Myter og fakta om Østmarka nasjonalpark

Utsikten fra Tonekollen mot Mosjøen og Vangen, Sigmund Hågvar

Det verserer dessverre en rekke feiloppfatninger om konsekvensene av etablering av Østmarka Nasjonalpark. Her skal vi prøve å svare ut de mest vanlige. Fns Naturpanel sier at det er kritisk for naturen og at vi må verne mer urørt natur. Vi vil gjøre det vi kan for at den urørte naturen i Østmarka skal få et sterkere vern enn i dag. Østmarka er et unikt skogsområde med stor verneverdi, sier Nordre Follo Venstres ordførerkandidat Camilla Edi Hille.

Vi har etter folkemøte forstått at motstanderne av etableringen av Nasjonalpark Østmarka bruker en rekke argumenter som er direkte feil. Derfor har vi laget en oversikt over myter og fakta for deg som er usikker på hva etableringen av en nasjonalpark vil bety.

Det var stas å få besøk av klima- og miljøministeren synes Nordre Follo Venstres ordførerkandidat, Camilla Hille

Så hvilke påstander har vi blitt møtt med?

Påstand 1) Markaloven gir tilstrekkelig vern!

Feil: Skogbruksaktivitet er tillatt etter markaloven. Markaloven beskytter dermed ikke mot hogst, og åpner for at det kan bygges skogsbilveier inn i urørt natur. Det betyr at de urørte områdene i Østmarka ikke har vern mot hogst gjennom markaloven.

Påstand 2) Veier og dammer skal fjernes!

Feil: Klima- og miljøministeren er helt klar på at den skal vernes med dagens bruk. Det betyr bl.a. at veiene fra Bysetermåsan til Vangen og Raudsjømarka vil bestå. Likeledes skal bl.a. dammene i Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann ikke fjernes.

Påstand 3) Røde Kors og Norsk Folkehjelp får ikke drive med beredskapstrening om det blir Nasjonalpark!

Feil: En nasjonalpark vil ikke bli stengt for organisert aktivitet, heller ikke for Røde Kors sine øvelser. Ved redningsaksjoner vil Røde Kors selvsagt ha full adgang til å bruke de hjelpemidlene som finnes nødvendig, herunder motoriserte kjøretøyer. Ved trening og øvelser vil bruk av motoriserte fremkomstmidler innenfor nasjonalparken sannsynligvis kreve søknad og tillatelse

 

Påstand 4) Private grunneiere må avgi skog til Nasjonalparken!

Feil: De områdene som er foreslått til Østmarka Nasjonalpark, er offentlig eid skog som er tilbudt av Oslo og Ski kommuner som grunneiere. All skog gis det erstatning for, og private skogeiere som ønsker får anledning til å spille inn arealer etter en vanlig frivillig vern-prosess.

Påstand 5) Hvis det faller trær over veiene så kan de ikke fjernes!

Feil: Selvsagt kan man rydde de veiene som blir inne i parken. Da statsråden fikk dette spørsmålet under folkemøte på Ski bibliotek, virker han rett og slett litt oppgitt. Det tilrettelegges stier og opprettholdes veier i de andre nasjonalparker, så dette vil selvsagt også gjelde for Østmarka.

Påstand 6) Vi kan ikke ri hest i område!

Feil: Det er også selvsagt bare tull. Det tilrettelegges jo for hesteturisme i de andre nasjonalparkene

Påstand 7) Serveringssteder må stenges!

Feil: Igjen, aktiviteten og dagens bruk skal opprettholdes. Det er ønskelig med turisme

Påstand 8) Det blir forbudt drive hundekjøring!

Feil: I nasjonalparker kan det legges det til rette for hundekjøring

Påstand 9) Det blir vanskelig for de som har hytte i området å komme seg inn til hyttene sine

Feil: Som sagt, det er ikke aktuelt å fjerne bl.a. veien til Raudsjømarka hvor de fleste hyttene ligger. De som har hytte i området, vil tilsvarende som i andre nasjonalparker hvor det er hytter, få tilgang til disse

Påstand 10) Nasjonalparkstatus gjør det vanskeligere å drive med friluftsliv

Feil: Den Norske Turistforeningen, og en rekke andre organisasjoner, støtter opprettelsen av Østmarka Nasjonalpark, nettopp fordi det er bra for friluftslivet.

 

Dere finner mye mer informasjon om prosessen på hjemmesiden til Østmarkas Venner. Dere kan også lese mer om Østmarka her.

Ps. alle svarene er kvalitetssikret i Klima- og miljødepartementet.