Sikkerhet og beredskap

Vi har en ny sikkerhetssituasjon i Europa. Pandemien har også ført til økt bevissthet på hvor viktig det er å ha god beredskap. Vi må alltid ha oppdaterte beredskapsplaner sett opp imot gjeldende trusselbilder for Norge som helhet og Nordre Follo som kommune. 

Venstre vil:

  • kartlegge private tilfluktsrom i kommunen og lage en oversikt over tilstand for disse.
  • utrede behovet for økt tilgang på vernerom i kommunen i samarbeid med Sivilforsvaret og DSB.
  • jobbe for god samhandling mellom nødetatene i kommunen og forsvaret, utarbeide gode rutiner for varsling ved alvorlige hendelser og klargjøre instrukser for kommunens rolle i krisesituasjon.
  • jobbe for oppdatert og situasjonstilpasset informasjon til innbyggerne i kommunen om risikobilde, smittevern og beredskap.
  • sørge for godt sammensatte kriseteam i kommunen og gode prosedyrer for å ivareta innbyggere som opplever kriser, og også større hendelser med mange berørte.
  • sørge for at innbyggere med særskilte behov, pårørende til disse og hjelpeapparatet får tilrettelagt informasjon og hjelp til å holde seg oppdatert om kommunens anbefalinger og varsler ved krise.
  • sørge for god adkomst og tilgjengelig hjelpeutstyr i områder der mennesker samles, utøver sport og fritidsaktiviteter eller ved større arrangement som krever evakuering eller innsats i forbindelse med hendelser.
  • sørge for at kommunens innbyggere får god informasjon om praktiske tiltak i egen husholdning for å forebygge og håndtere mindre og større hendelser, herunder brannvern.
  • sikre kritiske installasjoner i kommunen på best mulig måte, for å hindre sabotasje og ulykker.

2. kandidat kommunestyret 2023-2027

5. kandidat kommunestyret 2023-2027