Fylkesprogram
2023-2027

Rogaland Venstre

 

Her kan du lese Rogaland Venstres program til fylkesvalget. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Rogaland Venstre går til valg på og vil jobbe for i fylkeskommunen i perioden 2023 – 2027. Sammen tar vi Rogaland framover.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Last ned programmet som PDF Lurer du på hva Venstre jobber for nasjonalt? Les Venstres nasjonale Stortingsvalgprogram 2021-2025 her.

 

Kjære velger!

Venstre vil ta Rogaland framover og har høye ambisjoner innen klima og natur, læring og næringsliv. Vi vil satse på skolen, kutte i klimagassutslippene, ta vare på naturen og skape nye, grønne arbeidsplasser.

Venstre satser på skolen. Vi har tillit til skolene, lærerne og elevene. Vi må sikre kvalifiserte lærere som er med på å skape høy faglig kvalitet i undervisningen og et positivt læringsmiljø. Elevene skal få økt valgfrihet, oppleve mestring og bli motiverte til å fullføre opplæringen.

Venstre vil kutte klimagassutslippene i Rogaland med 55 prosent innen 2030 i tråd med nasjonale mål. Det skal være billig og enkelt for folk å gjøre smarte miljøvennlige valg i hverdagen og velge utslippsfrie transportløsninger. Venstre vil at Rogaland skal støtte gode løsninger for bærekraftig og fornybar energiforsyning og støtte opp under innovasjon og næringsutvikling for fornybarsamfunnet og en mer sirkulær økonomi.

Rogaland må ta sin del av Norges forpliktelse til FNs naturpanel om vern av 30 prosent av naturen innen 2030. Å ta vare på naturen er en av Venstres aller viktigste prioriteringer de neste årene. Naturen har en egenverdi og er vårt eksistensgrunnlag. Den har også en nytteverdi og er kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Den er samtidig vår viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer.

Vi skal ta Rogaland framover. Vi bygger politikken vår på ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Det skal være attraktivt å bo og arbeide i hele fylket. Venstre vil at Rogaland skal være et miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativt fylke hvor alle får gode muligheter til å lykkes.

Godt valg!

Klima og natur

Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring og må løses sammen. Rogaland sitter på uvurderlig kunnskap i energisektoren og har alle forutsetninger for å lede an i veien inn i fornybarsamfunnet. Venstre er partiet som vil kutte i klimagassutslipp, bevare naturmangfold, miljøet og forvalte våre felles ressurser på en bærekraftig måte, samtidig som vi finner nye muligheter for å sikre god livskvalitet og verdiskaping innenfor jordas tålegrense.

 

Klimavennlig Rogaland

Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å gjøre store kutt i klimagassutslipp i årene som kommer. Klimagassutslippene må mer enn halveres innen 2030 for at vi skal nå målene. Rogaland skal ta sin del av disse kuttene. Dette krever tett samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner, næringslivet, frivillige organisasjoner, nabofylker, nasjonale myndigheter og internasjonale aktører.

Venstre vil jobbe for en overordnet planlegging i fylket som legger til rette for at flere kan bo og arbeide slik at de kan gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål. På sikt må målet være at all transport blir utslippsfri. God tilrettelegging for at privatpersoner, kommuner og næringsliv skal velge nullutslippskjøretøy og kutte utslipp i bygg er en viktig del av Rogaland sitt bidrag til å kutte klimagassutslippene i Norge.

Venstre vil:

 • Kutte klimagassutslippene i Rogaland med 55 prosent innen 2030 i tråd med nasjonale mål
 • At Rogaland fylkeskommune forplikter seg på mål for klimakutt som innarbeides i klimabudsjett og klimaregnskap
 • At all kollektivtransport i Rogaland skal bli utslippsfri
 • At det kun skal være nullutslippsbiler i fylkeskommunens bilpark
 • At det som hovedregel skal installeres solenergi på alle fylkeskommunale bygg
 • At alle nye fylkeskommunale bygg skal ha pluss- eller passivhusstandard og bygges i klimavennlige materialer som f. eks tre eller resirkulerte materialer
 • At alle byggeprosjekter skal ta hensyn til klimatilpasning blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak
 • At det skal utarbeides en handlingsplan for fossilfrie bygge- og anleggsplasser
 • Erstatte fossil gass i veksthusnæringen med biogass fra primærnæringene
 • Tilrettelegge for flere fyllestasjoner for biogass
 • At det skal legges stor vekt på miljø i fylkeskommunale anskaffelser
 • At fylkeskommunen skal ha grønn finansforvaltning
 • At fylkeskommunen som innkjøper skal vende matforbruket i klimavennlig retning og sikre gode alternativer til kjøtt i fylkeskommunens kantiner
 • At alle fylkeskommunale virksomheter skal miljøsertifiseres
 • At fylkeskommunen som høringsinstans skal være en aktiv pådriver i kommunenes klima- og miljøarbeid.
 • At fylkeskommunen skal ta hensyn til klima og miljø i utformingen av alt relevant regelverk, tilskuddsordninger mv.
 • At fylkeskommunen skal være en pådriver for smartere og mer miljøvennlig lysstyring for å bidra til å redusere lysforurensing

 

Energipolitikk

Venstre er positive til utbygging av fornybar kraft, men det skal ikke gå på bekostning av sårbar natur. Det er viktig at det produseres tilstrekkelig med fornybar energi uten unødvendige inngrep i natur. Vi er positive til vindkraft på land så sant det blir gjennomført innen strenge rammer for å unngå naturødeleggelse.

Venstre vil:

 • Satse mer på energiøkonomisering, blant annet i fylkeskommunale bygg og tilby enøk-rådgivning til kommuner og næringslivet
 • At Rogaland skal prøve ut en ordning hvor forvaltningen av nasjonale enøk-støtteordninger flyttes til fylkeskommunen slik at avgjørelsene flyttes tettere på de det gjelder og vi får enda mer lokal kompetanse på området.
 • Være positive til oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg der dette ikke fører til større naturinngrep
 • Oppgradere eksisterende utbygde vassdrag framfor å ha nye store vannkraftutbygginger
 • Si nei til utbygging av vernede vassdrag
 • Være en pådriver for at kraftledninger i større grad skal legges som jordkabel fremfor høyspentmaster
 • Vurdere etableringer av kraftkrevende industri i Rogaland ut fra konsekvensene for klimagassutslipp, dyreliv, natur- og friluftsliv, landbruk, arbeidsplasser og muligheten for utnyttelse av overskuddsenergi
 • At Rogaland skal være foregangsfylke for utbygging av havvind forutsatt grundige utredninger av konsekvensene for havmiljøet
 • At fylkeskommunen skal ha en positiv tilnærming til nye og bærekraftige energiformer

 

Sirkulær økonomi

Venstre vil:

 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer
 • Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og liknende etter modell fra Frilager for utlån av sports- og fritidsutstyr
 • Lage en gjenbruksstrategi for fylkeskommunen, som legger til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter
 • Styrke utdanningen innen rivning og demontering med sikte på å styrke kompetansen innen gjenbruk i byggebransjen

 

Mer natur

Vi må verne mer natur enn vi gjør i dag, både for oss selv og for de som kommer etter oss. Naturen har en egenverdi og er vårt eksistensgrunnlag. Den har også en nytteverdi og er kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Det er viktig å bevare matjord, biologisk mangfold og strandsonen.

Venstre vil at naturen skal være tilgjengelig for alle. Vi vil styrke allemannsretten og utvikle friluftsarenaer slik at disse blir knutepunkt for å skape aktivitet. Vi må i større grad ta ansvar for å ivareta populære friluftsområder på en bærekraftig måte. I utsatte områder er det viktig å iverksette restaurering og vern for å unngå videre slitasje.

Venstre vil:

 • At Rogaland skal ta sin del av Norges forpliktelse til FNs naturpanel om vern av 30 prosent av naturen innen 2030
 • Opprette Preikestolen nasjonalpark
 • Stille krav om arealregnskap ved nye prosjekter
 • Begrense naturinngrepene ved utbygging av nye veianlegg og stille krav om erstatningsarealer ved tap av verdifull natur
 • Ha mer vern av naturområder og innføre strengere krav til å begrense de negative effektene på natur av hytteutbygginger
 • Lage en verneplan for myr og våtmark
 • Omgjøre mer gateareal og parkeringsplasser til fortauhager og mikroparker
 • Etablere sammenhengende kyststier og ivareta allemannsretten i Rogaland
 • Utrede en regional plan for vern av truede arter og for å bekjempe svartelistede arter
 • Ha en bærekraftig havbruksnæring med strenge miljøkrav
 • Lage en handlingsplan for opprydding av forsøplede sjø- og badeområder
 • At Rogaland skal være et foregangsfylke for å forhindre plast i havet

 

Gode samferdselsløsninger

I Rogaland skal vi ha et transporttilbud som er enkelt, billig, miljøvennlig og som effektivt får oss dit vi skal. Venstre har allerede fått til mye, men vi er ikke ferdige. Vi vil ha et transportsystem som styrker næringslivets konkurransekraft, kutter klimagassutslippene og gjør det enkelt for innbyggerne å reise. Dette skal vi klare ved å legge til rette for redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Slik vil det bli godt å bo, ferdes og drive næring i Rogaland. Fylket må ha gode forbindelser lokalt og regionalt. Venstre vil satse på kollektivtransport og trafikksikre veier. Det må satses på utvikling av ny infrastruktur og nye transportløsninger som kan bidra til å styrke tilbudet.

Venstre vil:

 • Bygge et hurtig skinnegående kollektivtilbud på Nord-Jæren, med første byggetrinn mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen
 • Fase ut fossilt drivstoff i alle ferjer og hurtigbåter
 • Støtte opp om pilotprosjektet som vil gi elektrisk bybåt som trafikkerer mellom Haugesund sentrum, byøyene og Nord-Karmøy
 • Bidra til bygging av ladestasjoner for utslippsfrie kjøretøy i alle deler av fylket
 • Utvide miljøkravet om utslippsfrie drosjer til hele fylket fra 2025, i nær dialog med bransjen
 • Evaluere gjeldende ordning med drosjeløyver med formål å innføre en bedre modell hvor det tilrettelegges for økt konkurranse, bedre tilbud for forbrukerne, mer klimavennlig transport og mer effektiv bruk av bilparken
 • Være positiv til å bytte ut bompenger med vegprising for antall kjørte kilometer gitt at personvernet blir ivaretatt
 • Være en pådriver for utprøving og bruk av ny transportteknologi
 • Tilrettelegge for flere bildelingsløsninger
 • At Rogaland fylkeskommune skal jobbe aktivt opp mot regjering og EU for deltakelse i samarbeid, forskningsprosjekter og/eller pilottester innen framtidsrettet transport
 • Jobbe for utbygging av en vintersikker E134 Haukeli

Les også: Venstre vil ha bane til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn

 

Sykkel og gange

Sykkel er bra for helse, klima og for å redusere trafikk på veiene, spesielt inne i bykjernene. Om flere velger sykkel vil det bidra til bedre luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp. Venstre vil derfor å gjøre det enklere å bruke sykkel som framkomstmiddel.

Venstre vil:

 • Prioritere videre utbygging av gang- og sykkelveier i hele fylket
 • Utvide fri tilgang til bysykler med ungdomskortet til 1 time
 • Få på plass flere stasjoner for bysykler i sentrumsområder, nærheten av arbeidsplasser og turistattraksjoner
 • At det skal være gratis å ta med sykkel på all kollektivtransport
 • Få gode sykkelparkeringsanlegg ved alle kollektivknutepunkt

 

Buss og tog

Vi vil gi folk i Rogaland frihet til å reise grønt. Miljøvennlig transport er nøkkelen til å kutte utslipp. Vi må derfor stadig satse mer på buss og tog i regionen. Vi vil gjøre tilbudet enda mer tilgjengelig og at det skal være konkurransedyktig på pris.

Venstre vil:

 • Styrke busstilbudet i hele fylket
 • Utvide HjemJobbHjem-ordningen til å gjelde hele fylket
 • Ha lave priser på all kollektivtransport
 • Utvide 15-kronersbussen til andre deler av fylket
 • Fjerne aldersgrense på studentrabatt på all kollektivtransport
 • At ungdomskortet skal gi fri reise på Kystbussen mellom Stavanger og Haugesund
 • Ha bedre kollektivtilbud til friluftsområder
 • At alle busser skal være utslippsfrie
 • Innføre HentMeg i flere kommuner i fylket
 • Jobbe for å gjenetablere Ålgårdbanen
 • Bygge dobbeltspor mellom Egersund og Sandnes som gir mulighet for flere avganger på Jærbanen
 • Etablere ny trasé for tog gjennom Drangsdalen
 • At tog, bane, buss, båt og veier skal planlegges slik at de samlet utfyller hverandre

 

Trafikksikkerhet

Venstre vil legge til rette for at det skal være trygt for alle å ferdes i trafikken. Gående og syklende er spesielt sårbare i trafikken og sikkerheten for disse må ivaretas gjennom forebyggende tiltak. Trafikksikkerhetstiltak skal favne vidt og omfatte tiltak som flere møtefrie veier, fysisk adskillelse for myke trafikanter og rassikring.

Venstre vil:

 • At alle nye veitraseer i tettbygde strøk skal ha gang- og sykkelfelt
 • Arbeide for trafikksikringstiltak til alle skoler
 • Ha god kartlegging av sykkelulykker for å sette i verk tiltak på spesielt utsatte områder
 • Få på plass automatiske varslingssystemer om syklende i tunneler
 • Legge til rette for mikromobilitet med små, lette kjøretøy på en trafikksikker måte
 • Jobbe for rassikring på riksvei 13 gjennom Suldal og på andre rasutsatte strekninger i fylket
 • Ha redningsbil i Rennfast
 • Arbeide for en rask avklaring av hva som er det beste alternativet for omlegging av fylkesveien gjennom Egersund sentrum, og i samarbeid med kommunen lage en plan for snarest mulig realisering av omleggingen

 

Utdanning for framtiden

Videregående opplæring

Rogaland skal ha videregående opplæring med høy faglig kvalitet som kvalifiserer til arbeid og studier. Gode lærere er avgjørende for å få til dette. Vi vil jobbe målrettet for at alle elevene skal fullføre videregående opplæring. Elevene skal ha gode skolemiljø hvor de blir sett, opplever trygghet og får den hjelpen de trenger.

Venstre vil:

 • Øke lærernes lønn, gi mer tid til kjerneoppgavene og gode tilbud om videreutdanning
 • Følge opp fullføringsreformen for videregående opplæring
 • Påse at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser
 • Styrke laget rundt elevene gjennom støttetjenester som skolehelsetjenesten, sosialrådgivertjenesten og miljøtjenesten
 • Styrke PP-tjenesten slik at den i større grad kan hjelpe skolene i arbeidet med å legge til rette for elever med særskilte behov
 • Gi gode tilbud om tilrettelagt opplæring
 • At skolene skal opprette tverretatlige team rundt elever som trenger det
 • Styrke oppfølgingstjenesten for ungdom som ikke er i skole eller arbeid
 • Ha et godt tilbud om voksenopplæring, og vurdere fleksible, modulbasert tilbud med løpende opptak
 • Ha en god oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær
 • Jobbe for en mer fleksibel praktisering av fraværsgrensen, blant annet ved at elevene kan bruke egenmelding ved sykdom

Les også: Lærerne fortjener et lønnsløft

 

Frihet i skolen

Venstre sin skolepolitikk bygger på tillit til skolene, lærerne og elevene. Den enkelte skole skal ha stor frihet innenfor gitte økonomiske rammer. Lærerne skal ha pedagogisk frihet. Elevene er forskjellige og bør ha valgfrihet slik at de opplever mestring, bedre læring og økt motivasjon til å gjennomføre opplæringen.

Venstre vil:

 • At de videregående skolene skal ha stor frihet og selvstyre
 • Gi skolene mulighet til å utvikle sin egen profil, blant annet ved å støtte skoler som ønsker å prøve ut nye programfag, valgfag og fremmedspråk
 • Gi elevene mer valgfrihet, blant annet gjennom gode valgfagtilbud
 • Videreføre ordningen med fritt skolevalg
 • Åpne for friskoler som gir et supplerende tilbud til den offentlige skolen
 • Gi flere elever på videregående skole mulighet til å ta enkeltfag på høyskoler og universiteter
 • Styrke internasjonaliseringen i skolen ved å legge til rette for at flere elever har mulighet til å velge en internasjonal skolegang, som IB eller utvekslingsprogrammer
 • Gjennomføre forsøksordninger med alternative sluttvurderinger
 • Styrke elevdemokratiet ved å gi elevrådene større ansvar og myndighet
 • Følge opp at alle elevene får fysiske og digitale læremidler på egen målform
 • Videreutvikle nettskolen for å sikre elever flere valgmuligheter, både i fagtilbud og som alternativ opplæringsarena
 • At flere elever får delta i Jærmuseets regionale vitensenter sitt talentsenter og realfagstilbud

 

Yrkesfaglig utdanning

Rogaland er best i landet på yrkesfaglig utdanning. Mange elever velger yrkesfag og vi har en høy gjennomføring med god tilgang på læreplasser. Dette er et resultat av en langsiktig satsing. Vi vil fortsette satsingen på god yrkesfaglig utdanning og jobbe for at den skal bli enda bedre.

Venstre vil:

 • Ha en plan for oppdaterte utstyrsparker i yrkesfagene
 • Jobbe for at staten fullfinansierer nødvendig utstyr for elevene
 • Gi tilbud om modulbasert undervisning innen yrkesfagene
 • At flere skoler skal tilby veksling mellom opplæring i skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet
 • At arbeidsgivere skal ha gode insentiver til å ta inn lærlinger
 • Videreføre krav om lærlinger ved fylkeskommunale innkjøp
 • Gi skolene økt ansvar for å følge opp elevene i overgangen fra skole til læreplass
 • Styrke oppfølgingen av lærlingene og lærebedriftene
 • At fagskolen Rogaland skal ha gode rammevilkår

 

Høyere utdanning

Et godt tilbud om høyere utdanning i Rogaland er viktig for regional utvikling. Høyskoler og universiteter bidrar til tilgang til kompetent arbeidskraft, til innovasjon og nyskaping i fylket og til samfunnsdebatten.

Venstre vil:

 • Støtte nye profesjonsstudier som medisin og psykologi
 • Støtte universitetsambisjonen til Høgskulen på Vestlandet og til VID vitenskapelige høgskole

 

Et framtidsrettet næringsliv

Et grønt, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å sikre fortsatt høy levestandard. Vi må ha gode rammevilkår for næringslivet for å skape nye arbeidsplasser og stimulere til omstilling av eksisterende arbeidsplasser.

Fylkeskommunen skal gjennom sitt utdanningstilbud gi næringslivet den kompetansen det trenger og legge til rette for næringsutvikling gjennom gode samferdselsløsninger. Fylkeskommunen skal også være en pådriver for omstilling og legge til rette for et godt samarbeid mellom næringslivet, kommunene, universitets- og høgskolesektoren og det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Venstre vil at folk skal ha frihet til å velge hvor de vil bo og jobbe. Folk skal kunne skape sin egen arbeidsplass uavhengig av om de bor i by eller bygd. Vi vil lokalisere nye fylkeskommunale arbeidsplasser i ulike deler av fylket. Ansatte i fylkeskommunen bør ha mulighet til å ha kontorsted andre steder enn ved virksomhetens ordinære arbeidsplass der hvor det er hensiktsmessig.

Venstre vil:

 • Fylkeskommunen må jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å legge til rette for og skape nye arbeidsplasser i Rogaland
 • Satse videre på Skape.no og tilbudet de har for å tilby kompetanse og rådgivning til de som vil starte egen bedrift i Rogaland
 • Gjøre det enklere å starte ny bedrift, blant annet ved å jobbe for å bedre nasjonale rammevilkår, videreutvikle regionale støtteordninger og støtte opp om kommunene sitt næringsarbeid
 • Bidra til å etablere samarbeidsorganer knyttet til regional næringsutvikling, for eksempel en forbedret modell av tidligere «Greater Stavanger». Samarbeid mellom organisasjoner, næringsliv, kommuner og fylkeskommuner er avgjørende for å bidra til å styrke næringslivet i Rogaland
 • Støtte opp om små og mellomstore bedrifter som ønsker å gjennomføre grønn omstilling
 • At fylkeskommunen skal arbeide for å styrke tilbudet og innsatsen på bedriftsintern opplæring og kompetanseutvikling
 • Styrke entreprenørskapsopplæringen innen videregående skole og fagskole i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
 • Stimulere til økt forskningsbasert nyskaping og bruk av FoU i private og offentlige virksomheter
 • At fylkeskommunens innkjøp skal være innovative, grønne og gründervennlige og være tilgjengelige for små bedrifter
 • Støtte opp om stedsuavhengige arbeidsplasser med lokale kontorlandskap i hele fylket
 • Bidra til god bredbåndsdekning i hele fylket
 • Delta i prosjekter for tilgjengeliggjøring av offentlige data i format som kan brukes til å forbedre tjenestetilbudet og utvikle lokalt næringsliv
 • Være positive til offentlig-privat samarbeid
 • Utnytte mulighetsrommet i EØS-avtalen ved offentlige innkjøp til å styrke mulighetene for norske bedrifter som har de beste klima- og miljøløsningene

 

Energi og teknologi

I omstillingen til framtidens næringsliv er Rogaland unikt posisjonert til å utvikle nye arbeidsplasser innen teknologi generelt og energisektoren spesielt. Venstre vil ha et grønt skifte gjennom å bruke kompetansen fra olje- og gassindustrien innenfor nye bærekraftige næringsområder. Dette vil bli blant annet gjøre gjennom å støtte opp om utvikling av næringsklynger innen energi, IT og teknologi. Venstre vil også støtte omdanning av Oljedirektoratet til et Sokkeldirektorat i Stavanger med overordnet ansvar for forvaltningen av energi- og mineralressursene i havområdene.

 

Maritim næring

Venstre vil legge til rette for utvikling av den maritime næringen. Vi vil bidra til god tilgang til kompetent arbeidskraft gjennom å styrke den maritime utdanningen på den videregående skolen og fagskolen. Vi vil jobbe for å flytte mer gods fra vei til sjø og sikre næringen tilgang på havneareal og kaier. Vi vil fremme miljøvennlig framdrift for skipsflåten og at fylkeskommunen skal være en pådriver for at sentrale havner i fylket skal tilby landstrøm. Venstre vil også støtte utvikling av Sjøfartsdirektoratet i Haugesund til et Havdirektorat.

 

Landbruk

I Rogaland er vi stolte av å være et matfylke og det skal vi fortsette å være. Venstre vil satse på et moderne landbruk som er ledende innenfor klima, miljø, natur-forvaltning og dyrevelferd. Bøndene er en viktig medspiller for å nå målet om å mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030. I godt samarbeid med bøndene våre skal Rogaland gå foran og være et foregangsfylke på bærekraftig produksjon og miljøvennlig teknologi i landbruket. Vi vil utrede mulighetene for flere incentiver for bruk av framtidsrettet landbruksteknologi, og jobbe for at fylkeskommunen skal legge til rette for at det skal bli enklere og mer lønnsomt for bøndene å ta i bruk smart og autonom landbruksteknologi.

For Venstre er det viktig å ha et landbruk som spiller på lag med naturen. Derfor vil vi føre en restriktiv utbyggingspolitikk av dyrket og dyrkbar matjord.

Vi vil satse på regenerativt landbruk som binder opp og reparerer naturlige kretsløp, og med dyrkings- og beitepraksis som binder mer karbon enn de slipper ut. Venstre ønsker et mangfoldig landbruk. Derfor vil vi øke andelen økologisk landbruk og fremme lokal mat og råvarer produsert i Rogaland både lokalt og nasjonalt. Venstre vil i større grad legge til rette for kortreist mat og arbeide opp mot de store butikkjedene i fylket for i større grad få innpass av lokalprodusert mat i butikkhyllene.

 

Reiseliv

Venstre vil videreutvikle et bærekraftig reiseliv på grunnlag av Rogalands særegne natur, kultur og historie. Ren og uberørt natur gjør fylket attraktivt for et marked som etterspør grønne reisemål. Venstre vil jobbe for å sikre at Rogaland kan vokse som populært reisemål, samtidig som vi tar vare på naturen vår. Reiselivsnæringen sitt eget veikart for et bærekraftig reiseliv vil være viktig i dette arbeidet.

 

Kultur, frivillighet og folkehelse

Kultur, idrett og frivillighet

Kultur og kulturuttrykk fyller menneskers liv med mening, innhold og glede. Venstre vil sikre alle i Rogaland tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og mulighet for kulturutøvelse etter egne forutsetninger. Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner og et fritt kulturliv som blomstrer. Dette vil gi oss et mangfoldig tilbud med mange forskjellige ytringer.

Frivilligheten er en bærebjelke i idrett- og kulturlivet, da den skaper aktivitet, tilhørighet og styrker den lokale identiteten. Venstre vil at det skal være enkelt å være frivillig, og at lag og organisasjoner må få operere fritt på frivillighetens premisser.

Venstre vil:

 • Videreutvikle sentrale kunst- og kulturinstitusjoner i fylket og sørge for at de har gode og forutsigbare økonomiske rammer og egnede lokaler
 • Bidra til å realisere Akropolis-visjonen, og sikre Rogaland Teater og Stavanger Museum bygg for framtida
 • Arbeide for at planene om Maritimt vitensenter i Tungevågen kan realiseres
 • Sikre at fylkesbiblioteket og lokale bibliotek har gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter
 • Øke driftstilskuddene til det frie kulturlivet og frivilligheten
 • Sikre god bredde og godt tilbud av forskjellige kunstarter som musikk, litteratur, teater, film, dans og visuell kunst
 • Legge til rette for flere stillinger for kunst- og kulturutøvere
 • Gjøre det enklere og tryggere å være kunstner
 • Legge til rette for og gjøre det enklere å starte og drive kulturentreprenørskap
 • At Rogaland skal ta initiativ til å utvikle fagbrev for lyd- og lysteknikere
 • Sikre et rikt og attraktivt kulturliv for barn og unge og styrke og videreutvikle Den kulturelle skolesekken (DKS) og Ung kultur Møtes (UKM)
 • Bidra med støtte til studentkulturelle arrangementer og styrke studentkulturen
 • At frivilligheten og frivillige kulturaktører, festivaler og andre lokale kulturinitiativ skal ha gode, forutsigbare og ubyråkratiske støtteordninger
 • At fylkeskommunale skolebygg skal være gratis tilgjengelige for det lokale kultur- og organisasjonslivet
 • At breddeidretten skal ha gode rammevilkår
 • At fylkeskommunen skal legge til rette for lokale idrettsanlegg/flerbrukshaller og bidra til bygging av regionale idrettsanlegg
 • Gi ungdom som satser på spill og e-sport samme muligheter som de som velger mer tradisjonelle kultur- og idrettsaktiviteter
 • Etablere ordninger som gjør det enklere og billigere for skoler å reise med buss, tog og båt for å besøke museum og kulturinstitusjoner i skoletiden

Les også: Venstre vil få Akropolisvisjonen realisert

Les også: Ny ordning med tilskudd til energisparing for frivillighetens bygg i Rogaland

 

Kulturhistorie og kulturminner

Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av vår kulturarv. Det vil skal skape innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet. Rogaland har mange kulturminner som må sikres for at framtidige generasjoner også skal få glede av kulturhistorien. Vi vil blant annet jobbe for at Flørlibygningene blir ivaretatt og at bygda utvikles på en skånsom måte.

Venstre vil:

 • Sikre god oppfølging av ny regionalplan for kulturmiljø
 • Gi økte tilskudd til vern av kulturminner, kulturbygg og andre kulturmiljø
 • At kulturminnevern skal være en ressurs i arbeidet med by- og tettstedsutvikling
 • Styrke samarbeidet mellom lokale, regionale og nasjonale kultur- og vernemyndigheter
 • Øke kompetanse i antikvarisk vedlikehold av gamle og verneverdige bygg
 • Arbeide for at Flørlibygningene får statlig støtte og bidra med fylkeskommunal støtte i rehabilitering av bygningene

 

Nynorsk som kulturarv og bruksspråk

Rogaland er hjem for både nynorsk- og bokmålsbrukere og skal være et fylke der det er like naturlig å skrive nynorsk som bokmål. Fylkeskommunen må bidra til at nynorskbrukere får oppfylt sine språklige rettigheter.

Venstre vil:

 • Utarbeide en språkbruksplan for fylkeskommunen med mål om å styrke nynorskens posisjon
 • At nynorskelevene skal sikres tilgang på fysiske og digitale læremiddel på nynorsk

 

Folkehelse

Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Fylkeskommunen skal legge til rette for gode levekår og levevaner.

Venstre vil:

 • Fylkeskommunen skal videreføre satsingen på forebyggende folkehelsearbeid i tett samarbeid med kommunene
 • Samarbeide tett med frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet
 • Vektlegge psykisk helse i folkehelsearbeidet
 • Styrke arbeidet med nullvisjonen mot selvmord

 

Tannhelsetjenesten

God tannhelse er viktig for folk sin fysiske og psykiske helse. Tannhelsetjenesten i Rogaland skal ha høy kvalitet og være lett tilgjengelig for innbyggerne.

Venstre vil:

 • At tannhelsetjenesten skal ha høy kompetanse, tilstrekkelig ressurser og moderne utstyr
 • At tannhelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for innbyggerne i hele fylket
 • Utrede om fylkeskommunen har et godt nok tilbud ved akutt behov for tannhelsehjelp
 • Prioritere godt forebyggende tannhelsearbeid
 • At fylkeskommunen skal gi målrettet informasjon om tilbudet til de prioriterte gruppene som har rett på gratis tannbehandling
 • Gi gratis tannbehandling eller redusert pris til personer i fylket med svak økonomi

 

En moderne fylkeskommune

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere og skal ha tilsatte med høy kompetanse for å levere tjenester av god kvalitet. Venstre vil at Rogaland fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver der det er attraktivt å være tilsatt. Fylkeskommunen bør satse på å rekruttere og beholde medarbeidere, kompetanseutvikling og ledelse og samhandling.

 

Digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet

Digital teknologi har endret måten vi arbeider, kommuniserer med hverandre og tar til oss kunnskap. Det betyr også at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse, utvikle teknologier og sørge ha en forvaltning som fungerer på tvers.

Venstre vil at Rogaland skal være et foregangsfylke på fornying av offentlig sektor gjennom digitalisering. Vi vil satse på digitalisering for å fornye, forenkle og forbedre tjenestene som fylkeskommunen leverer til brukerne. Fylkeskommunen sin digitaliseringsstrategi må følges opp slik at den hele tiden er i takt med den teknologiske utviklingen. Strategien skal legge til rette for at fylkeskommunen kan bidra med åpne data som kan brukes for å utvikle lokalt næringsliv og for å forbedre det offentlige tjenestetilbudet.

Trygge og gode IKT-systemer er avgjørende for å opprettholde rettsstatens og demokratiets grunnleggende verdier. Fylkeskommunen må være bevisst på IT-sikkerhet, ha motstandsdyktige systemer og være årvåken for å unngå at opplysninger og verdier havner på avveie. Spesielt må personvernet ivaretas gjennom å stille strenge krav til lagring, bruk og videreformidling av informasjon som er innhentet elektronisk av fylkeskommunen.

Venstre vil:

 • Sørge for at fylkeskommunens digitaliseringsstrategi følges opp og holdes oppdatert i takt med utviklingen
 • Satse på moderne digitale løsninger og kompetanse innen alle områder
 • Sikre personvernet for elever ved videregående skoler blant annet ved å stille strenge krav til leverandører av programvare til skolene
 • Ha årlig rapportering til folkevalgte organer om personvern og informasjonssikkerhet

 

Mangfold og inkludering

Venstre vil ha et mangfoldig samfunn som inkluderer alle. Alle i Rogaland skal ha like muligheter uavhengig av hvem de er, hva de tror på eller hvem de elsker.

Venstre vil:

 • Påse at fylkeskommunen som arbeidsgiver fremmer likestilling, hindrer diskriminering og etterlever kravene om dette i lovverket
 • At flere skal inkluderes i arbeidslivet og stimuleres til å stå lenger i jobb
 • Innarbeide hensynet til likestilling, inkludering og mangfold i alle relevante regionale planer
 • Følge opp vedtatt integreringsstrategi for Rogaland
 • Støtte frivillige organisasjoner sitt arbeid med inkludering og integrering
 • Sikre universell utforming av fysiske og tekniske omgivelser

 

 

Samhandling mellom kommunene og fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune må ha et godt samarbeid med kommunene i fylket som likeverdige aktører for å få til en god samfunnsutvikling. Det er viktig med god dialog, gjensidig informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring mellom fylkeskommunen og kommunene. Ved bruk av innsigelse i plansaker må det tilstrebes en god balanse mellom hensynet til kommunalt selvstyre og vesentlige regionale interesser.