Idrettsrådet og Musikkrådet som rådgivende og koordinerende organer
 • utarbeides en helhetlig plan for langsiktig utvikling av idretten i kommunen
 • sikre trygg atkomst til Ski idrettspark, med fortau og “drop off”-sone 
 • investere i nødvendige idrettsanlegg der folk bor i samarbeid med idretten, og sikre de mindre idrettene gode treningsforhold
 • jobbe for å etablere gode regionanlegg for idrett 
 • avklare og tydeliggjøre ansvarsforhold for vedlikehold og drift av idrettsanleggene
 • etablere nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler
 • aktivt informere om kulturlivet i kommunen og gjøre kulturskatter og lokalhistorie kjent og tilgjengelig
 • gjøre det enkelt å være frivillig, og være en støtte og sparringspartner for frivillige organisasjoner
 • legge til rette for godt samspill mellom kommunens tjenesteytere og frivillige bidragsytere
 • skape møteplasser mellom de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene og kommunen
 • sørge for at kommunen samarbeider med frivillige lag og foreninger fremfor å opprette konkurrerende aktiviteter eller tiltak
 • gjøre offentlige lokaler tilgjengelig for lag og foreninger på en enkel måte 
 • sikre tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner