Valprogram: Klima, natur og miljø

Stad kommune skal ha høge ambisjonar for klima, natur, og miljø, og ta sitt forvaltaransvar på alvor. Vi ønskjer ressursar og effektive tiltak som stettar måla verdssamfunnet har sett for å stanse klimaendringane og tap av naturmangfald. Stad skal jobbe for å omstille seg til eit nullutsleppsamfunn på alle samfunnsområde, innan 2030.

Stad Venstre vil:

 • Halde fram med det årlege klimarekneskapet for kommunen, og prioritere klimavennlege tiltak som gjer måloppnåing mogleg
 • Sikre god kapasitet og rett mengde ladestasjonar for elbil i heile kommunen, som til dømes ved skulane og i sentrum, der folk ferdast
 • Legge til rette for miljøvennlege sanitæranlegg og betre ordningar for avfall på turistmåla i Stad kommune, i samarbeid med næringslivet
 • Sikre at kommunen i eigne innkjøp og i samarbeid med næringslivet, skal jobbe for at minst 20% av tungtransporten skal gå på fornybart drivstoff på kort sikt, og at all tungtransport og anleggsdrift skal
 • kunne gå på fornybart drivstoff innan 2030
 • Lage ein strategi som legg til rette for at Stad kommune kan velje gjenbruk framfor nytt, der det gir eit betre miljøavtrykk enn å kjøpe nytt
 • Støtte opp om låne- og delingsordningar for handverksmaskiner, turutstyr og liknande etter modell frå BUA-ordninga
 • Leggje til rette for auka lokal produksjon og distribusjon av mat, mellom anna ved å støtte opp under tiltak som REKO-ring og andre lokale matdistribusjonsordningar
 • At klimagevinsten i rehabilitering og tilbygg alltid skal vurderast opp mot riving i kommunale eigedomsprosjekt
 • Stanse nedbygging av natur og myr, og reetablere meir natur
 • Kartleggje natur i kommunen og innføre naturbudsjett, og stille krav om arealrekneskap ved nye prosjekt.
 • Seie nei til nedbygging av verdifull matjord hvis det ikkje samtidig blir stilt krav til utbyggar om etablering av erstatningsareal av minst like god kvalitet
 • Avgrense dei negative effektane hytteutbygging har på naturen
 • Leggje til rette for meir vern av naturområde, mellom anna lokale markagrenser, fjellgrenser og statleg sikra naturområde
 • Styrke dei regionale planane for å sørgje for heilskapleg arealplanlegging på tvers av kommunegrenser.
 • Ha felles forvaltningsplan for næringsverksemd i fjella og fjordane våre, i lag med kommunane i Nordfjord. Målet er å samarbeide om at utviklinga skjer innanfor naturen sine tolegrensar, og halde arealkonflikter på lågast mogelege nivå.
 • Gjere det enkelt å gjenbruke areal som allereie er nedbygd, til dømes grunnmurar, gamle hus og driftsbyggningar.
 • Stille krav om utsleppsfrie byggje- og anleggsplassar der kommunen sjølv er byggherre, og opne for at kommunane kan krevje dette i private utbyggingar òg
 • At kommunale nybygg skal byggast i materiale med lågast mogleg miljøbelasting gjennom heile brukstida
 • Følge høge standardar for energibruk i bygg, miljøvenlege byggemateriale og eigenproduksjon av energi, og nytte offentlege støtteordningar som Enova, Klimasats og andre midlar for å lukkast
 • Jobbe for at energi til drift av kommunale bygg skal vere basert på fornybare og helst lokale kjelder, som til dømes fjordvarme, sol- eller bioenergi
 • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasadar i nye større bygg, og på sikt eksisterande bygg, for å bidra til klimatilpassing og auka biologisk mangfald
 • At kommunale bygg skal vere klimanøytrale innan 2030, og produsere minst 50% av eige energibehov sjølv. Restbehov skal vere opphavsgarantert fornybar energi
 • Vere positive til private som ønskjer å produsere fornybar energi til eigen bustad, og som vil levere eventuell overskotsstraum til nettet
 • At alle kommunale tenestebilar skal vere utsleppsfrie i løpet av fireårsperioden
 • Kommunen må sette eit maks antall cruiseanløp per sesong, og ha moglegheit til å halde dagar fri for cruisetrafikk
 • Ha like strenge miljøkrav til cruisenæringa for heile Vestlandet som i verdsarvfjordane, og halde fram med å få på plass landstraum for cruiseskip på Nordfjordeid
 • Satse på berekraftig reiseliv, med infrastruktur tilpassa trafikk, god kommunikasjon med innbyggjarane og turistskatt
 • Si klart nei til helikopterflyging av turistar, av omsyn til dyr, mennesker og klima.
 • Gjere det enkelt å etablere små og alternative utleigehytter (til dømes “tretopphytter”), og legge til rette for campingplassar og bubilparkering fleire stader, for å unngå villcamping/parkering
 • Sikre allmen tilgang til strandsona
 • Halde eit høgt nivå på samfunnsberedskapen og på planar som har med naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigsliknande situasjonar å gjere. Det må øvast med nøkkelpersonar og på tvers av samfunnssektorane
 • Jobbe for at våre sikringstiltak kjem høgt på prioriteringslista til NVE.
 • Ha ein skjøtselsplan for skog som kan fungere som vern mot flaum, ras, skred og overvatn for bygningar og infrastruktur
 • Ha ein tiltaksplan for å tilpasse kommunale vegar, infrastruktur, bygg og gards/ skogsvegar til klimaendringar og tøffare vær
 • Ha ein tiltaks- og vedlikehaldsplan for å førebygge overvatn, tette avlaup, samt flaumutsette bekkar og vassdrag
 • At kommunen har ein strategi og tiltak for at folk trygt kan gå og sykle mest mogleg i kvardagen
 • Redusere lysforureining

Nyskaping og grøn vekst

Skule og oppvekst

Helse og omsorg

Kultur, idrett og frivilligheit

Meir samarbeid alle vegar

< Tilbake