Ny kampanje: Mer demokrati – mer åpenhet

Venstre har lansert en ny kampanje høsten 2011. Tema: Mer demokrati – mer åpenhet. For å skape mer åpenhet i kommunen, og å skape systemer som er enkle og tilgjengelig for borgeren, er å skape mer demokrati lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


 Akershus-kommunene gjør det generelt godt i åpenhetsindeksen, bare slått av Oslo, Sogn og Fjordane og Aust-Agder fylker.

Akershus-kommunene gjør det generelt godt i åpenhetsindeksen, bare slått av Oslo, Sogn og Fjordane og Aust-Agder fylker.

Bakgrunn:
Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg har gjennomført en grundig kartlegging av offentlighet i alle landets kommuner. I følge undersøkelsens åpenhetsindeks er Kongsvinger og Porsgrunn de to åpneste kommunene i landet, med 17 av 18 mulige poeng.Dårligst ut kommer Gildeskål i Nordland med bare ett poeng, skriver Norsk Journalistlag.

Undersøkelsen vurderte kommunenes regelverk og praksis på nett. Postjournal, utlegg av hele dokumenter, informasjon om innsyn, stillingsutlysninger og regelverk om ansattes ytringsfrihet er blant kriteriene som er vurdert.

Og her kan du sjekke hvordan din kommune har gjort det på Åpenhetsindeksen 2011.
Les mer om kriteriene her (forklaring til tabellen).
Her er mer informasjon om hvordan kommunen i Akershus kom ut i testen.

Oppdrag:
1. Identifisér hva din kommune gjør det godt og dårlig på i Åpenhetsindeksen.
2. Frem en interpellasjon i kommunestyret om forbedring på de parametrene der kommunen gjør det dårlig.
3. Frem en interpellasjon om Åpenhetsplakaten i din kommune (se under).

Last ned: Forslag til interpellasjon om Åpenhetsindeksen (bokmål)
Last ned: Forslag til interpellasjon om Åpenhetsplakaten (bokmål)
Last ned: Åpenhetsplakaten (bokmål)

Mål:
Alle kommuner der Venstre er representert skal sette saken på dagsorden i løpet av perioden.
Kommunestyregruppene skal bli synlige og markerte tidlig i perioden
Kommunestyrerepresentante skal bli trygge på å fremme egne forslag
Kampenjen skal bidra til mer åpenhet og demokrati i kommunene

Tidsramme:
23. oktober til 3. desember

Rapportering:

VHO vil ha en rapport med kopi av interpellasjonen. Send denne til [email protected] så snart interpellasjonen er fremmet.

Vi setter også pris på en oppdatering etter at saken er ferdigbehandlet – til samme epost.

ÅPENHETSPLAKATEN – VÆR ÅPEN

Veiledning for kommunale saksbehandlere i praktisering av offentlighetsloven.

1) Offentlighetsloven gir regler som sikrer borgernes rett til innsyn i offentlige organers saksbehandling og arbeid. Innsyn i kommunens arbeid er en viktig forutsetning for et åpent og demokratisk samfunn.

2) Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle dokumenter er offentlige og dermed åpne for innsyn, hvis ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Ønske om innsyn i en sak er ofte knyttet til en saks aktualitet. Siden det er en offentlig (åpen) journal som danner grunnlag for innsyn, må du bidra til fortløpende journalføring. Alle henvendelser og skriv, også elektronisk, skal journalføres, med mindre det dreier seg om henvendelser av privat karakter.

3) Den enkelte borgers motiv for å be om innsyn skal du ikke vurdere. Det er ikke et krav i loven at den som ber om innsyn, i et dokument eller en sak, er part eller har direkte interesser i dokumentet eller i saken.

4) Når du mottar forespørsel om innsyn, vurder først om det er grunn til at lovens hovedregel (§ 3) bør fravikes. Vurder deretter om det er hjemmel for å unnta dokumentet. Ved eventuelt avslag, må du vise til presis hjemmel og samtidig opplyse om klageadgang.

5) Hvis offentlighetslovens hovedregel kan fravikes ut fra begrunnelse etter unntaksbestemmelsene, må du likevel vurdere om dokumentet helt eller delvis kan gjøres kjent. Du har etter loven en plikt til å vurdere bruk av «mer-offentlighetsprinsippet» (§ 11).

6) Lovens bestemmelser om unntak for “interne dokumenter” gjelder ikke innstilling fra administrasjonen når avgjørelse skal tas av kommunestyret eller fylkestinget eller av andre folkevalgte organer.

7) Er du tillagt innstillingsrett i sak til folkevalgt organ og har påført et dokument eller en sak «unntatt offentlighet», må du vise til aktuell lovparagraf og du må gjøre oppmerksom på at organet selv skal vurdere dette.

8) Offentlighetsloven regulerer dokumentoffentlighet. Kommuneloven regulerer møteoffentlighet. Lovhjemmel for å behandle en sak for stengte dører finner du bare i kommuneloven (§ 31).

KRAV OM INNSYN MÅ PRIORITERES OG BEHANDLES RASKT!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**