Kommunevalgprogram 2019 – 2023

Lillehammer Venstre – på lag med framtida

Vi lover å jobbe for:

– å sikre innbyggerne gode helse- og omsorgstjenester

o legge til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheten
o styrke hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og trening
o sørge for et nært samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og akuttpsykiatrien
o sikre rask behandling, spesielt i barne- og ungdomspsykiatrien

– at Mjøssykehuset får adresse Lillehammer

o nødvendig for rekruttering av de beste fagpersonene at sykehuset ligger i en by
o tilfredsstiller statens egne retningslinjer for beliggenhet av statlige institusjoner
o reduserer særlig personalets behov for transport

– likebehandle offentlige og private barnehager

o fritt skolevalg i grunnskolen dersom det finnes ledig kapasitet
o sikre lærere utvikling gjennom etter- og videreutdanning
o fleksibel skolestart

– utvidelse av Høgskolen i Innlandet bør skje i Lillehammer sentrum

o det må legges til rette for at høgskolen kan vokse i sentrum
o styrke bussforbindelsen mellom Storhove og Søre Ål
o støtte høgskolens ambisjoner om universitetsstatus

– at Terrassen og elveparken langs Mesnaelva settes i stand

o planene for Terrassen som utendørs samlingsplass fullføres
o friområder langs Mesnaelva fra Mjøsa til Kroken sikres og settes i stand
o badedammen rustes opp

– en raskere og mer pålitelig jernbane

o sørge for at Lillehammer er et stoppested på framtidas høyhastighetsbane
o planlegge arealbehov og alternative traséer for en slik bane gjennom byen
o byutvikling rundt stasjonen

– å sikre dyrkbar mark til matproduksjon

o de grønne åkrene inntil byen er en del av Lillehammers identitet
o reiseliv, skogbruk og matproduksjon er grunnlaget for handelsbyen

– å verne fjellområdene våre mot videre utbygging

o sette en tydelig grense mot fjellet for å hindre videre utbygging
o lage en «tettsteds-plan» for Nordseter i samarbeid med reiselivsbedriftene

• å redusere utslipp av klimagasser

o bevare naturmangfoldet og gjøre det enklere å leve miljøvennlig
o legge til rette for opprettholdelse av leveområder for pollinerende insekter
o prioritere bruk av tre som byggemateriale i kommunale bygg

Kommunevalgprogram 2019 – 2023 Lillehammer Venstre kan lastes ned her.

Eller leses her:

  1. Venstre – Norges sosialliberale parti
  2. Miljøkommunen Lillehammer
  3. Effektiv og framtidsrettet transport
  4. Skole og oppvekst
  5. Nærings- og byutvikling
  6. Helse og omsorg
  7. Kulturkommunen
  8. Idrettskommunen