Seks gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Rogaland Venstre sin fylkesordførerkanddiat, Kjartan Alexander Lunde, foto: Joachim Steinbru

Venstre vil ta Rogaland framover og har høye ambisjoner innen klima og natur, læring og næringsliv. Vi vil satse på skolen, kutte i klimagassutslippene, ta vare på naturen og tilrettelegge for nye, grønne arbeidsplasser.

– Vi bygger politikken vår på ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Det skal være attraktivt å bo og arbeide i hele fylket. Venstre vil at Rogaland skal være et miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativt fylke hvor alle får gode muligheter til å lykkes, sier Rogaland Venstre sin fylkesordførerkandidat, Kjartan Alexander Lunde.

Les også: Rogaland Venstre sitt fylkesprogram 2023-2027

1. Mer frihet
Venstre vil ha mer frihet til enkeltmennesket. Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet. Vi vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Friheten har som forutsetning at alle må ha vern av privatlivet sitt. Derfor vil Venstre ha et sterkt personvern. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Venstre vil ha en skole som fremmer motivasjon
Rogaland skal ha et mangfoldig tilbud for videregående opplæring med høy faglig kvalitet. Gode lærere er avgjørende for å få til dette. Vi vil jobbe målrettet for at alle elevene skal fullføre videregående opplæring. Elevene skal ha gode skolemiljø hvor de blir sett, opplever trygghet og får den hjelpen de trenger. Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.

3. Vi skal løse klimakrisen
Vi er de første som opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage en bedre framtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp. Rogaland sitter på uvurderlig kunnskap i energisektoren og har alle forutsetninger for å lede an i veien inn i fornybarsamfunnet. Venstre vil kutte i klimagassutslipp, bevare naturmangfold, miljøet og forvalte våre felles ressurser på en bærekraftig måte, samtidig som vi finner nye muligheter for å sikre god livskvalitet og verdiskaping innenfor jordas tålegrense.

4. Venstre er det grønne næringspartiet
Venstre er det grønne næringspartiet. Vi heier på små og store jobbskapere. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Rogaland skal ha et grønt, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv. Venstre vil gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser. Vi vil at det offentliges innkjøp skal være grønne, gründervennlige og tilgjengelige for små bedrifter. Og vi vil kutte byråkrati og kutte skatt på verdiskaping.

5. Gode samferdselsløsninger
I Rogaland skal vi ha et transporttilbud som er enkelt, billig, miljøvennlig og som effektivt får oss dit vi skal. Venstre vil gjøre kollektivtilbud bedre gjennom flere bussavganger og ruter som går fra der folk bor og til der folk skal.

Vi vil ha et transportsystem som styrker næringslivets konkurransekraft, kutter klimagassutslippene og gjør det enkelt for innbyggerne å reise. Rogaland må ha gode forbindelser lokalt og regionalt.

Les også: Venstre vil ha bane til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn

6. Kultur, frivillighet og folkehelse
Kultur og kulturuttrykk fyller menneskers liv med mening, innhold og glede. Venstre vil sikre alle i Rogaland tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og mulighet for kulturutøvelse etter egne forutsetninger. Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner og et fritt kulturliv som blomstrer. Dette vil gi oss et mangfoldig tilbud med mange forskjellige ytringer. Frivilligheten er en bærebjelke i idrett- og kulturlivet, da den skaper aktivitet, tilhørighet og styrker den lokale identiteten. Venstre vil at det skal være enkelt å være frivillig, og at lag og organisasjoner må få operere fritt på frivillighetens premisser.

Les også: Venstre vil få Akropolisvisjonen realisert

Les også: Ny ordning med tilskudd til energisparing for frivillighetens bygg i Rogaland

Husk at du kan stemme Venstre to ganger. Husk å stem både i kommunevalget og fylkesvalget!

Fra venstre: Sondre Undheim Lokøy (ungdomskandidat), Svein Abrahamsen (3. kandidat), Unni Fuglestad (2. kandidat), Kjartan Alexander Lunde (fylkesordførerkandidat) og Gunhild Moe (4. kandidat)