Tettstedsutvikling og arealplanlegging

– er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og støy

Nordre Follo er blitt en foregangskommune gjennom sitt arbeid med klima- og miljøhensyn i arealplanleggingen. Prinsippet om arealnøytralitet og etableringen av et arealregnskap for kommunen er et viktig fundament i dette arbeidet, og må aktivt videreutvikles i den kommende kommunestyreperioden.  

For å utvikle både Kolbotn og Ski til bærekraftige steder det er godt å bo for alle  må det helhetlig og uredd politisk styring til. Her er kommuneplanen sentral, men også regionale planer. Vi skal legge til rette for og bidra til utviklingen av et moderne og miljøvennlig transportsystem. Etablering av offentlige tjenester, nye bedrifter og transportløsninger må virke sammen. For Nordre Follo Venstre er det viktig at regulering til boligformål tar høyde for at det også skal bo unge folk, folk med nedsatt funksjonsevne, et økende antall eldre, flyktninger og andre med særskilte behov i kommunen. Økt tilflytting må følges av lokale arbeidsplasser og sosiale tjenester, skole/barnehagedekning og fritidstilbud.

Langhus, Kråkstad, Skotbu, Svartskog og Siggerud skal utvikles i tråd med regionale og nasjonale føringer. 

Vi ønsker ikke å innføre eiendomsskatt i perioden 2023-2027.

Nordre Follo Venstre vil: 

 • ikke innføre eiendomsskatt
 • fortsette arbeidet med å trygge skoleveier  og sørge for at det er hjertesoner rundt alle skoler 
 • ha barnas transportplan på kommunalt nivå
 • at folkehelseperspektivet ivaretas i alle kommunale planer
 • videreutvikle prinsippene for arealnøytralitet og arbeidet med arealregnskap, samt opprettholde nullvisjonen for tap av dyrka og dyrkbar mark
 • utvikle Nedre Torg i Ski til en møteplass med høy kvalitet og variert aktivitet
 • knytte Folloregionen sammen med Oslo i et sammenhengende nett av sykkelveier 
 • fortette innenfra og ut rundt kollektivknutepunkter og i allerede urbaniserte områder
 • plassere nye barnehager nær skoler og kollektivtilbud
 • at blågrønne strukturer skal ivaretas i all arealplanlegging 
 • at det skal stilles klare miljø- og klimakrav til utbyggere
 • øke bruken av klimavennlige byggematerialer
 • sikre gode innfartsparkeringer i tilknytning til jernbane
 • at nye parkeringsanlegg i hovedsak skal etableres under bakken
 • ha en parkeringspolitikk som tilrettelegger for at håndverkere/ hjemmetjenesten kan utføre sitt arbeid
 • sikre tilstrekkelige parkeringsplasser for bevegelseshemmede
 • lage flere snarveier i nærmiljøene
 • bidra til økt sosial boligbygging 
 • etablere ordninger «fra leie til eie» for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet
 • legge til rette for andelsjordbruk, parsellhager og urbant landbruk
 • bevare Svartskog som unikt kulturlandskap og sikre de verdifulle naturområdene
 • utvikle Møllerenga på Langhus til et attraktivt friområde i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • øke presset på BaneNor og sentrale myndigheter for å få ny Kolbotn stasjon som er universelt utformet
 • følge opp etablering av ny bro ved Oppegård stasjon
 • gjøre strandsonen mer tilgjengelig for alle og sikre sammenhengende kyststi gjennom Nordre Follo
 • ha tett dialog med regionale myndigheter for å bedre kollektivtilbudet i Nordre Follo og gjøre det lettere å reise internt i kommunen
 • legge press på statlige myndigheter for å få etablert ny kryssing av jernbanen ved Oppegård stasjon
 • øke bokvaliteten ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor. 
 • etablere flere gågater, miljøgater og bilfrie soner i lokalsentre for å legge til rette for handel og lokalt næringsliv. 
 • legge til rette for flere gang- og sykkelstier
 • sørge for en god balanse mellom klima- og miljøvennlig boligutvikling og ivaretakelse av kulturvern og kulturminner
 • bidra til å etablere flere nyskapende og inkluderende boformer som muliggjør en bærekraftig livsstil
 • etablere flere grøntområder, også i form av parkareal på tak 
 • sørge for at lovkravene om universell utforming av bygg og anlegg i kommunen ivaretas