Valprogram: Meir samarbeid alle vegar

Venstre vil knytte alle delar av kommunen sterkare saman. Bygdene treng sterke senter og sentra treng levande bygder. Alle vil vinne om vi får ein samla region i Nordfjord, der vi samarbeidar om forvaltning, vekst, utvikling og nye arbeidsplassar.

Stad Venstre vil:

 • Utvikle kommunesenteret Nordfjordeid som ein fjordby, gjennom utbygging/fortetting av bygningsmassen på ledige areal i sentrum
 • Vidareutvikle og oppgradere sjøfronten på Nordfjordeid
 • Gi Bryggja status som lokalsenter i kommuneplanen sin samfunnsdel, som Selje og Leikanger, grunna strategisk geografisk plassering i kommunen.
 • Vere positiv til planane om realisering av Stad Molo på Leikanger
 • Jobbe for levande, attraktive tettstadar og bygder i heile kommunen, men gode buområde, trygge og samanhengande gang- og sykkelvegar, møtestadar for sosial aktivitet og lokale fritids- og kulturtilbod
 • Sikre ledig areal og stimulere til auka budstadbygging over heile kommunen. Vi må styrke og utvikle viktige nærliggande funksjonar som skular og barnehagar, nærbutikkar, helse- og omsorgstenester
 • Legge til rette for moderne buformer, minihus og gode bustadmiljø, med høve til treffpunkt og fellesfunksjonar
 • Ha eit «lokalsamfunnsteam» i Stad kommune som gjer det enkelt for bygder og frivillige lag å samarbeide med kommunen – med éin fast kontaktperson i kommunen
 • Arbeide for eit samla Nordfjord og at regionen skal ta ein sterkare posisjon i Vestland fylke – mellom anna gjennom fleire fylkeskommunale kompetansearbeidsplasser, styrking av dei vidaregåande skulane og utflytting av oppgåver og funksjoner frå stat og fylke til Nordfjord og til Stad kommune
 • Bygge Nordfjordbrua Anda-Lote. Få plangrunnlag og nødvendige vedtak på plass i komande periode
 • Ha byggestart for Stad Skipstunnel seinast i 2024
 • Betre hurtigbåtsamband mellom Stad kommune og Måløy-Florø-Bergen, med forlenging av rutene til Ålesund når Stad Skipstunnel kjem
 • Styrke Eid vidaregåande skule som utdanningssenter, med sterkt samarbeid kommune/ vidaregåande skule, og med dei andre vidaregåande skulane i Nordfjord
 • Bygge gang- og sykkelveg langs RV15 frå Ytre Skårhaug til Haugen Utbetre trafikktrygleiken i 80 sona på Stårheim for mjuke trafikkantar
 • Utvide kollektivtilbodet, som gjer det meir attraktivt og praktisk å nytte tilbodet, til dømes ein timeekspress Måløy – Stryn tilpassa eit felles bu- og arbeidsområde, og skulerute mellom dei ytre delane av kommunen inn mot Nordfjordeid
 • Jobbe for offentlig støtte til flybuss til og fra alle avgangar på Sandane lufthamn, slik som i Sogndal og Førde
 • Følge opp utbetring av Fv 620 Årsheimstranda. Utbetre og rassikre Fv 618 som ein viktig pendlarveg i ytre del av kommune

Klima, natur og miljø

Nyskaping og grøn vekst

Skule og oppvekst

Helse og omsorg

Kultur, idrett og frivilligheit

< Tilbake