Svar på interpellasjon om åpenhet og økonomiske interesser

Ski Venstre stilte følgende spørsmål til ordføreren i anledning kommunestyremøte 16.01.08:
1) Vil ordfører legge fram sak om kommunevervregisteret for kommunestyret?
2) Hvilke tiltak vil ordføreren i så fall gjennomføre for at alle kommunens politikere registrerer seg i registeret?
3) Hvilke tiltak vil ordføreren gjennomføre for at administrasjonen og ledelsen (styre og administrasjon) i de kommunalt eide selskapene registrerer seg i styrevervregisteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til spm. 1:
Kommunestyret vedtok i sak om etiske retningslinjer å opprette et register der folkevalgtes interesser og styreverv skulle registreres. Kommunenes Sentralforbund (KS) har opprettet et sentralt register som den enkelte kommune kan velge å knytte seg opp mot. Ski kommune vedtok i sak 3/07 å knytte seg opp mot dette. Av praktiske grunner har kommunen avventet at nye politikere ble valgt inn før registrering ble foretatt. Registeret var klart for registrering av nye representanter etter 21.12.07. Dette er klargjort for kommunestyret og utvalgene i Ski kommune.

Til spm 2:
Registeret er organisert slik at alle som er registrert der skal registrere sine egne interesser/styreverv. Dette vil skje via en datalink som den enkelte vil motta på e-post. Kommunestyret har i sak om etiske retningslinjer for folkevalgte vedtatt at alle bør registrere sine verv og interesser. Personvernlovgivningen sier imidlertid at registrering må skje frivillig og baseres på samtykke fra den enkelte. Samtykke gis idet man klargjør for registrering. Ordfører kan altså ikke pålegge noen å la seg registrere, men vil oppfordre alle til å gjøre det. Samtidig oppfordres gruppelederne til å ta dette opp med sine grupper.

Til spm. 3:
Verv i kommunalt eide selskaper og lignende er verv som helt klart bør registreres. Likeledes er det klart at styremedlemmer og administrasjon bør la registrere eventuelle andre styreverv og eierinteresser de måtte ha. Kommunestyre og utvalgsmedlemmer i Ski kommune som oppnevnes som styremedlemmer og lignende i slike selskaper bør la dette registrere som et styreverv de har. Ordfører formoder at dette samsvarer med det de øvrige deltakerkommunene mener bør gjelde for sine medlemmer, men vil ta dette opp i ordførermøte ved første anledning.

Ordfører vil oppfordre Ski kommunes styrerepresentanter til å ta opp hvordan man bør håndtere registrering hva angår administrasjonen i selskapene og forutsetter at dette vil bli løst i samsvar med reglene i Hovedavtalen del B § 3-1 hva angår kommunalt ansatte og del C § 3-2 hva angår ansatte i selskaper.

Les hele Ski Venstres interpellasjon her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**