Til innhold
Volda Venstre

Eit grønt, skapande og attraktivt Volda

Volda Venstre

Venstre er eit sosial-liberalt sentrumsparti som vil vektlegge miljø, folkestyre og aktive, livskraftige lokalsamfunn. Vi vil arbeide for å sikre både levande bygder og eit sterkt sentrum i Volda kommune.

Venstre set mennesket i sentrum: det sosialt engasjerte, det skapande og det kritisk tenkande mennesket.

Venstre trur på skaparkraft, frivillig innsats, dugnadsånd og lokalt sjølvstyre for å skape eit godt samfunn. Vi vil sikre gode offentlege tenester i heile kommunen, og satse aktivt på skule-, kultur- og næringsutvikling.

 • Stimulere til god folkehelse

  Idrettsrørsla og førebyggande helsearbeid skal støttast. Frisklivssentralane både i Hornindal og Volda må oppretthaldast. Eit nytt legesenter må vere sentrumsnært. Volda treng også ei ordning med brukarombod.

 • Skule- og kultursatsing - nøkkel til trivsel

  Utdanning er nøkkelen til ei god framtid, og Volda skal vere ein av dei fremste skule- og kulturkommunane i landet. Lesing i skulen og meir bruk av fysiske lærebøker må fremjast. Likeså må song- og musikktiilbodet for barn og unge styrkast.

 • Vinnar på klima og miljø

  Miljø- og berekraftmål skal vere med i alle utviklingstiltak. Kulturlandskap, jordvern og biologisk mangfald må ivaretakast. Vi ynskjer oss gode møteplassar og at estetiske verdiar vert hegna om ved utvikling av sentrumsområda.

 • Trygge vegar for alle

  Buss- og ferjetilbodet må betrast, og mjuke trafikkantar ivaretakast. Volda-tunellen treng å bli realisert, og ny fylkesveg 60 Hornindal-Hellesylt må byggast. Vi støttar også arbeidet for betre kryssing av fjordane våre.

 • Volda - ein velvillig vertskommune

  Volda skal vere imøtekomande både overfor private verksemder og offentlege institusjonar som Høgskulen, Volda sjukehus, Volda vid. skule, Tingretten m.m. Kommunen må vere ein aktiv tilretteleggar for grunderar og ny næringsutvikling.

 • Verdig omsorg når du treng det

  Eldre som ynskjer det skal kunne bu heime så lenge som råd. Det skal vere trygt og godt å bu på institusjon, og Venstre ynskjer å oppretthalde noverande avdelingar ved omsorgssenteret. Vi treng også ein handlingsplan retta mot fattigdom i barnefamiliar.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk