Valprogram: Helse og omsorg

Venstre vil sørge for at Stad kommune klarer å gi god omsorg til dei som treng det – når dei treng det. Vi skal gje rett hjelp til rett tid, og styrke folkehelse og meistring. Det skal vere godt å jobbe innen helse- og omsorgstenesta i kommunen.

Stad Venstre vil:

 • Styrke satsinga på heimebasert omsorg og omsorgsbustader.
 • Sikre eit tilstrekkeleg tal langtidsplassar/sjukeheimsplassar
 • Nytte velferdsteknologi, innovasjon og nye løysningar for å legge til rette for at fleire kan bu heime lenger, meistre eigen kvardag, og ha større handlefridom
 • Stimulere til at fleire eldre kan ta ansvar for eigen busituasjon, og legge til rette for boligar med meir fellesskap
 • Samordne og utvikle betre tenester innanfor rus og psykiatri
 • Legge til rette for areal til utbygging av tilpassa bustadar
 • Oppretthalde eksisterande dagsentertilbod for eldre
 • Legge til rette for fleire heiltidsstillingar og ein heiltidskultur i Stad kommune Redusere bruken av vikarbyrå i helse- og omsorgssektoren
 • Ha fokus på helseførebyggjande arbeid retta mot alle aldrar
 • Sikre ein ungdomskontakt og eit godt lågterskeltilbod for ungdom med psykiske plager
 • Styrke folkehelsearbeidet – tettare samarbeid med idrettslag, bygdelag og frivillige organisasjonar
 • Satse på frisklivsentralar og frivilligsentralar med rådgjeving og lågterskel helsestilbod som fysioterapi demenskoordinator, kreftkoordinator kommunepsykolog
 • Samhandle med politiet og styrke kriminalitetsførebyggande arbeid
 • Sikre- og styrke fastlegeordninga
 • Styrke Nordfjord sjukehus, Nordfjord Psykatrisenter og Nordfjord BUP
 • Styrke satsinga på kvinnehelse mellom anna ved å jobbe for eit trygt og godt fødetilbod i kommunen, inkludert barseltilbud
 • Styrke følgjetenesta med jordmor til fødande med lang reisevei
 • Satse på jordmor som ein forebyggende ressurs innan psykisk og fysisk helse
 • Jobbe for rekruttering av jordmødre, som samfunnskritisk nøkkelpersonell
 • Ta godt imot flyktingar, og gje flyktningtenesta gode føresetnader til å gjere ein viktig jobb på vegne av fellesskapet
 • Etablere betre landingsplass for ambulansehelikopter på Nordfjordeid

Klima,natur og miljø

Nyskaping og grøn vekst

Skule og oppvekst

Kultur, idrett og frivilligheit

Meir samarbeid alle vegar

< Tilbake