Barnas kommune

Barnas kommune!

Det skal vera trygt og godt å vera barn i kommunen vår!

Vi legg særleg vekt på at Midt-Telemark kommune skal være ein god kommune for barn og unge å vekse opp i. Det skal også vera tilrettelagt for foreldre, og me ønskjer derfor at det skal vera nok barnehageplassar der folk bur.

Vårt standpunkt i saker som angår oppvekstvilkåra til barn og unge, og utfordringane til barnefamiliar og andre, skal vera basert på perspektiva til innbyggarane, tilgjengeleg forskingskunnskap og framtidige prognoser.

Me vil derfor:

  • jobbe for å etablere nok barnehageplassar der det bur flest born
  • prioritere å senke utleigeprisar til tilbod retta mot born og unge i Gullbring og sikre at kommunale lokaler kan leigast ut på ein enkel måte
  • sikre tidleg forebygging gjennom tverrfagleg innsats og koordinering av ressursar
  • sjå samla på skule- og barnehagestrukturen

forrige side neste side